Lov om straff (straffeloven) av 20. mai 2005 nr. 28 ; Lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) av 22 mai 1981 nr. 25 : med endringer, sist ved lov av 20. desember 2018 nr. 114 ; Forskrift om ordningen av påtalemyndigheten (påtaleinstruksen) av 28. juni 1985 nr. 1679 : med endringer, sist

med endringer, sist ved lov av 25. mai 2018 nr. 19 (i kraft 1. januar 2019)

Straffeloven, straffeprosessloven og påtaleinstruksen (samleutgave) - med endringer, sist ved lov av 20. desember 2018 nr. 114 Med historiske og faglige noter Les mer
Vår pris: 239,-

(Spiral)
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Straffeloven, straffeprosessloven og påtaleinstruksen (samleutgave) - med endringer, sist ved lov av 20. desember 2018 nr. 114 Med historiske og faglige noter

Fakta