Utfordrende atferd og utviklingshemning

atferdsanalytisk forståelse og behandling

Nærmere halvparten av alle som har utviklingshemning og som får omsorgstjenester, har problematisk eller utfordrende atferd.

Denne boken er den første som skrives om temaet ut fra den faglige tilnærmingen som har best dokumenterte behandlingsresultater, nemlig atferdsanalyse. Les mer
Vår pris
399,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Paperback
Paperback
Vår pris: 399,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Nærmere halvparten av alle som har utviklingshemning og som får omsorgstjenester, har problematisk eller utfordrende atferd.

Denne boken er den første som skrives om temaet ut fra den faglige tilnærmingen som har best dokumenterte behandlingsresultater, nemlig atferdsanalyse.
I atferdsanalysen forklares atferd ved hjelp av konkrete hendelser både i de ytre omgivelsene og i våre indre tanker og følelser. Derfor kan også språklige faktorer være avgjørende for atferd, enten den oppfattes som normal eller problematisk.
Boken gir innblikk i ulike årsaker til utfordrende atferd, behandlingsperspektiver - fra psykoterapi til miljøtiltak - og forebygging. Etikk og lovverk vies stor plass og er grundig oppdatert i denne andre utgaven av boken.

FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 284
ISBN: 9788205390690
Utgave: 1. utg.
Format: 22 x 15 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerFORORD

KAPITTEL 1 EN KORT INNFØRING I UTVIKLINGSHEMNING
Normal utvikling som bakgrunn for å forstå psykisk utviklingshemning
Noen generelle sider ved utvikling

Noen mer spesielle sider ved utvikling

Normal utvikling er ikke bare uproblematisk


Utviklingshemning
Noen generelle sider ved utviklingshemning

Noen mer spesielle sider ved utviklingshemning

Problematferd


Utviklingshemning forekommer i mange grader
Lett psykisk utviklingshemning

Moderat psykisk utviklingshemning

Alvorlig psykisk utviklingshemning

Dyp psykisk utviklingshemning

Utviklingsalder og IQ-skårer

Diagnose stilles også ut fra generell fungering

Grad av utviklingshemning sier ikke alt


Utviklingshemning har ulike årsaker

Begrepet "administrativt definert utviklingshemning"

Ikke alle med utviklingshemning får tjenester

Todeling av gruppen "personer med utviklingshemning"

Grad av utviklingshemning og behandling av utfordrende atferd


KAPITTEL 2 UTFORDRENDE ATFERD, DEFINISJONER OG GENERELLE ÅRSAKER
Når snakker vi om utfordrende atferd?
Mindre krevende utfordrende atferd

Mer krevende utfordrende atferd

Uansett er det tale om atferd

Noen små problemer med definisjonene

Definisjonen av utfordrende atferd og kapittel 4A


Generelle og spesielle former for utfordrende atferd

Hva internasjonale studier av utfordrende atferd har vist

Risikofaktorer
Definisjon

Kjønn

Alder

Grad av utviklingshemning

Syndromer

Somatiske lidelser

Sansemessige problemer

Psykiske lidelser

Autisme

Bosituasjon


Risikofaktorer gjelder generelt

Følger av utfordrende atferd og nytten av å kartlegge forekomst

En norsk studie av forekomst av utfordrende atferd
Resultater

Forekomst av utfordrende atferd

Former for utfordrende atferd

Kjønn

Alder

Grad av utviklingshemning

Syndromer

Autisme

Bosituasjon

Andre egenskaper ved deltakere som hadde utfordrende atferd

Andre funn


Spesielle funn når det gjaldt barn og unge under 18 år

Kommentarer til funnene for barn, unge og voksne
Hovedfunnene

Spesielt om forekomst hos barn og unge

Mulige begrensninger


Sluttkommentar


KAPITTEL 3 MILJØ- OG LÆRINGSMESSIGE ÅRSAKER TIL AT PERSONER KAN VISE UTFORDRENDE ATFERD
Hva er "miljøet"?

