Det handler om verdighet og deltakelse - Ebba Langum Bredland

Det handler om verdighet og deltakelse

verdigrunnlag og praksis i rehabiliteringsarbeid

; Oddrun Anita Linge ; Kjersti Vik

Hva er egentlig rehabilitering? Rehabilitering handler om å gjenvinne verdighet og deltakelse for brukeren, hevder forfatterne. De fokuserer på verdighet og deltakelse som overordnede verdier i rehabiliteringsarbeidet. Les mer

Vår pris
609,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 609,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Hva er egentlig rehabilitering? Rehabilitering handler om å gjenvinne verdighet og deltakelse for brukeren, hevder forfatterne. De fokuserer på verdighet og deltakelse som overordnede verdier i rehabiliteringsarbeidet.Mestringsevnen og viljen er størst når det brukeren skal gjøre har en personlig verdi, gir en opplevelse av verdighet og bidrar til sosial deltakelse. Dette får konsekvenser for så vel valg av metoder og tiltak, som for samarbeidsform og organisering.


Tredje utgave av Det handler om verdighet og deltakelse har innarbeidet de nye statlige føringene for rehabiliteringsvirksomheten. Målet med all rehabiliteringsvirksomhet er ”deltakelse for alle”, derfor en tittel endret og deltagelsesperspektivet og ICF er tydeliggjort. Boken er ajourført med nyere forskning og litteratur.Forfatterne tar for seg det som er felles for alle yrkesgrupper som arbeider med rehabiliteringsarbeid i kommunen. Boka er derfor egnet for studenter i alle helsefagutdanningene og for alle som ønsker å komme i gang med eller videreutvikle sitt rehabiliteringsarbeid.

FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 278
ISBN: 9788205396432
Utgave: 3. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerINNLEDNING
Rehabilitering - en lovpålagt tjeneste
Fremme helse og forebygge sykdom, skade eller lyte

Diagnose og behandling av sykdom, skade eller lyte

Habilitering og rehabilitering

Pleie og omsorg


Personell i kommunehelsetjenesten

Bokas oppbygning


KAPITTEL 1 REHABILITERING - EN MÅTE Å TENKE PÅ
Verdigrunnlagets betydning
Hvorfor må vi være bevisst på verdigrunnlaget vi har?

Måten å tenke på endrer seg


Ulike aspekter ved rehabiliteringsbegrepet
Rehabilitering med vekt på trening av funksjonsevne

Rehabilitering med vekt på like muligheter til å delta i samfunnet

Rehabilitering med vekt på "indre" prosesser

Rehabilitering med vekt på overgangssituasjoner

Vårt valg - fokus på verdighet og deltakelse


Det handler om verdighet og deltakelse
Hva er verdighet?

Hva er deltakelse?

De overordnede verdiene - verdighet og deltakelse


Verdighet og deltakelse - praktiske konsekvenser for personalet
Brukermedvirkning

Individualisering

Rett til deltakelse og inkludering

Å lete etter ressurser og muligheter

Rehabilitering på bakgrunn av helhetssyn og helhetsvurdering


Konsekvenser for rehabiliteringsvirksomheten
Rehabilitering må settes inn så tidlig som mulig

Tverrfaglig samarbeid

Rehabilitering skjer hele døgnet

Tiltakskjeder og rehabiliteringsforløp


Endringen av praksis
Helsesektoren endrer seg

Bevissthet om verdier som styrer praksis

Gammel vane er vond å vende

Ledelse i en endringsprosess

Påvirkning fra brukerne i endring av praksisKAPITTEL 2 REHABILITERINGSPROSESSEN
Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse, ICF
Et hjelpemiddel til systematisering

ICF - som et forslag til arbeidsmodell


Rehabilitering som arbeidsprosess
Presentasjon av to brukere

Fase 1 Kartlegging og innhenting av informasjon

Fase 2 Tverrfaglig helhetsvurdering og vurdering av rehabiliteringsmuligheter

Fase 3 Oppsetting av mål

Fase 4 Valg av tiltak og å sette opp plan

Fase 5 Gjennomføring av plan

Fase 6 Evaluering

Fase 7 Oppfølging og vedlikeholdKAPITTEL 3 FORHOLD SOM PÅVIRKER REHABILITERINGSPROSESSEN
Personlige faktorer
Mestringsstrategier og mestringsoppfattelse

