Psykologi for sosial- og helsefagene - Tor-Johan Ekeland

Psykologi for sosial- og helsefagene

; Oddmar Iversen ; Grethe Nordhelle ; Anbjørg Ohnstad

Dette er en innføringsbok i psykologi for studenter innen helse- og sosialfagene. Boka gir nyttig og praktisk kunnskap for alle som studerer psykologi uten å skulle bli psykolog.

Forfatterne introduserer de sentrale begrepene, teoriene og perspektivene i psykologien. Les mer
Vår pris
689,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 689,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Dette er en innføringsbok i psykologi for studenter innen helse- og sosialfagene. Boka gir nyttig og praktisk kunnskap for alle som studerer psykologi uten å skulle bli psykolog.

Forfatterne introduserer de sentrale begrepene, teoriene og perspektivene i psykologien. De tar utgangspunkt i daglige problemstillinger og tanker som helse- og sosialarbeidere gjør seg i møte med klienter. Stoffet er illustrert med tankevekkende eksempler.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Cappelen Damm akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 312
ISBN: 9788202334383
Utgave: 2. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderinger1 Introduksjon
Hvorfor psykologi?
Den daglige psykologien


Hva er psykologi?
En definisjon

Sentrale spørsmål


Menneskekunnskap og psykologi som vitenskap
Vitenskapelig kunnskap

Å teste hypoteser

Forskningsmetoder


Noen historiske utviklingslinjer

Å forklare eller å forstå
Noen hovedperspektiver

Biologiske perspektiver

Atferdsperspektivet

Det psykodynamiske perspektivet

Humanistisk psykologi

Nye strømninger

Motsetninger og sammenhenger


Oversikt over boka


2 Motivasjon - hva driver mennesker til handling?
Motivasjonsbegrepet

Psykologiske teorier om motivasjon
Spenningsreduksjon som motivasjonsteori

Spenningssøken som motivasjonsteori


Maslows motivasjonsteori
Må lavere ordens behov være tilfredsstilt før høyere behov kan realiseres?

Er det bare spesielt begavede mennesker som kan tåle å hoppe over noen kategorier i behovshierarkiet?

Hvilken betydning har det for klientens motivasjon at helse- og sosialarbeideren medvirker i endringsprosessen?

Beveger man seg oppover i behovshierarkiet når et underordnet behov er tilfredsstilt?

Aktivering av ulike behov


McClellands behovsteori

Jungs instinktteori
Er skapertrangen iboende i alle mennesker?

Jungs selvrealisering som motivasjonskraft


En helhetlig hierarkisk motivasjonsmodell
Motivasjon for å unngå ubehag

Motivasjon som tiltrekning mot behag

Motivasjon til selvrealisering

Motivasjon til å fullføre moralske plikter

Behov som motivasjonens handlingskraft


Indre motivert tilstand som en selvhelbredende kraft
Indre versus ytre motivasjon

"Flow" - optimalopplevelsens psykologi

Øvelse i konsentrasjon gjør mester3 Kognisjon, emosjoner og motivasjon
Kognisjon og motivasjon
Kognitive faktorers betydning for motivasjon

Persepsjon som motivasjonsfaktor

Mestringsforventning

Bevisstgjøring av konsekvensene av handlingen

Negative selvinstruksjoner - automatiske tanker

Janteloven - en kollektiv mestringsforventning?

Optimistisk eller pessimistisk attribusjonsstil


Emosjoner og motivasjon
Emosjoner

Universelle og kulturbetingede emosjonelle uttrykk

Emosjonelle faktorers betydning for motivasjon


Noen sentrale positive emosjonelle motivasjonsfaktorer
Glede

Lyst, lidenskap og forelskelse

Kjærlighet


Noen sentrale negative emosjonelle motivasjonsfaktorer
Frykt eller angst

Tristhet, sorg eller depresjon

Aggresjon, sårhet og hat4 Utviklingspsykologi - en livslang utvikling
Hva er utviklingspsykologi?

Hvorfor skal helse-, barneverns- og sosialarbeidere lære utvikingspsykologi?
Historiske holdninger til barns utvikling

Dagens holdninger til barns utvikling


Hvordan forstå utvikling?
Samspill og utvikling

Samspill og utvikling i voksen alder


Tilknytning
Utvikling av tilknytning

Individuelle forskjeller

Kritiske innvendinger mot klassifisering av tilknytning

Betydningen av tilknytning for senere utvikling

Tilknytning og autonomi som livstema


Det kulturpsykologiske utviklingsperspektivet

Stopper vi å utvikle oss etter barndommen?