Konsekvenser av atferd
Eksempel 1: positiv forsterkning som er rent sosial

Eksempel 2: positiv forsterkning som er materiell

Eksempel 3: positiv forsterkning som er automatisk/sensorisk

Eksempel 4: negativ forsterkning som er rent sosial

Eksempel 5: negativ forsterkning i forbindelse med krav

Eksempel 6: negativ forsterkning som er automatisk/sensorisk

Skillet mellom positiv og negativ forsterkning

Mange handlinger fører til de samme konsekvenser

Primære og betingede forsterkere og aversive stimuli


Andre konsekvenser av atferd
Aversive stimuli og straff

Ekstinksjon

Problemer som kan oppstå i forbindelse med ekstinksjon

Responshierarkier


Foranledninger som viser sannsynligheten for at atferd vil bli forsterket
Differensiell forsterkning

Diskriminanter


Foranledninger som gjør forsterkere mer eller mindre effektive: motivasjonelle operasjoner
Motivasjonelle operasjoner og positiv forsterkning

Motivasjonelle operasjoner og negativ forsterkning


Motivasjonelle operasjoner som ikke er lært

Motivasjonelle operasjoner som er lært (betinget)
Refleksive betingede etablerende operasjoner

Ekstinksjon av betingede etablerende operasjoner

Betingede etablerende operasjoner og straff


Forholdet mellom motivasjonelle operasjoner, forsterkning og ekstinksjon
Respondent atferd

Komplekse motivasjonelle forhold


Komplekse motivasjonelle operasjoner alene utløser utfordrende atferd
Komplekse og enklere motivasjonelle operasjoner i kombinasjon


Biologiske syndromer og motivasjon

Medisinske problemer og motivasjon for utfordrende atferd
Utløsende forhold

Sårbarhetsfaktorer

Medisinske problemer som gjør utfordrende atferd mer funksjonell

Praktiske følger


Impulsivitet og selvkontroll

Betydningen av det verbale, eller språket
Grunnleggende verbal påvirkning av atferd

Motivasjonelle operasjoner og det verbale

Mer avansert verbal påvirkning

Kognitiv fusjon

Unngåelse av opplevelse

Begrunnelse

Hvordan kan dette oppstå?


Læring fra modeller

Sluttkommentar


KAPITTEL 4 METODER FOR Å FINNE ÅRSAKER TIL UTFORDRENDE ATFERD FUNKSJONELLE ANALYSER OG HVA DE KAN BRUKES TIL
Å definere atferd som vi skal analysere og behandle
Hvilke handlinger skal vi analysere?

Definisjoner av handlinger

Dette er ikke en enkel og enveis prosess

Annen nytte av definisjoner


Fra atferdsprinsipper til funksjonelle analyser
1 Indirekte metoder

2 Ren observasjon

3 Eksperimentelle metoder


Sterke og svake sider ved metodene
Indirekte metoder

Ren observasjon

Eksperimentelle metoder

Automatisk, sensorisk forsterkning som kompliserende faktor


Nyere utvidelser av funksjonelle analyser
Oppmerksomhet er ikke oppmerksomhet, og krav er ikke krav

Mer vekt på komplekse motivasjonelle operasjoner


Forholdet mellom motivasjonelle operasjoner, forsterkning og ekstinksjon
Syndromer og funksjonelle analyser


Analyse av det verbales rolle

Nytten av funksjonelle analyser
Funksjonelle analyser gir ofte resultater

Hva kan resultatene brukes til?


Funksjonelle analyser må ofte gjentas

Sluttkommentar


KAPITTEL 5 AKTIVE METODER FOR FUNKSJONELL BEHANDLING AV UTFORDRENDE ATFERD
Hva er aktive metoder?

Ekstinksjon
Ekstinksjon av positivt, sosialt forsterket atferd

Ekstinksjon av negativt, sosialt forsterket atferd

Ekstinksjon av fobisk atferd og tvangshandlinger

Ekstinksjon av automatisk, sensorisk forsterket atferd

Ekstinksjon av atferd som er utløst av betingede etablerende operasjoner


Positive bieffekter av ekstinksjon
Ekstinksjon er ikke alltid nødvendig engang


Forsterkning av alternativ atferd og annen differensiell forsterkning
Generelt

Forsterkning av alternativ atferd: DRA og funksjonell kommunikasjonstrening

Annen differensiell forsterkning basert på funksjonelle analyser


Problemer og begrensninger ved aktive metoder
Begrensninger ved funksjonelle analyser

Hva påvirker valg mellom alternative handlinger?

