Psykologisk forskningsmetode - 
      Darren Langdridge
    
      Petter Røen

Psykologisk forskningsmetode

en innføring i kvalitative og kvantitative tilnærminger

; Petter Røen (Oversetter)

For første gang på norsk - en grundig innføringsbok i psykologisk forskningsmetode, med en unik balanse mellom kvalitative og kvantitative tilnærminger. Introduction to Research Methods and Data Analysis ble utgitt i 2004 og har fått positive tilbakemeldinger fra studenter og faglærere. Les mer
Vår pris
539,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 539,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

For første gang på norsk - en grundig innføringsbok i psykologisk forskningsmetode, med en unik balanse mellom kvalitative og kvantitative tilnærminger. Introduction to Research Methods and Data Analysis ble utgitt i 2004 og har fått positive tilbakemeldinger fra studenter og faglærere.
Boken passer for bachelorstudenter, og krever ingen spesifikke forkunnskaper i psykologisk forskningsmetode. Forfatteren introduserer leseren for aktiviteter som observasjon, intervju, utforming av spørreskjema, bruk av SPSS, transkribering, koding og analysering av data.
Et tydelig fagspråk, leseraktiviteter og faktabokser gir studentene en trygg plattform i møtet med et fagfelt som tradisjonelt har vært oppfattet som svært krevende.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Tapir akademisk forlag
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 388
ISBN: 9788251920483
Utgave: 1. utg.
Orig.tittel: Introduction to research methods and data analysis in psychology
Format: 26 x 19 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerForord


Del 1 Introduksjon til forskningsmetoder
1 Forskning innenfor samfunnsvitenskapelige fag
Innledning

1.1 Hvorfor forskning?

1.2 En svært kort oversikt over vitenskapshistorie

1.3 Kvantitativ vs kvalitativ

1.4 En kort introduksjon av metoder i samfunnsvitenskapene

1.5 Å planlegge forskning
Videre lesning2 Variabler: definisjoner og målinger
Innledning

2.1 Å operasjonalisere variabler

2.2 Uavhengige og avhengige variabler

2.3 Problemet med feilkilder og konfunderende (forstyrrende) variabler

2.4 Ulike målenivåer

2.5 Kategoriske og kontinuerlige variabler
Videre lesning3 Reliabilitet, validitet, og å foreta utvalg
Innledning

3.1 Reliabilitet

3.2 Validitet

3.3 Viktigheten av replikering i samfunnsvitenskapene

3.4 Populasjoner og utvalg

3.5 Problemet med skjevheter i utvalg

3.6 Utvalgsmetoder

3.7 Størrelser på utvalg

3.8 Kontroll- og placebogrupper
Viderelesning4 Datainnsamling 1: intervjuer, observasjon og spørreskjemaer
Innledning

4.1 Bruk av intervjuer

4.2 Typer intervjuer, strukturer og formål

4.3 Intervjuteknikker

4.4 Observasjoner

4.5 Strukturert og ikke-deltagende observasjon

4.6 Deltagende observasjon

4.7 Sperreskjemaer

4.8 Generelle prinsipper for spørreskjemaer

4.9 Å skrive spørsmål og måle holdninger
Videre lesning5 Datainnsamling 2: eksperimentelle og kvasieksperimentelle design
Innledning

5.1 Eksperimentets rolle i psykologi

5.2 Grunnleggende sider ved eksperimentets design

5.3 Kausalitet og utforming av forskning

5.4 Typer eksperimenter

5.5 Ekte eksperimenter

5.6 Kvasi-eksperimenter

5.7 Tilbake til det grunnleggende ved design
Videre lesning
Del 2 Kvantitativ analyse
6 Grunnleggende statistikk
Innledning

