9788205337596Barn og ungdommer med Asperger syndrom KAPITTEL 1 SÆRTREKK HOS MENNESKER MED ASPERGER-SYNDROM
Grunnleggende kjennetegn
De tre hoveddimensjonene
Språk- og kommunikasjonsvansker
Vanskeligheter med å forholde seg til andre mennesker
Spesielt forhold til omgivelsene
Kjerneproblemet er omfattende forståelsesvansker
Forhold som mennesker med Asperger-syndrom har problemer med
Forståelsesvanskenes følger og uttrykksformer
Dagliglivet er uutgrunnelig
Det er vanskelig å vite hva som er viktig og riktig å gjøre
Ting går ofte galt
Belastninger som forståelsesproblemene fører med seg
Andres opplevelse av elever med Asperger-syndrom
"Påfallende, sære og forbløffende"
Overvurderinger og undervurderinger
"Uhøflige, arrogante og selvopptatte"
"Masete, intense og krevende"
"Usosiale"
"Uvillige og late"
KAPITTEL 2 BARN OG UNGDOMMER MED ASPERGER-SYNDROM I SKOLEN
Opplevelsene i skoletiden
Mistrivsel og stress
De sosiale fadesene
Sosial utstøting og isolasjon
Opplevelsen av å skille seg ut fra andre
Pedagogiske utfordringer
Forståelse av forståelsesproblemene
Brudd med vanlige arbeidsformer og undervisningsmetoder
KAPITTEL 3 KOMMUNIKASJON
Klar og entydig kommunikasjon
Kilder til uklarhet
Flertydige ord og figurativt språk
Bokstavelig forståelse
Uklare kriterier, relative uttrykk og vage referanser
Indirekte kommunikasjon
Kommunikasjon om flere forhold samtidig
Hovedprinsipp I: Gjør og si ting enkelt
Prinsipp 1: Unngå å si ting som kan bli misforstått på en bokstavelig måte
Prinsipp 2: Unngå indirekte kommunikasjon
Prinsipp 3: Unngå relative begreper og uklare kriterier
Prinsipp 4: Unngå ironi, sarkasmer og uforståelig humor
Prinsipp 5: Lær elevene å si fra når noe er uklart for dem
Hovedprinsipp II: Fortell hvordan ting er
Prinsipp 6: Unngå endeløse diskusjoner
Prinsipp 7: Henvis til autoriteter
Prinsipp 8: Vær selv en vennlig og tydelig autoritet
Prinsipp 9: Skill mellom pedagogikk og oppdragelse
KAPITTEL 4 FORSTÅELSE AV SITUASJONEN
Kontekstuell forståelse
Oversikt over situasjonen
Reaksjoner på nyhet
Behovet for oversikt
Hovedprinsipp III: Gjør situasjonen oversiktlig og forutsigbar
Prinsipp 10: Forklar konteksten
Prinsipp 11: Hjelp elevene til å få oversikt
Prinsipp 12: Gjør det klart for elevene hva de skal gjøre
Prinsipp 13: Kartlegg elevenes forventninger, og kontroller at de er i overensstemmelse med sannsynlig hendelsesforløp
Prinsipp 14: Lag planer, prosedyrer og sosiale skript for pauser og frikvarter
Prinsipp 15: Si aldri at elevene ikke skal gjøre noe, uten samtidig også å fortelle dem konkret hva de skal gjøre
KAPITTEL 5 TILEGNELSE AV SKOLEFERDIGHETER
Betydningen av å legge undervisningen til rette
Sterke og svake sider hos elever med Asperger-syndrom
Hovedprinsipp IV: Skreddersy undervisningen
Prinsipp 16: Ta hensyn til de kognitive særtrekkene i valg av læringsmål
Prinsipp 17: Forbered undervisningen grundig og i god tid
Prinsipp 18: Planlegg nedtrapping av hjelp
Hovedprinsipp V: Sats på elevens sterke sider
Prinsipp 19: La elevene lære mange faktakunnskaper
Prinsipp 20: Bruk prosedyrer i undervisningen
Prinsipp 21: Konkretiser oppgavene for elevene
Prinsipp 22: Bruk elevenes interesser som motivasjon for ny læring
KAPITTEL 6 SOSIALT SAMVÆR OG PERSONLIGE RELASJONER
Misforståelser og konflikter