Valg mellom handlinger som har ulike funksjoner

Andre faktorer som kan svekke effekten av differensiell forsterkning

Forsterkning av alternativ atferd kan være uaktuell

Problemer som kan oppstå ved ekstinksjon

Spesielle problemer som kan oppstå i forbindelse med blokkering

Problemer som kan oppstå ved differensiell forsterkning


Følger av begrensninger ved aktive, funksjonelle metoder

Sluttkommentar


KAPITTEL 6 PASSIVE METODER FOR FUNKSJONELL BEHANDLING AV UTFORDRENDE ATFERD
Hva er passive metoder?

Reduksjon og fjerning av enklere etablerende operasjoner
Direkte reduksjoner av deprivasjon

Direkte reduksjon av aversiv stimulering

Nonkontingent forsterkning

"Fading"

"Atferdsmomentum": skape bedre stemning før krav

Spesielt om automatisk, sensorisk forsterket atferd


Ekstinksjon av betingede etablerende operasjoner

Reduksjon av mer komplekse motivasjonelle operasjoner
Medisinske og sosiale

Psykotrope medikamenter og reduksjon av komplekse motivasjonelle operasjoner


Begrensninger ved passive metoder

Kombinasjoner av aktive og passive metoder

Sluttkommentar


KAPITTEL 7 METODER SOM ER UAVHENGIGE AV ATFERDENS FUNKSJON STANDARDMETODER
Hva er standardmetoder?

Forsterkning av annen atferd: "DRO"
Generelt om DRO

DRO for personer med svak verbal fungering

DRO for personer med bedre verbal fungering: atferdsavtaler

DRO i forbindelse med mer komplekse atferdsavtaler


Andre former for forsterkning
Nonkontingent forsterkning som standardmetode

"Beriket miljø"

Kartlegging av forsterkere


Gjøre det umulig å utføre handlingen
Manuell hindring

Mekanisk hindring og andre fysiske innretninger

Egen hindring av utfordrende atferd

Fjerne kontakt med situasjoner der utfordrende atferd forekommer

Fjerne kontakt med gjenstander som inngår i utfordrende atferd


Straff

Litt mer om forholdet mellom standardmetoder og funksjonelle metoder
Standardmetoder kan ha funksjonelle innslag

Standardmetoder og muligheten for å redusere bruk av tvang og makt

Standardmetoder er ikke mindreverdige


Kombinasjoner mellom standardmetoder og funksjonelle metoder

Sluttkommentar


KAPITTEL 8 PSYKOTERAPI
Psykoterapi kan være aktuelt ved utfordrende atferd

Bakgrunnen for ACT
Historikk

Bestemmer språket øvrig atferd?

Synet på psykopatologi


ACT og forståelse av språk som grunnlag for psykopatologi

Verbale aktiviteter som kan bidra til utvikling av psykopatologi
Kognitiv fusjon

Unngåelse av opplevelse

Begrunnelse("reason giving")


Grunnleggende prinsipper i ACT
"Mindfulness", oppmerksom tilstedeværelse

Svekking av tankers og følelsers betydning

Bevege seg i retning av egne, verdsatte mål

Forholdet mellom terapeut og pasient


Litt om hvordan ACT foregår
1 Kreativ håpløshet: utfordre den vanlige måten å prøve å oppnå endring på

2 Kontroll er problemet, ikke løsningen

3 Bygge aksept ved å "defusjonere" språket

4 Oppdage seg selv og løsrive selvet

5 Verdier

6 Villighet og forpliktelse: omsette ACT i handling


Spesielt om ACT og lettere utviklingshemning
Forutsetninger

Tilpasninger


Hva skjedde med Åse og Jon?