6.1 Deskriptiv statistikk og slutningsstatistikk

6.2 Mål for sentraltendens og spredning

6.3 Sannsynlighetsregning

6.4 Signifikansnivåer

6.5 Normalfordeling

6.6 Å forstå z-skårer

6.7 Standardfeil

6.8 Parametriske vs ikke-parametriske tester

6.9 Statistisk styrke
Videre lesning7 Å legge inn og behandle data
Innledning

7.1 De første stegene i SPSS

7.2 Data Editor-vinduet

7.3 Å definere variabler

7.4 Å legge inn data

7.5 Å lagre datafiler

7.6 Å sortere og splitte filer

7.7 Å velge tilfeller

7.8 Rekoding av variabler

7.9 Å beregne nye variabler


8 Grafiske representasjoner og deskriptiv statistikk
Innledning

8.1 Deskriptiv statistikk

8.2 Enkle og komplekse søylediagrammer

8.3 Histogrammer

8.4 Kakediagrammer

8.5 Boksplot

8.6 Spredningsdiagrammer

8.7 Redigering av diagrammer


9 Bivariat analyse 1: Utforskning av forskjeller mellom variabler
Innledning

9.1 Teoretiske spørsmål i slutningsstatistikk

9.2 Introduksjon av t-testen

9.3 Å regne ut en uavhengig t-test

9.4 Å regne ut en paret t-test

9.5 Introduksjon av ikke-parametriske tester for forskjeller

9.6 Å regne ut en Mann-Whitney U-test

9.7 Å regne ut en Wilcoxon-test


10 Bivariat analyse 2: Utforskning av forhold mellom variabler
Innledning

10.1 Introduksjon av kjikvadratet

10.2 Å regne ut kjikvadratet

10.3 Introduksjon av korrelasjonskoeffisienter

10.4 Å regne ut korrelasjonskoeffisienter


11 Variansanalyse - ANOVA
Innledning

11.1 Terminologi og teknikker

11.2 Å regne ut en enveis ANOVA

11.3 Å regne ut en toveis ANOVA

11.4 Å regne ut en mikset ANOVA

11.5 Ikke-parametriske alternativer - Kruskal-Wallis og Friedman


12 Regresjonsanalyse
Innledning

12.1 Terminologi og teknikker

12.2 Å regne ut en multippel regresjon i SPSS
Videre lesning om statistikk

Flytskjema
Del 3 Kvalitativ analyse
13 Grunnleggende om kvalitativ analyse
Innledning

13.1 Det filosofiske grunnlaget: Det gamle paradigmet

13.2 Det filosofiske grunnlaget: Det nye paradigmet

13.3 Mer om kvalitativ vs kvantitativ metode

13.4 Begrensninger ved det nye paradigmet for samfunnsvitenskapene

13.5 Forskjellige typer kvalitativ metode
Videre lesning14 Transkribering, koding og organisering av tekstlige data
Innledning

14.1 Transkripsjon

14.2 Transkriberingssystemer

14.3 Transkripsjon som analyse

14.4 Koding av kvalitative data

14.5 Tematisk analyse

14.6 Organisering og presentasjon av tekstanalyse
Videre lesning15 Fenomenologiske forskningsmetoder
Innledning

15.1 Grunnstener i fenomenologi: filosofiske spørsmål

15.2 Grunnstener i fenomenologi: metodologiske spørsmål

15.3 Leting etter betydninger og meninger: fenomenologisk psykologi og Duquesne-skolen

15.4 Leting etter meningsinnhold: Interpretative Phenomenological Analysis

15.5 Styrker, begrensninger og debatter
Videre lesning16 Grounded theory
Innledning

16.1 Introduksjon av grounded theory

16.2 Datainnsamling

16.3 Meningsskaping som en dynamisk prosess

16.4 Koding

16.5 Skriving av memoer

16.6 Teoriutvikling

16.7 Styrker, begrensninger og debatter
Videre lesning17 Etnografi og livsløpsforskning
Innledning

17.1 Etnografi

17.2 Livsløpsforskning

17.3 Å velge informanter

17.4 Datainnsamling

17.5 Triangulering

17.6 Å analysere livsløpsdata

17.7 Å skrive om et livsløp

17.8 Styrker, svakheter og debatter
Videre lesning18 Diskursanalyse
Innledning

18.1 "Turn to the language"

18.2 Tilnærminger til diskursanalyse

18.3 Diskursiv psykologi

18.4 Foucauldiansk diskursanalyse

18.5 Styrker, svakheter og debatter
Videre lesning19 Bruk av datamaskiner i kvalitativt arbeid
Innledning

19.1 Bruk av datamaskiner i kvalitativt arbeid

19.2 Kvalitativ analysesoftware

19.3 Om NVivo

19.4 Å komme igang med NVivo

19.5 Kontroverser og debatter
Videre lesning20 Etikk og politikk i psykologisk arbeid
Innledning

20.1 Det etiske grunnlaget

20.2 Konfidensialitet og anonymitet

20.3 Bedrag

20.4 Skade og smerte/belastning

20.5 Samtykke

20.6 Rett til å ikke delta, og å trekke seg

20.7 Forskning på dyr

20.8 Diskriminering

20.9 Politikk og psykologisk arbeid

20.10 Evalueringsarbeid

20.11 Behovet for balanse
Videre lesning21 Hvordan presentere forskningsfunn
Innledning

21.1 Standardformatet for forskningsrapporter

21.2 Å skrive om kvalitativt arbeid

21.3 Skriving

21.4 Å skrive publiserbare tekster
Videre lesningAppendiks - tabeller over kritiske verdier for statistiske tester

Referanser

Stikkord