Helse og atferdsendring

; Tore Børtveit

Gjennom en rekke praktiske eksempler viser Helse og atferdsendring hvordan vi kan bidra til at pasienter deltar konstruktivt i arbeidet med å ta vare på egen helse. Boken viser hvordan vi kan skreddersy intervensjonen til den enkelte pasient, og hvordan selv svært korte intervensjoner kan ha betydelig effekt, både for folkehelsen og den enkelte pasient. Les mer
Vår pris
569,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 569,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

Gjennom en rekke praktiske eksempler viser Helse og atferdsendring hvordan vi kan bidra til at pasienter deltar konstruktivt i arbeidet med å ta vare på egen helse. Boken viser hvordan vi kan skreddersy intervensjonen til den enkelte pasient, og hvordan selv svært korte intervensjoner kan ha betydelig effekt, både for folkehelsen og den enkelte pasient. Helse og livsstil henger nøye sammen: Røyking, manglende fysisk aktivitet, usunt kosthold og bruk av rusmidler er medvirkende årsaker til sykdom og dødelighet, og omlegging av levevaner og atferd inngår ofte i behandlingen av ulike sykdommer. Samtaler rundt livsstil og atferdsendring er derfor en viktig utfordring for alle helsearbeidere. Men hvordan gi råd som kan bidra til bedre helse når* vi har dårlig tid* vi ikke kjenner pasienten * pasienten ikke er klar for endring* pasienten synes at atferden også har positive sider * de negative konsekvensene av atferden ligger langt frem i tid* pasienten forventer å bli involvert i beslutninger om behandling

Fakta

Innholdsfortegnelse
INNLEDNING
Fra forberedelser til gjennomføring

Med pasienten i fokus og samtalen som verktøyDEL I ATFERD OG HELSE
KAPITTEL 1 VÅRE LEVEVANER. En viktig helsepolitisk utfordring
Røyking

Kosthold og overvekt

Fysisk aktivitet og overvekt

Alkohol

Andre former for atferd som virker inn på helsen

Soling

Risikofylt seksualatferd

Etterlevelse av behandlingsrutiner

Å oppsøke lege

Avslutning


KAPITTEL 2 HELSE, INDIVIDETS ANSVAR, BESLUTNINGER OG VALG.
Helsearbeideren og atferdsendring hos pasienten

Pasientens innstilling til det å drøfte livsstil og personlige vaner

Undersøk pasientens innstilling til endring

Helsearbeiderens innstilling til det å drøfte livsstil og personlige vaner

Avslutning


KAPITTEL 3 FOREBYGGENDE OG SYMPTOMFORANKRET ENDRINGSARBEID
Forebyggende endringsarbeid

Samtalermed ungdom

Symptomforankretendringsarbeid

Ulik fokusering på motivasjon og mestring

AvslutningDEL II ENDRING
KAPITTEL 4 PIPPI LANGSTRØMPE GJØR EN JOBB MED SEG SELV
Modning, utvikling og valg


KAPITTEL 5 ENDRINGSPROSESSEN. Fra ignorering av negative konsekvenser til stabil endring
Før overveielsesfasen

Resignert før overveielse

Overveielsesfasen

Tre vanlige ambivalensfeller i overveielsesfasen

Hvordan kommer man så videre?

Forberedelsesfasen

Handlingsfasen

Vedlikeholdsfasen

Tilbakefall

Avslutning


KAPITTEL 6 ENDRINGSARBEID
Bevisstgjøring

Kilder til bevisstgjøring

Bevisstgjøringens to deler

Bevisstgjøring og følelser

Beslutninger om endring

Utforsking av ambivalens

Betydningen avforpliktende beslutninger

Igangsetting og konsolidering av endring

Mestringstillit - tro på egen evne til å gjennomføre endringer

Et godt mål er SMART

Faktorer som påvirkeratferd

Utløsende stimuli / risikofaktorer

Selvkontroll - selvdisiplin

Erstatninger

Belønning og oppmuntring

Relasjoner, andre mennesker kan være til hjelp

Selvsabotasje, risikotanker utgjør den største faren for tilbakefall

AvslutningDEL III PRINSIPPER OG INTERVENSJONER
KAPITTEL 7 KORTE OG LANGE INTERVENSJONER FOR Å FREMME ATFERDSENDRING
Korte intervensjoner

Korte intervensjoner overfor røyking

Korte intervensjoner overfor overdrevent alkoholkonsum

En kort intervensjon for å endre kostholdsvaner

En kort intervensjon for å øke fysisk aktivitet

Er det mulig å øke effekten av korte intervensjoner?

