Empowerment - Ole Petter Askheim

Empowerment

i teori og praksis

Ole Petter Askheim (Redaktør) ; Bengt Starrin (Redaktør)

Begrepet empowerment har på kort tid blitt enormt populært. Det forbindes med kraft, makt, styrke - egenskaper som oppfattes som positive.

Begrepet brukes hyppig innen helse- og sosialfaglig arbeid. Les mer
Vår pris
589,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 589,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Begrepet empowerment har på kort tid blitt enormt populært. Det forbindes med kraft, makt, styrke - egenskaper som oppfattes som positive.

Begrepet brukes hyppig innen helse- og sosialfaglig arbeid. Empowerment er også et nøkkelord i støtten til såkalte ressurssvake grupper, som langtidsledige, innvandrere og personer med rusproblemer. Men begrepet står i fare for å bli et slagord som kan brukes i vidt forskjellige sammenhenger uten at det egentlig forplikter.

Boken Empowerment i teori og praksis tar for seg begrepet fra ulike perspektiver. De første kapitlene gir en kritisk granskning av hvordan begrepet oppsto, og hvordan det blir brukt. De påfølgende kapitlene tar opp forskjellige empowermentorienterte prosjekter med ulike utsatte grupper, som for eksempel personer med psykiske og fysiske funksjonsnedsettelser, langtidsledige og personer med rusproblemer.
Boken er beregnet for høgskole- og universitetsutdanninger innen områder som helse- og sosialfaglig arbeid, folkehelse og velferdsstudier. Den henvender seg også til praktikere som arbeider med lokale utviklingsprosjekter med utsatte grupper, og til forskere som er opptatt av temaet empowerment.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål Norsk Nynorsk
Sider: 221
ISBN: 9788205378223
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerKAPITTEL 1 EMPOWERMENT - ET MOTEORD?
Denne boken


KAPITTEL 2 EMPOWERMENT - ULIKE TILNÆRMINGER
Empowerment som etablering av motmakt

Markedsorientert tilnærming

Terapeutisk posisjon

Empowerment som liberal styringsstrategi

Empowerment - et utfordrende begrep


KAPITTEL 3 BRUKERMEDVIRKNING OG EMPOWERMENT - GAMMEL VIN PÅ NYE FLASKER?
Innledning

Makt - et viktig begrep og et mangslungent fenomen

Brukermedvirkning i velferdssektoren

Kort oppsummering

Empowerment som svar på velferdsstatens utfordringer

Nær beslektet med brukermedvirkning

Oppsummering og avslutning


KAPITTEL 4 EMPOWERMENT ER SVARET, MEN HVA VAR SPØRSMÅLET?
Hvor skoen trykker

Empowerment som frihetsideal

Empowerment som styringsteknikk

Norsk velferdsstat: Sosial omsorg, kontroll, frihet eller alt sammen?

Alene med skammen

Den sosiale kapitalen som drivkraft

Eksempler til inspirasjon?


KAPITTEL 5 EMPOWERMENT SOM LIVSINNSTILLING - KAN VI LÆRE NOE AV PIPPI LANGSTRØMPE?
Pippi møter frøken Rosenblom

Emosjoner og empowerment

Paternalisme og empowerment - to måter å forholde seg på overfor sosialt utsatte grupper

Den empowermentorienterte tankemodellen

Om kunsten å "ikke ta imot dritt"

Empowerment og sosiale bevegelser - fra skam til stolthet

Solidaritetsbevegelser


KAPITTEL 6 Å BEGRENSE ELLER SKAPE MULIGHETER - OM SENTRALE HOLDNINGER I EMPOWERMENTARBEIDET
Empowermentarbeidet i de undersøkte bedriftene

Behovet for et empowermentperspektiv

Empowermentbegrepet

Sentrale holdninger i empowermentarbeidet

Å se alle mennesker som kompetente om de gis de rette forutsetningene

Å fokusere på alle individers likeverd og rettigheter

Å synliggjøre og forandre maktstrukturer

Avsluttende diskusjon - et maktperspektiv


KAPITTEL 7 DET ER BRUK FOR ALLE - EMPOWERMENT UTENFOR ARBEIDSMARKEDET?
Det er bruk for alle - en presentasjon

Kollektiv og individuell empowerment

Det er bruk for alle som folkebevegelse

Individuell empowerment i Det er bruk for alle

Stolthet og skam over å delta

Avsluttende diskusjon


KAPITTEL 8 SAVIS - EIN MODELL FOR SOSIAL INKLUSJON?
Innleiing

Presentasjon av SAVIS-prosjektet

Føremål og organisering

Tilrettelegging og gjennomføring av tiltak

Deltakarane sine erfaringar og vurderingar av prosjektet

Kven var deltakarane i prosjektet?

