Profesjonelle barnesamtaler

å ta barn på alvor

Når barn får anledning til å være informanter om egen virkelighet, kan det avdekkes forhold som gir bedre forståelse for barnets situasjon. Dette er forfatterens utgangspunkt i denne boken.Forfatter viser hvordan den voksne i en dialogisk prosess kan gi barn optimale muligheter til å fortelle om erfaringer, tanker, opplevelser og synspunkter om selvopplevde hendelser, påkjenninger, overgrep, omsorgssvikt og andre traumatiske erfaringer. Les mer
Vår pris
519,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Paperback
Paperback
Vår pris: 519,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Om boka

Når barn får anledning til å være informanter om egen virkelighet, kan det avdekkes forhold som gir bedre forståelse for barnets situasjon. Dette er forfatterens utgangspunkt i denne boken.Forfatter viser hvordan den voksne i en dialogisk prosess kan gi barn optimale muligheter til å fortelle om erfaringer, tanker, opplevelser og synspunkter om selvopplevde hendelser, påkjenninger, overgrep, omsorgssvikt og andre traumatiske erfaringer. Den Dialogiske Samtalemetoden er særlig godt egnet for det juridiske og barnefaglige praksisfeltet, fra dommeravhør av barn og asylintervjuet, til barnevernssamtalen og samtaler med barn i pedagogiske og helsefaglige sammenhenger, der målet er å gi barn gode forutsetninger for å fortelle om vanskeligheter de opplever.

Fakta

Innholdsfortegnelse
Forord

Introduksjon
Den gode samtalen om det vanskelige

Den Dialogiske Samtalemetoden
Forskning og metodeutvikling i praksisfeltet

En samtalemetode som virker i praksis

Anvendbarhet på alle arenaer hvor barn høres


Barnesamtalen - en faglig og personlig utfordring

Bokens oppbygning


Kapittel 1 Hvorfor er den profesjonelle barnesamtalen viktig i barnefaglig arbeid?
Fra unngåelse og fortielse til større åpenhet om utsatte barn?
Det oversette barnet

Å våge å se - å tørre å spørre

Kan egen angst for det vonde hindre handling?


Barn forteller ikke lett om stressfylte og traumatiske opplevelser og psykososiale problemer
Et barn i risiko har ingen tid å miste


Barns rett til å bli hørt
Meldeplikten


Å ta barn på alvor og etikk
Etiske utfordringer og dilemmaer når barn er informanter


Barnesamtalens terapeutiske effekt


Kapittel 2 En dialogisk tilnærming til kommunikasjon med barn
Relasjonelt syn på barns utvikling og kommunikasjonskompetanse

Tilknytningsperspektiv på barns utvikling

Kommunikasjonsteoretisk og psykologisk perspektiv
Dialogisk forståelse

Dialektisk relasjonskompetanse

Mentalisering

Empati

Anerkjennelse

Asymmetri og dominansKapittel 3 Barns utvikling
Barns kognitive utvikling
Spedbarnet til 2-årsalderen

2-3-årsalderen

3-5-årsalderen

5-7-årsalderen

7-12-årsalderen


Barns hukommelse
Minnesystemene


Minneprosessen hos barn
Innkoding av en hendelse

Lagring av en hendelse

Gjenkalling av en hendelse


Oppsummerende momenter - barns minne

Barns evne til å gjenfortelle selvopplevde hendelser
Skriptorganisering


Oppsummerende momenter - barns gjenfortellingsevne

Barns påvirkelighet

Oppsummerende momenter - barns påvirkelighet

Barns pålitelighet - kan vi stole på barn?

Sannhet og løgn hos barn
Fantasifulle og utrolige utsagn i barnets fortelling


Vurdering av barns pålitelighet
Pålitelighet og troverdighet - en sammenblanding av betydningen


Innholdsanalyse av barns fortellinger
Innholdsanalysemodellen Criteria-Based Content Analysis (CBCA)


Oppsummerende momenter - innholdsanalysemodellen Criteria-Based Content Analysis (CBCA)


Kapittel 4 Utsatte barn
Det utsatte barnet - hvem er det?
Barn utsatt for vold i nære relasjoner

Barn som vitner til vold

Barn utsatt for seksuelle overgrep

Barn av psykisk syke

Barn som lever i familie med rusavhengighet

Psykisk utviklingshemmede - sårbare for overgrep

Barn med annen kulturell bakgrunn

Barnesamtalen og interkulturell kommunikasjon


Tolkebruk og tolkekompetanse

Virkninger og konsekvenser av stressfylte og traumatiske opplevelser

Et traume - hva er det for et barn?
Ulike traumesituasjoner


Kroppslig stress

Hjernens skade hos barn etter stress- og traumeopplevelser

Barns mestring etter stressfylte og traumatiske opplevelser
Opplevelse av sammenheng og ytre kontinuitetKapittel 5 Samtalearenaer og profesjonelt samarbeid
Den Dialogiske Samtalemetodens anvendbarhet til ulike mål og samtalesituasjoner
Dommeravhør av barn

Barnesamtalen i barnevernet

Asylintervjuet

Barnesamtaler i det pedagogiske praksisfeltet


Samarbeid på tvers av fagarenaer
Barnehusene i Norge


Stressfylte reaksjoner hos profesjonelle etter arbeid med utsatte barn


Kapittel 6 Den Dialogiske Samtalemetoden - introduksjon
Hovedtrekk og overordnet forståelse
Hva kjennetegner en åpen dialogisk kommunikasjonsstil?

