Juridisk overtalelseskunst - Hans Petter Graver

Juridisk overtalelseskunst

Rettsspørsmål står praktisk talt alltid åpne - i større eller mindre grad - for ny analyse, ny forståelse og nye svar. Derfor er det ikke hvordan man treffer «riktige» avgjørelser, men fraværet av diskusjon rundt rettslige avgjørelser og rettens rolle som trenger en forklaring. Les mer
Vår pris
559,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Paperback
Legg i
Vår pris: 559,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Rettsspørsmål står praktisk talt alltid åpne - i større eller mindre grad - for ny analyse, ny forståelse og nye svar. Derfor er det ikke hvordan man treffer «riktige» avgjørelser, men fraværet av diskusjon rundt rettslige avgjørelser og rettens rolle som trenger en forklaring. En grunntanke i Juridisk overtalelseskunst er at dersom vi forstår hvorfor vi aksepterer juristenes behandling av faglige, politiske og moralske spørsmål, står vi bedre rustet i diskusjonen om når vi bør gjøre det og når vi ikke bør gjøre det. Boken bygger på klassisk retorikk slik den er definert av Aristoteles og Cicero og på kognitiv teori (psykologi, lingvistikk og forskning på ekspertsystemer) for å svare på spørsmål om hva som overbeviser oss om svar på rettsspørsmål. Det innebærer blant annet at overbevisning, fordommer og følelser trekkes inn i analysen av juridiske tekster. I en tid med økende fragmentering av rettsstoffet, større bruk av innbyrdes motstridende rettsprinsipper og flere sentra for rettslig autoritet, kan en øket bevissthet om overbevisningens emosjonelle og holdningsmessige sider øke fornuftens rolle i rettsanvendelsen. Gjennom sin utstrakte bruk av eksempler fra norsk juss gir boken også et bidrag til sakprosaforskningen og metaforteori. Hans Petter Graver er professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Fagbokforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 246
ISBN: 9788245007510
Utgave: 1. utg.
Format: 21 x 16 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerKraften er med oss


Del 1- Fra gjeldende rett til rettsretorikk
Rett som prosess
En sak fra antikken

... og fra vår tid

Rettsteori og rettsretorikk

Beslutningsteori om koherens og dissonans


Om kunnskap, normer og vurderinger
Grunner til uenighet


Retorikk
Retorikk og erkjennelse

Retorikk og moral

Retorikk og juss


Retorikk, diskusjon og strategi

Juridisk argumentasjon og retorikk

Retorikk som beskrivelse av rettslig virksomhet

Retorikk og realistisk rettsteori


Del 2 - Spørsmål, argumenter og bevis
Spørsmålsformuleringen

Topikken

Lovens plass i rettsordenen
Samspillet mellom lovgiver og rettsanvender

Rettsordenens fragmentariske oppbygging

Grunnleggende rettsprinsipper


Lov eller lederskap, formaliteter eller realiteter

Fastleggelse av reglenes eksistens: skrevne og uskrevne regler

Fastleggelse av en regels innhold
Ordlyden ved skrevne regler

Lovens forhistorie som kontekst

Forarbeidene som supplerende normering

Tolkningsstiler ved lovtolkning

Innholdet av regler indikert av Høyesterett

Innholdet av regler som er allment akseptert eller som saken krever


Definisjon av saken
Saksforhold og rettsfølger

Enkle og sammensatte betingelser for å komme inn under saksforholdet

Skarpe og vage kriterier

Helhetlig vurdering

Generalisering av saken

Presiserende tolkning

Utvidende tolkning

Analogi

Kolliderende og overlappende saksforhold


Anvendelse av regelen og bedømmelse av saken
Regler, retningslinjer, prima facie-regler og prinsipper

Pliktregler, kompetanseregler, karakteristikker og definisjoner

Formelle og substansielle karakteristikker og rettigheter

Antitese: motsetningsslutning


Argumenter for ikke å følge en regel
Når regelen ikke tjener saken

Når loven er teknisk dårlig

Når lovens ordlyd rekker videre enn formålet

Når loven mangler argumentasjon

Når loven strider mot en mer allmenn regel

Når loven passer ikke til forholdet

Vurderingen av lovens rimelighet

Rettferdighet

Hensynet til lovens formål

Formalisme versus innhold

Argumenter mot praksis

Nye avgjørelser

Avgjørelsen er konkret eller har begrenset rekkevidde

Når uttalelsen er utenforliggende

Dissens

Når dommen er kritisert og intet eksempel til etterfølgelse

Høyesterettspraksis og praksis fra internasjonale domstoler

Regler som bygger på annen praksisDel 3 - Autoritet og troverdighet
Forstand, karakter og velvillig innstilling

Troverdighet i forhold til hva?

Institusjonell og personlig autoritet

Personlig troverdighet
Person og posisjon

Moralsk autoritet

Visdommens etos

Rettferdighetens etos

Tapperhetens og måteholdets etos


Rettens institusjonelle troverdighet
Tillit til retten

Juristspråket: Autoritet, anonymitet og nødvendighetDel 4 - Tåren i dommerens øye
Følelsenes plass i tankeprosessen

Bilder av retten

Metaforer

Appellord

Sondringer

Er det illegitimt å appellere til følelser?

Hva påvirker dagens jurister?


Del 5 - Innvendingene mot retorikken
Retorikken underkjenner rettens normativitet

Retorikken underkjenner rettens vitenskapelighet

Retorikken underkjenner rettens rasjonalitet

Retorikken undergraver rettens forutberegnelighet


Del 6 - Retorikk og kritikk
Litteraturliste

Domsregister

Stikkord