Lange intervensjoner

Diabetes

Overvekt

Livsstilsendringer for å forebygge og behandle hjerte- og karsykdom

Avslutning


KAPITTEL 8 FELLES PRINSIPPER I HELSEFREMMENDE, FOREBYGGENDE OG ATFERDSENDRENDE INTERVENSJONER - "THE 5 A'S"
"Assess" (Kartlegg)

Hvem skal kartlegges?

Hva skal kartlegges?

Hvordan skal man kartlegge?

Hva skal resultatene brukes til?

"Advise" (Gi informasjon og anbefalinger)

"Assist" (Bistå med praktisk hjelp)

"Arrange" (Lag oppfølgingsavtaler)

"Agree" (Oppnå enighet)

Enighet om fokusetforkontakten

Enighet om kartlegging

Enighet om informasjon, anbefalinger og råd

Enighet om måletforendringen

Enighet om oppfølgingsavtaler

Avslutning: The 5 A's i praksis


KAPITTEL 9 TERAPI. FELLES PRINSIPPER FOR KORTE ALKOHLFOKUSERTE INTERVENSJONER
Tilbakemelding av personlig relevant informasjon

Empatisk stil

Råd

Ansvar for endring

Positive mestringsforventninger

Individuelle framgangsmåter

AvslutningDEL IV MÅLRETTET, FOKUSERT OG PASIENTSENTRERT
KAPITTEL 10 PASIENTSENTRERT TILNÆRMING OG HELSEARBEIDERENS KOMMUNIKASJON
Sju dimensjoner ved pasientsentrert tilnærming

Helsearbeiderens kommunikasjon

Åpne spørsmål

Refleksjon og aktiv lytting

Refleksjon av meningen bak ordene

Sammenfatninger

Avslutning


KAPITTEL 11 PASIENTENS KOMMUNIKASJON. ENDRINGSFOKUSERTE YTRINGER
Endringsfokuserte ytringer om motivasjon

Endringsfokuserte ytringer om beslutningstaking

Endringsfokuserte ytringer om mestring, planer og framgangsmåter

Endringsfokuserte ytringer om tiltro til egen mestringsevne, håp og tro

"Gullet i gråsteinen" - endringsfokuserte ytringer "gjemt" i andre temaer

Endringsfokuserte ytringer - intensjoner om å gjøre endringer

Utforsking av motivasjon som ligger bak intensjonen

Utforsking av mestring som ligger bak intensjonen

Utforsking av beslutningen som ligger bak intensjonen

Avslutning


KAPITTEL 12 PASIENTEN TAR INITIATIV TIL Å DRØFTE ATFERDSENDRING VED Å STILLE SPØRSMÅL
Pasienten stiller direkte spørsmål

"Men hva skal jeg gjøre når smertene kommer?" - et sammenfattende eksempel..


KAPITTEL 13 PASIENTEN TAR INITIATIVET VED Å SI NOE ENDRINGSFOKUSERT
Å holde det endringsfokuserte i sentrum gjennom selektiv refleksjon

Å holde det endringsfokuserte i sentrum ved å stille oppfølgingsspørsmål

Å holde det endringsfokuserte i sentrum gjennom sammenfatninger


KAPITTEL 14 HELSEARBEIDEREN TAR INITIATIV TIL Å DRØFTE HELSE OG ATFERDSENDRING
Om å påvirke motivasjon, besluttsomhet og mestring ved å tilføre pasienten noe

Balanse og veksling mellom å være aktiv og å være lydhør

Atferdsendring er et potensielt følsomt tema


KAPITTEL 15 HELSEARBEIDEREN TAR INITIATIV VED Å GI INFORMASJON
Kirurgiske inngrep

Dårlige nyheter om prognose

Informasjon om medisinbivirkninger

Pasientens aktive bearbeiding av informasjonen

Indre og ytre bearbeiding

Informasjon som skal motivere til atferdsendring

En framgangsmåte for å gi informasjon


KAPITTEL 16 HELSEARBEIDEREN TAR INITIATIV VED Å GI EKSPERTANBEFALINGER
Forslag til en generell framgangsmåte ved ekspertanbefalinger


KAPITTEL 17 HELSEARBEIDEREN TAR INITIATIV VED Å GI RÅD OM FRAMGANGSMÅTER

KAPITTEL 18 SAMTALER OM HELSE OG ATFERDSENDRING. OM Å DANSE SAMMEN
Eva 52, en ikke helt uvanlig konsultasjon

Eva 52, en endringsfokusert konsultasjon

Avslutning


LITTERATUR

STIKKORD