Fra interaksjon til relasjon - Susan Hart

Fra interaksjon til relasjon

tilknytning hos Winnicott, Bowlby, Stern, Schore og Fonagy

; Rikke Schwartz ; Heikki Gröhn (Oversetter)

Fra interaksjon til relasjon er en bok som presist og grundig introduserer de fem viktigste teoriene om hva tilknytning er, utviklet av henholdsvis Donald W. Winnicott, John Bowlby, Daniel N. Stern, Allan N. Les mer
Vår pris
569,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Paperback
Legg i
Vår pris: 569,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Fra interaksjon til relasjon er en bok som presist og grundig introduserer de fem viktigste teoriene om hva tilknytning er, utviklet av henholdsvis Donald W. Winnicott, John Bowlby, Daniel N. Stern, Allan N. Schore og Peter Fonagy. Samtidig kan den leses som en generell introduksjon til tilknytningsteorien.
Barns evne til tilknytning utvikles i første leve år. Denne utviklingen er avgjørende for hvordan barnet takler samspillet med familie, venner, kjærester og kolleger videre i livet, og for hvordan barnet senere selv håndterer rollen som mor eller far. En del barn får imidlertid tilknytningsproblemer allerede fra de er helt små. Jo tidligere disse barna får den rette hjelpen, desto større er sjansen for å forebygge langvarige utviklingsforstyrrelser.

FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 278
ISBN: 9788205394490
Utgave: 1. utg.
Orig.tittel: Fra interaktion til relation
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerINNLEDNING

1 DONALD WOODS WINNICOTT: SELVETS UTVIKLING I EN FASILITERENDE OMVERDEN
Barnets emosjonelle utvikling
Barnets utvikling mot større uavhengighet

Illusjon, desillusjon og realitetsoppfatning

Omsorg, skyld og impulsregulering

Å relatere seg og gjøre bruk av et objekt


Det potensielle rommet, overgangsfenomener og overgangsobjekter

Leken

Den fasiliterende omverdenen
Den alminnelig hengivne moren

Holding, håndtering og objektpresentasjon

Speiling

Omverdensmor og objektmor

Farens rolle


Utviklingsforstyrrelser og feilutvikling
Manglende psykisk rom mellom moren og barnet

Avbrytelse av barnets egen opptreden og væren

Dissosiering

Det falske selvet

Antisosiale tendenser


Avslutning


2 JOHN BOWLBY: TILKNYTNING, TILKNYTNINGSMØNSTRE OG ORGANISERING AV TILKNYTNINGSERFARINGER
Om tilknytning som grunnlag for utvikling

Tilknytningsatferd og dens utvikling

Indre arbeidsmodeller

Defensiv utelukking av informasjon eller forsvarsprosesser

Trygg og utrygg tilknytning
Fremmedsituasjonen

Tilknytningsmønstre


Forhold i miljøet som fremmer eller hemmer utviklingen av psykisk helse
Kommunikasjonsfrihet

Sammenhengen mellom barns og foreldres tilknytningsatferd

Patogene faktorer


Angst og sinne

Sorg og sinne

Feilutvikling og psykiske forstyrrelser

Avslutning


3 DANIEL STERN: SPEDBARNETS TILKNYTNING I EN INTERSUBJEKTIV VERDEN
Omsorgspersonens og spedbarnets interaksjon
Stimulering og affekt

Speilnevroner og temporale konturer

Nåværende øyeblikk, nå-øyeblikk og møteøyeblikk

Imitasjon og intersubjektivitet

Den intersubjektive matrisen


Selvfornemmelser og utvikling

De fire selvfornemmelsene
Fornemmelsen av et gryende selv. 0-2 måneder

Fornemmelsen av et kjerneselv. 2-3 til 7-9 måneder

Fornemmelsen av et intersubjektivt selv. 7-9 til 15 måneder

Fornemmelsen av et verbalt selv. Fra 15-18 måneder og utover


Indrerepresentasjoner
Foreldrenes indre representasjoner manifestert i handling


Hukommelse
RIG-er

Evokativ hukommelse


Inntoning, selektiv inntoning og feilinntoning

Overstimulering, understimulering og paradoksal stimulering

Barnet sett i et klinisk perspektiv

Avslutning


4 ALLAN N. SCHORE: AFFEKTREGULERING OG PERSONLIGHETSDANNELSE
Kortfattet gjennomgang av hjernestrukturer og begreper som brukes av Schore
Hjernestrukturenes plassering