5 Identiteten - våre synlige kjennetegn
Identitetsbegrepet
Å se seg selv gjennom andres øyne - George Herbert Mead


Identitetsdannelsesprosessen
Identitetens to ansikter


Dannelse av identitet som utviklingsstadium - Erik H. Erikson
Behov for ny identitet


Identitetsendringsprosessen
De sentrale komponentene i identitetsprosessen

Å ta forpliktende valg

Frihet til å velge

Å gi det indre et ytre uttrykk

Identitetsprosessens fire mulige utfall6 Personligheten
Hvordan kan søsken være så forskjellige?

Personlighetsbegrepet
Personligheten dannes i et samspill mellom arv og miljø

Vår maske - presentasjonen av oss selv

Den private personligheten

Er det personligheten eller situasjonen som styrer vår atferd?

Styres vi av omgivelsene, eller tar vi styringen selv?


Dannelse av personligheten - indre drifters betydning
Freuds teori om de ubevisste driftene

Freuds strukturelle personlighetsteori

Forsvarsmekanismene

Alfred Adler - driften til å bli bedre

Objektrelasjonsteori - den sosiale driften


Miljøets betydning - læringspsykologien

Den subjektive opplevelsens betydning

Kulturens betydning

Den arvelige komponentens betydning
Selvbegrepet

Selvrealiseringsbegrepet


Hvordan kan personligheter sammenlignes?
Personlighetstype

Personlighetstrekk

"Big Five" - den mest anerkjente trekkteorien

Svein Torgersens fire personlighetstrekk


Måling av personlighetstrekk
Personlighetsstrukturen

Hvilken nytte har en test som måler personlighetstrekk?7 Læring - individuelle eller kollektive prosesser?
Hva er læring?

Læring som resultat eller prosess?

Læringsteorier
Klassisk betinging

Operant (instrumentell) betinging

Forsterkningsbegrepet


Noen praktiske konsekvenser av behavioristisk læringspsykologi
Psykologisk behandling

Spilleavhengighet

Spiseforstyrrelser


Kritikk av behavioristisk læringspsykologi
Biologiske synspunkter på læring

Kognitive synspunkter på læring

Sosial læringsteori

Kognitiv atferdsterapi

Læring og hjernen

Konsekvenser for læring?

Læring i vår tid8 Mennesket som sosialt og kulturelt vesen
Det ondes problem
Person eller situasjon

Sosiale normer og roller

Sosiale normer

Konformitet

Sosial rolle

Symbolsk interaksjonisme

Strukturell rolleteori

Det dramaturgiske perspektivet

Rolletyper

Ulike rolledimensjoner

Noen praktiske sider

Rolle, stress og konflikter

Individ og gruppe

Kultur og individ9 Sosial persepsjon
Persepsjon

Perseptuell organisering

Persepsjon av personer

Stereotypier

Klær som budskap

Kroppslige tegn

Attribusjon - å finne årsaker som gir mening
Fra handlinger til egenskaper


Kausale skjemaer

Feilkilder, snarveier og tilbøyeligheter

Selvoppfyllende profetier


10 Holdninger - i et skeivt lys
Hvordan dannes holdninger?
Hvordan endres holdninger?

Holdninger til tabuiserte tema


Hvordan oppstår faglige holdninger?
Hvordan ulike faglige holdninger gir ulike tilnærminger


Marginalisering og manglende bekreftelse
Uorden i den sosiale ordenen

Usynliggjøring eller flombelysning


Oppsummering om holdninger
Et oversatt spørreskjema - Martin Rochlin11 Om makt og avmakt
Hva er makt?

Hva er avmakt?
Kommunikasjon om avmakt

Ulike former for taushet

En illustrasjon


Oppsummering av makt og avmakt

Fra en ekspertposisjon til en ikke-vitende posisjon

Ulike former for kunnskap

Hersketeknikker, maktens språk
Usynliggjøring

Latterliggjøring

Tilbakeholding av informasjon

Dobbeltstraffing

Påføring av skyld og skam


Oppsummering om hersketeknikker

Motmakt

Selvhevdelse


12 Kliniske og anvendte tema i psykologien
Klinisk psykologi

Diagnoser, normalitet og avvik

Psykiske lidelser
Psykoser

Schizofreni

Bipolar lidelse

Nevroser


Personlighetsforstyrrelser
Symptomnevroser


Avhengighetslidelser
Spiseforstyrrelse


Psykoterapi og psykologisk behandling

Noen hovedretninger
Og hvilken er best?


Helsepsykologi
Helseopplysning


Kropp og sjel
Stress og immunologi

Stress og mestring

Lært hjelpeløshet

Positiv psykologi

Salutogenese

Placebo som helseressurs


Organisasjonspsykologi


Litteratur

Stikkord