Kontroll over eget liv

Selvbilde og personlighet

Viktighetsområder

Motivasjon

Tap og sorg


Faktorer i miljøet
Produkter og teknologi

Natur- og menneskeskapte forandringer

Støtte og sosial kontakt

Holdninger

Tjenester, systemer og strategier


Forløpet i den individuelle rehabiliteringsprosessen

Forløpet i helhetlig samhandling


KAPITTEL 4 PRAKTISKE METODER OG REDSKAPER I REHABILITERINGSPROSESSEN
Stikkordliste i det første møtet

Kartlegging av viktighetsområder
Presentasjon av kartleggingsmetoden

Bruken av kartleggingsmetoden

Erfaringer og utfordringer i arbeidet med viktighetsområder


Individuelle planer
Krav til individuelle planer i henhold til forskriften

Utfordringer i arbeidet med individuelle planer


Dagbok i rehabiliteringsprosessen
Beskrivelse av innhold

Bruken av dagboka

Erfaringer og utfordringer ved bruk av dagbok


Kjøreregler i ansvarsgrupper

Noen elektroniske verktøy
Verktøy for samhandling og koordinering

Tilgang på informasjon

Bruk av teknologi for deltakelseKAPITTEL 5 MÅLGRUPPER OG PRIORITERING
Ulike oppgaver og ulike prioriteringer

Å avdekke behov

Kriterier brukt for vurdering av rehabiliteringsbehov
Medisinsk diagnose

Alder

Funksjonsnivå

Funksjonsforandringer

Overgangssituasjoner


Behov for nye kriterier
Forslag til målgrupper i rehabilitering

Gruppe 1 Forandringer ved personen (indre forandringer)

Gruppe 2 Forandringer i miljøet (ytre forandringer)

Utfordringer i forhold til målgrupperKAPITTEL 6 ARENAER OG MODELLER FOR REHABILITERING
Ansvarsgrupper

Oppsøkende rehabilitering
Bemanning

Rutiner

Tid til refleksjon


Dagrehabilitering
Bemanning

Rutiner


Døgnrehabilitering
Bemanning

Rutiner


Fordeler og ulemper ved de ulike modellene
Oppsøkende rehabilitering

Dagrehabilitering

Døgnrehabilitering


Noen tanker om hvor rehabilitering skal foregå?
Arena for rehabilitering

Hva betyr arenaene for oss?

Arena for kartlegging

Arena i forhold til rehabiliteringsmål

Arena i forhold til tiltakKAPITTEL 7 SAMARBEID OG SAMHANDLING
Ulike oppgaver - ulike samarbeidsformer
Flerfaglig samarbeid

Tverrfaglig samarbeid

Ulike varianter mellom disse samarbeidsformene


Forhold som fremmer tverrfaglig samarbeid
Felles verdigrunnlag

Likeverdighet

Gjensidig respekt

Ressursorientering og fokus på muligheter

Samme tilgang på informasjon i teamet

Lik innflytelse i teamet

Felles forståelse

Felles mål

Lojalitet

Fleksible roller og overlapping

Trygghet i eget fag

Forankring av samarbeid på ledernivå


Utfordringer ved rehabiliteringssamarbeid
Utvikling av tverrfaglig samarbeid

Samarbeid mellom flerfaglige og tverrfaglige kulturer

Verdigrunnlaget som utviklingsredskap

Forsvarsposisjoner


Samarbeid og samhandling ut over egen etat
Ansvarsfordeling og samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenestenKAPITTEL 8 ORGANISERING
Visjoner og verdier
Verdighet og deltakelse

Brukermedvirkning

Individualisering

Fleksibilitet

Kreativitet og nytenkning

Tilgjengelighet

Tverrfaglig samarbeid


Verdiene som grunnlag i organisasjonsutviklingen
Ulike kulturer med ulike verdigrunnlag?

Når ulike kulturer møtes


Verdigrunnlagets konsekvenser for personalet
Personalutvikling

Hvilke yrkesgrupper trenger vi?


Utvikling av kompetanse

Rehabilitering som egen virksomhet?
En koordinerende enhet for rehabilitering

Prioritering av ressurserKAPITTEL 9 VEIEN VIDERE
Brukermedvirkning - å ta brukermedvirkning på alvor

Forskning og kompetanseutvikling - forskning og praksis hånd i hånd

Ny kunnskap skal gi handlingskompetanse

Et system for kartlegging av rehabiliteringsbehov

Rapporteringssystemer for rehabilitering

Rehabilitering - en taper i prioriteringskampen?

Rehabilitering i kommunehelsetjenesten - en måte å tenke på som sprer seg?

Avslutning


LITTERATUR

STIKKORD