Hjernestammen

Mellomhjernen

Det limbiskesystemet

Prefrontal korteks


Fra ekstern til intern regulering gjennom hjernens modningsfaser

Hjernen - en kompleks hierarkisk struktur

Omsorgspersonen som psykobiologisk regulator av nervesystemets utvikling

Tilknytningserfaringenes betydning for hjernens utviklingsprosesser og affektregulering
Synkronitet

Regulering av arousal og interaktiv synkronisering

Følelsesmessig resonans

Feilinntoninger

Indre representasjoner


Nevral organisering og hjernekjemi
Dopamin- og opioidsystemene


Sensitive perioder og hjernens hierarkiske organisering
Det autonome nervesystemet og pregning

Det limbiske systemet

Orbitofrontal korteks - det frontalt-limbiske systemet


Høyre og venstre hemisfære
Bearbeiding av kroppsrelatert og følelsesmessig informasjon

Økt kognitiv og motorisk kontroll og venstrehemisfæredominans

Utvikling av modne forsvarsmekanismer

Språkliggjøring


Feilutvikling av hjernestrukturer
Negativ miljømessig pregning av genuttrykk

Massive kroniske og vedvarende feilinntoninger

Hyperarousal og dissosiering

Nevrale og strukturelle konsekvenser av hyperarousal og dissosiering

"Kaldblodig" og "varmblodig" aggresjon

Aleksitymi


Fragmentering av selvet - personlighetsforstyrrelser
Antisosial personlighetsforstyrrelse

Narsissistisk personlighetsforstyrrelse

Depresjon


Avslutning


5 PETER FONAGY: AFFEKTREGULERING OG MENTALISERING
Forholdet mellom arv og miljø
Gener er miljøreaktive

Genetisk sårbarhet, tilknytning og barnets oppfatning av miljøet

lnterpersonlig fortolkningsmekanisme


lntersubjektivitet og sosial biofeedback
Dyadisk reguleringssystem

Affektspeiling og markering


Kontingens og opplevelsen av en selv som en selvregulerende aktør
Et temporalt, sensorisk og spatialt grunnlag for kontingens

Utvikling av selvidentifikasjon

Forståelse av egne og andres psykiske tilstander

Forskjellen mellom markerte og realistiske emosjonsuttrykk

Introjeksjon av emosjonsspeilende uttrykk


Representasjon av selv og andre
Selvstendige utviklingsfunksjoner

Utvikling av høyere ordens strategier


Affektregulering og selvorganisering
Utvikling av mentaliseringsmodeller

Fra dyadisk regulering til selvregulering


Tilknytningsrelasjoner og tilknytningsmønstre
Trygg tilknytning og utviklingen av den refleksive funksjonen


Barnets personlighetsutvikling
Teleologisk forståelse

Utvikling av sosiale kognitive evner og sosial referering

Psykisk ekvivalensmodus og forestillingsmodus

Utvikling av annen ordens eller sekundære representasjoner

Forestillingsmodus og psykisk realitet

Utvikling av mentale intensjonale tilstander

Fra forståelse av fysisk kausalitet til erkjennelsesrelatert mental forståelse

Fra formelle operasjoner til generelle prinsipper


Mentalisering
Mentalisering, introspeksjon og selvrefleksjon

Mentalisert affektivitet

IFM-a ogIFM-k

Moral og språk


Manglende overensstemmelse i affektuttrykk
Manglende utvikling av selvstruktur

Forholdet mellom et utrygt tilknytningsmønster og personlighetsforstyrrelser


Forstyrrelser i selvets utvikling
Fra desorganisert tilknytning til antisosial forstyrrelse

Traumatisering og manglende fortolkningsmekanisme

Mangel på refleksiv funksjon og mentalisering

Manglende evne til å oppfatte den andre som en intensjonal aktør

Forstyrrelse av amygdala og det orbitofrontale nivået


Borderlineforstyrrelser
Eksternalisering av fremmede aspekter av selvrepresentasjonen

Mangelfull realitetstesting

Splitting og projektiv identifikasjon

Fravær av mentaliseringsfunksjoner


Avslutning


ETTERORD

ORDLISTE

LITTERATUR

STIKKORD