Generelle følger av tankegangen i ACT

Sluttkommentar


KAPITTEL 9 HVORDAN KAN PSYKISKE LIDELSER VÆRE ÅRSAK TIL UTFORDRENDE ATFERD?
Det finnes sammenhenger mellom psykiske lidelser og utfordrende atferd

Lidelser er sammensatte

Ulike typer forhold mellom psykiske lidelser og utfordrende atferd

Psykiske lidelser og motivasjon for utfordrende atferd
Motivasjonelle/utløsende forhold

Sårbarhetsfaktorer

Psykiatriske problemer som gjør utfordrende atferd mer funksjonell


Praktisk nytte av psykiatriske diagnoser i behandling av utfordrende atferd
Diagnoser og medikasjon

Diagnoser og atferdsanalyse

Forholdet mellom psykiatrisk behandling og atferdsanalyse


Sluttkommentar


KAPITTEL 10 FOREBYGGING AV UTFORDRENDE ATFERD
Forebygging er viktig og langt på vei mulig

Modeller for hvordan utfordrende atferd oppstår
Selvskading

Utfordrende atferd generelt

Betydningen av reseptivt språk


Et individuelt perspektiv på forebygging

Atferdsanalytisk tidligopplæring og indirekte forebygging av utfordrende atferd

Direkte forebygging
Konkrete miljøbaserte tiltak

Forebygging av mer avanserte verbale årsaker til utfordrende atferd


Forholdet mellom forebygging og behandling

Faktorer som kan komplisere forebygging

Organisering og kompetanse når det gjelder forebygging

Sluttkommentar


KAPITTEL 11 VALG AV MÅL OG METODER LOVVERK, RETNINGSLINJER, ETIKK, ESTETIKK OG ØKOLOGI
Behandling må skje i samsvar med loven, kapittel 4A
Grunnleggende bestemmelser

Hva er fysisk tvang?

Hva er ikke fysisk tvang?

Annet som kan være tvang

Spesielt om barn


Hva sier kapittel 4A om valg av metoder?
Krav til godt tjenestetilbud og livsmiljø (s.24-27)

Årsaker til utfordrende atferd (s.31-32)

Krav til forebygning (s.41-42)

Andre løsninger som ikke inneholder tvang skal være prøvd (s.43-46)

Behandling må være faglig forsvarlig (s.46-50)

Behandling må være etisk forsvarlig (s.50-52)

Forholdsmessighet mellom formål og tiltak (s.52-53)

Absolutte grenser for bruk av tvang, og forbudte metoder (s.61-62)

Hva med arenaer der kapittel 4A ikke gjelder?

Oppsummering


Andre hensyn som påvirker valget mellom aktive og passive metoder
Behandlingsmessige hensyn som taler for aktive metoder

Behandlingsmessige hensyn som taler for passive metoder

Etiske hensyn som taler for aktive metoder

Etiske hensyn som taler for passive metoder

Andre grunner for og mot aktive og passive metoder

Hva med standardmetoder?


Eliminerer funksjonelle metoder bruk av tvang?
Valg av mål og metoder kan redusere tvang


Det minst restriktive alternativet

Atferdsanalytiske bidrag til valg av mål og metoder
Et konkret forslag framgangsmåte for å sikre etisk behandling

Studier av hva som er sosialt valid og akseptabel behandling

Hvem er atferdsanalytiker?


To hensyn til slutt: behandlingens estetikk og økologi
Behandlingens estetikk

Behandlingens økologi


Sluttkommentar


KAPITTEL 12 FORUTSETNINGER FOR GOD OG LANGVARIG BEHANDLING AV UTFORDRENDE ATFERD
Kunnskap om god behandling finnes

Behandling av utfordrende atferd over lang tid. Forløp og effekt
Noen spesielle sider ved langtidsbehandling

Vanlige forløp

Positive og negative endringer uavhengig av behandling


Mange kommuner svikter på viktige områder
Kapittel 4As pålegg om forebygging av utfordrende atferd ivaretas ofte dårlig

Andre vanlige kommunale brudd på kapittel 4A


Betingelser for å lykkes med behandling av utfordrende atferd over lang tid
Personalet må få tilstrekkelig opplæring

Lokal veiledning

Veiledning fra spesialisthelsetjeneste

Tverrfaglighet

Riktige personer må velges til å utføre behandlingen

Holdninger

Aksept av utfordrende atferd

Behandling må ikke være for komplisert og ressurskrevende

Behandling hjemme


Sluttkommentar


SLUTTORD

REFERANSER

STIKKORD