Hva kjennetegner en lukket monologisk kommunikasjonsstil?

"Trakten" - åpen og lukket kommunikasjon


Grunnleggende perspektiver ved DCM
Styrket barneperspektiv

Dialog som kommunikasjonsmønster

Målrettet, tematisert og åpen

Fleksibel og tilpasset det enkelte barnet

Krysninger mellom barnefaglige hensyn og formelle kravKapittel 7 Strukturelle premisser og fysiske rammebetingelser for barnesamtalen
Barnets alder - hvem passer Den Dialogiske Samtalemetoden for?

Ulike samtalesituasjoner
Undersøkende og avdekkende samtaler

Oppfølgende støttesamtaler

Spontane samtaler


Omfang av informasjon ut fra barnesamtalens formål

Når foretas en barnesamtale?
Tidlig intervensjon

Tidsramme


Én samtale eller en samtalerekke
Sekvensielle dommeravhør

Barnesamtaler i barnevernet

Barnesamtaler i det pedagogiske praksisfeltet


Fysiske rammer
Innredning av barnesamtalerommet

Hvem er til stede i samtalerommet?

Notater og nedtegnelser - til nytte eller distraksjon?

Opptaksutstyr

HjelpemidlerKapittel 8 Den Dialogiske Samtalemetoden, mål, områder og kommunikasjonsprinsipper
Overordnet målsetting - fri fortelling
Hva er det som gjør fortellerformen så viktig?

Kan barn fortelle fritt?


Sentrale områder ved DCM
Oversikt over DCM, skjematisk fremstilt


Verbale formuleringer - fremmende og hemmende kommunikasjon
Åpne spørsmål versus lukkede spørsmål

Ikke-ledende spørsmål versus ledende spørsmål

Aktiv lytting versus passiv lytting

Klargjørende spørsmål versus tilslørende spørsmål


Metakommunikasjon
Verbal metakommunikasjon

Metakontrakter

Nonverbal kommunikasjonKapittel 9 Den Dialogiske Samtalemetodens fasetilnærming
Fasene styrer dialogen

Fasestruktur

Forberedende fase

Kriterier for god forberedelse
Informasjon om saken/bakgrunn for samtalen

Informasjon om barnet

Forberedelse av barnet - veiledning til barnets foresatte / omsorgs- person / eventuell tolk

Sikkerhetsvurdering

Forberedende møter før barnesamtalen

Mental forberedelse


Oppsummerende momenter for en god forberedende fase

Kontaktetablering

Kriterier for god kontaktetablering

Kriterier for at god kontakt er etablert
Presentasjon og fokus på barnet

Samtale om nøytrale temaer

Innføring av dialogen som kommunikasjonsmønster

Å danne et bilde av barnets kognitive og emosjonelle nivå


Når vet du at du har oppnådd kontakt?

Oppsummerende momenter for god kontaktetablering

Innledende prosedyrer

Kriterier for god innledende prosedyre
Oversikt og struktur

Avklaring av din voksne rolle

Informasjon om saksgangen

Informasjon om taushetsplikt og meldeplikt

Mal for mest mulig fri fortelling

Avklaring av grunnleggende regler for kommunikasjonen

Oppfordring til å snakke sant


Oppsummerende momenter for god innledende prosedyre

Introduksjon til tema

Kriterier for god introduksjon til tema
Nøytral kontekstinnføring

Barnet som betydningsfull informant


Oppsummerende momenter for god introduksjon til tema

Fri fortelling

Kriterier for fri fortelling
Ta imot og bekrefte barnets frie fortelling

Invitasjon til ekspansjon/utvidelse av den frie fortellingen


Oppsummerende momenter for god fri fortellende fase

Hvordan kan det gå galt?

Sonderende fase

Kriterier for god sonderende fase

Kriterier for at sonderende fase er innfridd
Utdyping og klargjøring av barnets fortelling

Innføring av nye temaer

Oppklaring av uklarhet, selvmotsigelser og misforståelser

Strategier til hjelp for å hente frem minner

Utforsking av barnets refleksjoner, strategier og løsningsforslag


Oppsummerende momenter for god sonderende fase

Den sonderende dialogen - utdrag fra to barnesamtaler

Avsluttende fase

Kriterier for god avslutning
Sammenfatning av innholdet fra samtalen

Utforsking av barnets følelser her og nå

Videreføring av informasjon

Sikkerhetsvurdering/behov for strakstiltak

Forberedelse til neste gjøremål

Å ta farvel


Oppsummerende momenter for god avsluttende fase

Oppfølgende fase

Kriterier for god oppfølging
Plan for videre oppfølging

Informasjon til barnet

Oppfølging av foresatte, søsken og andre involverte

Oppfølging og ivaretagelse av deg selv


Oppsummering av viktige momenter for god oppfølgende fase


Viktige momenter for barnesamtalens totale kommunikasjon

Litteratur

Stikkord