Den norske velferdsstaten

Aksel Hatland (Redaktør) ; Stein Kuhnle (Redaktør) ; Tor Inge Romøren (Redaktør)

Boken gir en innføring i den norske velferdsstatens idémessige, politiske og økonomiske grunnlag.

???Egne kapitler er viet velferdsstatens viktigste områder, nemligtrygd og arbeid, familie, sykehus, psykisk helsevern, helse- og omsorgstjenester,funksjonshemmede og innvandring. Les mer
Vår pris
609,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Paperback
Paperback
Vår pris: 609,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Boken gir en innføring i den norske velferdsstatens idémessige, politiske og økonomiske grunnlag.

???Egne kapitler er viet velferdsstatens viktigste områder, nemligtrygd og arbeid, familie, sykehus, psykisk helsevern, helse- og omsorgstjenester,funksjonshemmede og innvandring. Norge i møte med Europa er også et egetkapittel.
Velferdsstaten i Norge har vært i sterk vekst fram til i dag målti utgifter og personell. Men samtidig har behovene endret seg. Tallet på alders-og uførepensjonister er i sterk vekst, vi har fått en omfattende innvandring,og norske familier har forandret karakter. Flere dyptgripende reformer ergjennomført for å møte de nye utfordringene. Dette diskuteres med utgangspunkti ny kunnskap.
Den første utgaven av Den norske velferdsstaten utkom i1994, og den er innarbeidet som pensumbok for sosial- og samfunnsfag vedhøgskoler og universiteter. Denne nye utgaven er ikke bare oppdatert med nyttmateriale. Flere kapitler er skrevet helt om, og nye temaer er trukket inn.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 365
ISBN: 9788205390843
Utgave: 4. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderinger



KAPITTEL 1 VELFERDSSTATENS IDEGRUNNLAG I PERSPEKTIV ....
Politisk innovasjon og institusjonelt utgangspunkt

Strukturer, aktører og velferdsstatens utforming

Konsolidering og utvidelse av statlig velferdsansvar

Visjoner, virkelighet og kritikkutsatthet
Moralsk kritikk

Ideologisk kritikk

Byråkratisk kritikk

Økonomisk kritikk

De usynlige velferdsoverføringer


Et nytt verdigrunnlag for velferdsstaten?


KAPITTEL 2 VELFERDSSTATENS POLITISKE GRUNNLAG
Velferdsstatens opinion

Vedvarende støtte til velferdsstaten

Velferdsstaten - i særlig grad et kvinneanliggende?

Mot et kaldere samfunn?

Norske velferdsholdninger er europeiske holdninger

Oppsummering


KAPITTEL 3 VELFERDSSTATENS ØKONOMISKE GRUNNLAG
1. Historisk utvikling i velferdsstatens utgifter
1.1 Offentlige utgifter til helse- og sosialformål

1.2 Stønader og overføringer

1.3 Folketrygdens grunnbeløp og trygdeutgiftene

1.4 Et tilbakeblikk på offentlige utredninger


2. Befolkningsutviklingens betydning for velferdsstaten

3. Utviklingen i framtidige pensjonsytelser - hvor stor blir "byrden"?
3.1 Viktige drivkrefter

3.2 Modellberegninger av framtidige pensjonsutgifter


4. Finansieringsbehovet for vekst i offentlig konsum

5. Insentivproblemer og velferdsstatens finansiering
5.1 Skatter og effektivitet

5.2 Reduserer folketrygden husholdningenes sparing?

5.3 Insitamenteffekter av trygdesystemet


6. Avslutning


KAPITTEL 4 TRYGD OG ARBEID
Trygdenes plass i forsørgelsen

Trygdenes hovedfunksjoner

Historiske føringer

Sysselsetting og arbeidslinje

Arbeidsledighet og dagpenger

Sykepenger og sykefravær

Uføretrygd

Alderspensjon

Sosialhjelp

NAV-reformen

Oppsummering


KAPITTEL 5 FAMILIEN OG VELFERDSSTATEN
Familieendringer

Barnehager

Kontantstøtten

Barnetrygd

Foreldrepenger

Inntektssikring ved manglende forsørgelse

Etterlatte

Enslige forsørgere

Virkninger


KAPITTEL 6 SPESIALISTHELSETJENESTEN: SYKEHUS OG PSYKISK HELSEVERN
Sykehusvesenet
Sykehusenes funksjonsmåte

Jakten på det gode sykehusvesen

Rasjoneringsmetoder: ventelister og ventetidsgaranti

Økonomiske insentiver: Innsatsstyrt finansiering

Omorganseringer

Helseforetaksreformen

Sykehusstruktur

Samhandlingsreformen

Vurdering


Psykisk helsevern
Avinstitusjonaliseringen av psykiatrisk helsetjeneste

Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2008

Dagens psykiatriske hjelpeapparatet


Oppsummering