Forventningar

Erfaringar med organiseringa

Samla vurdering av prosjektet

Strategiar og barrierer for at deltakarane skal lukkast i å nå sine mål

a) Empowerment

b)Sosialkapital

Konklusjon


KAPITTEL 9 EMPOWERMENT PÅ ALVOR? PERSONLIG ASSISTANSE FOR FUNKSJONSHEMMEDE
Personlig assistanse i Norge og Sverige

Særlover versus integrasjon i den generelle sosialtjenesteloven

Sterk versus svak rettighetsfesting

Sterkt versus svakt krav til arbeidsledelse

Finansiering - kommunalt eller delt forvaltningsansvar?

Ordningens omfang

Arbeidsgiverorganisering

Ordningens primære karakter - kontantytelse eller tjeneste?

Ulike løsninger, men dilemmaene består

Norge og Sverige: Mot større konvergens?


KAPITTEL 10 UNGDOM I BARNEVERNET - OFFER ELLER RESSURS?
Empowerment - en ramme for forståelse

Landsforeningen for barnevernsbarn

Fellesskap

Holdningsendring

En ny lov

Ressurs eller offer?


KAPITTEL 11 "LAVE STEMMER SKAL OGSÅ HØRES". HVORDAN LYKKES MED REELL BRUKERMEDVIRKNING PÅ PSYKISK HELSE-FELTET?
Innledning

Bakgrunn for prosjektet

Brukerforum

Beskrivelse av prosjektet

Brukerforums verdigrunnlag

Brukerforums forståelse av empowerment

Brukerforums arbeidsform

Psykodrama

Spontanitet

Grensesetting

Forumteater

Viktige tema i Brukerforums arbeid

Makt og avmakt

Bevisstgjøring

Styrke

Kraft

Konklusjon

Hvordan lykkes med brukermedvirkning?


KAPITTEL 12 EMPOWERMENT SOM FORSKNINGSSTRATEGI - EKSEMPLET DELTAKERBASERT FORSKNING
Innledning

"Participatory research" på nettet og i databasene

Fremveksten av deltakerbasert forskning og de ulike retningene

Den pragmatiske retningen

Den ideologiske og politisk orienterte retningen

Den feministiske retningen

Karakteristiske trekk

Samarbeidet mellom forsker og praktiker i praksis

Den akademiske forskeren og den deltakerbaserte forskningen

Økt interesse for innovative innfallsvinkler?


KAPITTEL 13 LYTTEMØTE - EN ANNEN KANAL FOR MAKT OG INNFLYTELSE
Familienes relasjon til hjelpeapparatet

Hvordan kan foreldrene styrkes i sitt møte med hjelpeapparatet?

Hva er et lyttemøte?

Metode og utvalg

Samtalegruppens/forskningssirkelens arbeid fram mot lyttemøtet

Hva, hvorfor og hvordan, - felles forståelse, kunnskapsutvikling og handling

Lyttemøtet

Å ikke bare høre, men gjøre

Oppsummering


KAPITTEL 14 FORSKNINGSSIRKEL MED PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - FRA ORD TIL HANDLING
Innledning

Mye har hendt - en del gjenstår

Forskningssirkelen - "Å leve og bo i samfunnet" (ALOBIS)

Hvordan det begynte

Min rolle i forskningssirkelen

Noen av våre erfaringer

Fra problem til handling i forskningssirklene

Eksempel 1: Alice vil gifte seg, men er ikke sikker på om hun får lov

Eksempel 2: Markus vil starte IT-kafé for funksjonshemmede

Eksempel 3: Problem med tungtrafikk ved en fotgjengerovergang

Eksempel 4. ALOBIS-gruppen vil bli "sett" og legges merke til

Avsluttende kommentar


KAPITTEL 15 UTFORDRINGER INNENFOR DET SOSIALFAGLIGE ARBEIDET
Institusjonelle begrensninger

Sosialfaglige problemstillinger

Vil profesjonene avgi makt?

Hvilke muligheter fins det for å gjøre empowermentrettet arbeid?

Empowerment forutsetter sympati

Empowermentbasert sosialfaglig arbeid - noen råd


LITTERATUR

OM FORFATTERNE

STIKKORD