Personlige relasjoner
Hovedprinsipp VI: Unngå misforståelser og konflikter
Prinsipp 23: Gå ut fra at en gjensidig misforståelse ligger til grunn når det oppstår en konflikt
Prinsipp 24: Søk etter en positiv fortolkning av elevenes reaksjoner
Prinsipp 25: Vær elevens tolk i forhold til andre elever og voksne som ikke kjenner eleven godt
Prinsipp 26: Unngå viljeskamper og ubehagelige dirigeringer
Hovedprinsipp VII: Forebygg og avhjelp sosial utstøting
Prinsipp 27: Behandle eleven mest mulig likt andre elever
Prinsipp 28: Bygg samvær med andre på elevens interesser og ferdigheter
Prinsipp 29: Sett "professorstempel" på alle elever med Asperger-syndrom
Prinsipp 30: Beskytt elevenes verdighet og selvfølelse
KAPITTEL 7 REGULERING AV SOSIAL ATFERD
Sosial forståelse, selvforståelse og regelstyring
Narrativ forståelse av sosiale, kulturelle og personlige forhold
Regler og avtaler
Hovedprinsipp VIII: Vær konkret i formidling av sosial kunnskap
Prinsipp 31: Gi sosial opplæring i mest mulig realistiske situasjoner
Prinsipp 32: Beskriv prosedyrer for oversiktlige situasjoner
Prinsipp 33: Unngå å gi generelle regler for sosial atferd
Prinsipp 34: Gjør implisitt sosial kunnskap eksplisitt
Prinsipp 35: Framhev det vesentlige, og lær elevene å tolke situasjonen
Prinsipp 36: Bruk narrativer for å fremme sosial forståelse
Prinsipp 37: Bruk sosiale historier til å få eleven til å vise mindre uakseptabel atferd og mer akseptabel atferd
Hovedprinsipp IX: Bruk regler og avtaler for å styre sosial atferd
Prinsipp 38: Lag gjensidige avtaler for å regulere sosial atferd
Prinsipp 39: Benytt et registreringssystem til regelstyring og kontroll av avtalene
Prinsipp 40: Bruk en oppmann til å bestyre avtaleverket
KAPITTEL 8 STRESS, FORTVILELSE, TAPSOPPLEVELSER OG PASSIVITET
Stress og fortvilelse
Passivitet, tapsopplevelser og avhengighet av andre
Engstelse og sosial angst
Hovedprinsipp X: Demp stress
Prinsipp 41: Hjelp elevene med å få kontroll over dagen
Prinsipp 42: Unngå kognitiv overbelastning
Prinsipp 43: Ikke mas på elevene
Prinsipp 44: Lag mestringsopplevelser for elevene
Prinsipp 45: Lær eleven å si fra når det blir for mye
Prinsipp 46: Legg til rette for sosial skjerming ved behov
Hovedprinsipp XI: Avhjelp engstelse og vegring
Prinsipp 47: Sett ikke engstelige og usikre elever i fokus for andres og egen oppmerksomhet
Prinsipp 48: Demp og unngå uheldig prestasjonsorientering
Prinsipp 49: Forbered vanskelige situasjoner
KAPITTEL 9 PLANLEGGING, RÅD OG HJELP
Hovedprinsipp XII: Vektlegg planlegging
Forhold som gjør planlegging vanskelig
Prinsipp 50: Lag konkrete planer
Behovet for hjelp og støtte
Hjelp i det daglige
Behovet for en hverdagsrådgiver
Tilbudet fra det offentlige
Rådgivningsfunksjoner
Rådgivere og hjelpere gjennom livet
Selvstendighet og hjelp
KAPITTEL 10 UNDERVISNING AV ELEVER MED ASPERGER-SYNDROM I PERSPEKTIV
Skolen som en forebyggende virksomhet
Behovet for forebyggende tiltak
Endring av innholdet i undervisningen
Angst og depresjon
Et habiliteringsperspektiv på skoletilbudet
Overordnete krav til et egnet tilbud
Habiliteringsperspektiv og fagplaner
KAPITTEL 11 DIAGNOSTISKE KRITERIER, FORSTÅELSESVANSKER OG BELASTNINGER: EN OVERSIKT
Diagnostiske kriterier
LITTERATUR
Digitalt tilrettelagt og levert av © DnBB AS