Løsningsskapende samtaler

; Insoo Kim Berg ; Oddny Ystanes (Oversetter)

Effektive klientsamtaler er en kunst. Her hjelper forfatterne deg steg for steg gjennom den løsningsskapende prosessen. De viser deg hvordan du med utgangspunkt i løsningsskapende verktøy strukturerer den enkelte time, fra det første møtet frem til kontakten med klienten avsluttes. Les mer
Vår pris
569,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Paperback
Legg i
Vår pris: 569,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Om boka

Effektive klientsamtaler er en kunst. Her hjelper forfatterne deg steg for steg gjennom den løsningsskapende prosessen. De viser deg hvordan du med utgangspunkt i løsningsskapende verktøy strukturerer den enkelte time, fra det første møtet frem til kontakten med klienten avsluttes. Her lærer du løsningsskapende verktøy som * skaleringsspørsmål* unntaksspørsmål* mestringsspørsmål* mirakelspørsmålet* observasjonsoppgaverDe mange eksemplene og dialogene hjelper deg til å omsette disse verktøyene til praksis, og å tilpasse de løsningskapende samtalene til ulike klientgrupper, som* barn* par* ufrivillige klienter* familier* enkeltklienterAvslutningsvis inneholder boken skjemar og oversikter som gjør det enklere å holde et løsningsfokus i dine klientsamtaler. Peter De Jong og Insoo Kim Berg har begge vært sentrale i utviklingen og formidlingen av løsningsfokuserte tilnærminger. De Jong er professer i sosialt arbeid ved Calvin College, mens Berg arbeider ved Brief Family Therapy Center.

Fakta

Innholdsfortegnelse
KAPITTEL 1 FRA PROBLEMLØSNING TIL LØSNINGSSKAPING
Hjelp i form av problemløsning

Stadiene i problemløsning

En advarsel: Det er viktig å bygge tillit

Den medisinske modellen

Problemløsning er paradigmet i hjelpeprofesjonene

Hjelp i form av løsningsskaping

Bekymringer i forbindelse med det problemløsende paradigmet

Historien bak løsningsskaping


KAPITTEL 2 LØSNINGSSKAPING: DE GRUNNLEGGENDE FERDIGHETENE
Et annet intervju med Rosie

Løsningsskaping: Framgangsmåter i klientsamtaler

De ulike stadiene i løsningsskapende klientsamtaler

A beskrive problemet

Å utvikle klart formulerte mål

Ålete etter unntakene

Å gi tilbakemelding på slutten av samtalen

A evaluere klientens framgang

Klienten som ekspert


KAPITTEL 3 KUNSTEN Å IKKE VITE
Grunnleggende samtaleteknikker

Å lytte

Å formulere spørsmål

Å fåtakidetaljene

Å repetere viktige nøkkelord

Å stille åpne spørsmål

Å oppsummere

Å parafrasere

Terapeutens nonverbale uttrykk

Å bruke taushet

Å legge merke til klientenes nonverbale uttrykk

Selvavsløring

Å legge merke til prosessen

Å giros

A bekrefte klientenes persepsjoner

Naturlig empati

Å normalisere

A hjelpe klientene til å skifte fokus

Å legge merke til hint om muligheter

A utforske klientens oppfatninger

A stille relasjonsspørsmål

Å utdype snakk om løsninger

Å lede, men være ett skritt bak


KAPITTEL 4 Å KOMME I GANG: HVORDAN HA OPPMERKSOMHETEN PÅ KLIENTENS ØNSKER
Når du møter klienten for første gang

Presentasjon og småprat

Å forklare hvordan du arbeider

Problembeskrivelse

A spørre etter klientens persepsjoner og å respektere klientens språk

På hvilken måte påvirker problemet klienten?

Hva har klienten prøvd allerede?

Hva er det som er viktigst for klienten å forandre først?

Hvordan vi kan arbeide med klienter om det de ønsker seg

Kunderelasjonen

Noen advarende ord

Klagerrelasjonen

Besøkerrelasjonen

Hva gjør vi når klientene ønsker noe som ikke er bra for dem?

Hva gjør vi når klientene ikke ønsker at noe skal skje?

Å påvirke klientens samarbeidsvilje og motivasjon


KAPITTEL 5 Å UTDYPE KLIENTENS ØNSKER: MIRAKELSPØRSMÅLET
Karakteristiske trekk ved klart formulerte mål

Målet må være viktig for klienten

Begreper om samspill

Målet er situasjonsbetinget

Heller ønsket atferd enn fravær av problem

Målet er et første steg, ikke det endelige resultatet

Klientens erkjennelse av egen rolle

Konkrete og målbare handlinger

Realistiske mål

En utfordring for klienten

Mirakelspørsmålet

Ah Yans mirakelbilde

Familien Williams

Kunsten å samtale og komme fram til klart formulerte mål

Å unngå å trekke for raske slutninger


KAPITTEL 6 Å UTFORSKE UNNTAKENE: Å BYGGE VIDERE PÅ KLIENTENES STERKE SIDER OG TIDLIGERE VELLYKTE FORSØK
Unntak

Definisjon

Å spørre etter unntakene

Ah Yans unntak

Klientens vellykte forsøk og sterke sider

Å vise respekt for klientens språk og forståelsesramme

Skaleringsspørsmål

Skalering av forandringer forut for behandlingen

Å skalere motivasjon og tillit

Unntak i familien Williams

Å skape en forskjell som betyr en forskjell


KAPITTEL 7 Å FORMULERE TILBAKEMELDINGER TIL KLIENTENE
Åta pause

Strukturen i tilbakemeldingen til klienten

Å giros

Overgangen

Oppgaver

Å bestemme seg for en oppgave

Finnes det klart formulerte mål?

Hvordan er relasjonen mellom klient og terapeut?

Finnes det unntak?

Tilbakemelding til Ah Yan

Tilbakemelding til familien Williams

Retningslinjer for tilbakemeldinger

Vanlige meldinger

Klienter i besøkerrelasjon

Klienter i klagerrelasjon

Klienter i kunderelasjon

Andre nyttige tilbakemeldinger

"Å overvinne-trangen-oppgaven"

Når det er to konkurrerende syn på situasjonen

Å bestemme den neste samtalen

Spørreskjema, rapportskjema og notatteknikker


KAPITTEL 8 SENERE KLIENTSAMTALER: Å OPPDAGE, UTVIDE OG MÅLE KLIENTERS FRAMGANG
"Hva er bedre?"

EARS

Ah Yan

Å gjøre mer av det samme

Å skalere

Å skalere framgang

Å skalere tiltro

De neste stegene

Å avslutte

Pausen

Tilbakemeldingen

Rosen

Overgangen

Oppgaven

Den andre samtalen med familien Williams

"Hva er bedre?"

Pausen

Tilbakemeldingen

Rosen

Overgangen

Oppgaven

Motgang, tilbakefall og perioder der ingenting er bedre

Konklusjon


KAPITTEL 9 SAMTALER MED UFRIVILLIGE KLIENTER; BARN, DYADER OG KLIENTER SOM ER DØMT TIL BEHANDLING
Å ha fokus på løsningene

Nøkkelbegreper i løsningsskaping med ufrivillige klienter

Å gå ut fra en besøkerrelasjon

Å forholde seg til sinne og negativ innstilling

Å lytte etter hvem og hva som er viktig

Å bruke relasjonsspørsmål for å få fram konteksten

Å ta hensyn til krav det ikke kan forhandles om

Å gi klienten kontrollen

Retningslinjer, nyttige spørsmål og skjema for samtaler med ufrivillige klienter

Å skape løsninger sammen med barn

Barn som ufrivillige klienter

Å forberede seg på å møte et barn

Å begynne med det positive

Å alliere seg med de voksne

Å få fram barnets persepsjoner

Andre råd når du har samtaler med barn

Samtaler med dyader

Å ha fokus på forholdet

A komme igang

Å arbeide mot et felles mål

Andre råd

Konklusjon

Å arbeide med klienter som er dømt til behandling

Å komme igang

Å få fram flere detaljer om klientens oppfatning og hva klienter ønsker seg

Å spørre om konteksten ved hjelp av relasjonsspørsmål

Å "fellesskape" kompetanse

Tilbake på kjent grunn

Når klienten ikke godtar dine anbefalinger til retten

Det siste ordet


KAPITTEL 10 SAMTALER MED KLIENTER I KRISESITUASJONER
Løsningsfokusering versus problemfokusering

Å komme i gang: "Hvordan kan jeg være til hjelp?"

"Hva har du prøvd allerede?"

"Hva er det du ønsker skal bli annerledes?"

Å stille mirakelspørsmålet

Mestringsspørsmål

Jermaines tilfelle

Å utforske ved hjelp av mestringsspørsmål

Åse hele sammenhengen

A bruke mestringsspørsmål når en klient snakker om å ta sitt eget liv

Skaleringsspørsmål

A skalere nåværende mestringsevne

Å skalere forandring i mestring i tiden før klientsamtalen

Å skalere det neste steget

Å skalere motivasjon og håp

Tilbakemelding: Å gjøre mer av det som hjelper

Å samle informasjon til problemvurdering

Når klientene fortsetter å være nedbrutte

Konklusjon


KAPITTEL 11 PROFESJONELLE VERDIER OG MENNESKELIG MANGFOLD
Løsningsskaping og profesjonsetikk

Å vise respekt for menneskers verdighet

En personlig tilpasset tjeneste

Å fremme klientenes visjoner

Å bygge på klientens sterke sider

Å oppfordre klienten til å medvirke

Å maksimere klientens autonomi

Å fremme overføringsverdi

Å gi klientene optimal myndighet

Å overholde taushetsplikten

Å fremme et normaliseringsideal

Å registrere forandringer

Konklusjon

Flerkulturell kompetanse i praksis


KAPITTEL 12 PRAKSIS I VIRKSOMHETER, GRUPPER OG ORGANISASJONER
Den løsningsskapende tilnærmingen og praksisfeltet

Journalføring

Forholdet til kolleger

Forholdet til samarbeidspartnere i andre virksomheter

Praksis i grupper og organisasjoner

Praksis med grupper

Tilpasninger til arbeid med organisasjoner


KAPITTEL 13 TEORETISKE IMPLIKASJONER
Forandringer i klientens oppfatninger og definisjoner av problemene

Sosialkonstruksjonisme

Et paradigmeskifte

Resultater

Å se klientens evne til å forandre oppfatninger og definisjoner som en ressurs


VEDLEGG: LØSNINGSSKAPENDE VERKTØY

LITTERATUR

STIKKORD