Fra normalisering til empowerment - Ole Petter Askheim

Fra normalisering til empowerment

ideologier og praksis i arbeid med funksjonshemmede

Denne boka er en omfattende revidering og videreføring av «Omsorgspolitiske endringer - profesjonelle utfordringer», som ble gitt ut første gang i 1998. Forfatteren belyser det ideologiske grunnlaget for politikken rettet mot funksjonshemmede og andre omsorgstrengende. Les mer
Vår pris
629,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 629,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Denne boka er en omfattende revidering og videreføring av «Omsorgspolitiske endringer - profesjonelle utfordringer», som ble gitt ut første gang i 1998. Forfatteren belyser det ideologiske grunnlaget for politikken rettet mot funksjonshemmede og andre omsorgstrengende.
Han tar for seg det teoretiske grunnlaget for normaliseringstenkningen og redegjør for hvordan den etter hvert har blitt utfordret av strømninger som retter fokus mot den enkelte tjenestebrukers rett til innflytelse over så vel egne tjenestetilbud som hvordan livet skal leves. Disse strømningene som internasjonalt går under betegnelsen «empowerment» blir grundig behandlet.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 224
ISBN: 9788205302426
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerInnledning

Hvordan boka er bygd opp

Kapittel 1 Skandinavisk normaliseringstradisjon: Levekårs- og rettighetsorientering
Normalisering som en utvidelse av velferdsstaten til å gjelde utviklingshemmede

Konsekvenser for den profesjonelle rollen

Spenning mellom likhet og individuell frihet

Videreføringer av den skandinaviske tradisjonen

Oppsummering


Kapittel 2 Verdsetting av sosial rolle (VSR)
Rolledanningsprosessen som grunnlag for VSR-arbeidet

Ti kjernetemaer for VSR-arbeidet

VSR-konsekvenser for omsorgsarbeiderrollen

Liten tillit til det offentlige tjenesteapparatet og profesjonene

Wolfensbergers økende framtidspessimisme

Avgrensning av VSRs domene

Oppsummering


Kapittel 3 VSR og skandinavisk normaliseringstradisjon: Skillelinjer og likhetspunkter
Skillelinjer

Felleselementer mellom tilnærmingene

Oppsummering


Kapittel 4 VSR og atferdsanalyse
Hva er atferdsanalyse?

Likhetstrekk og skillelinjer mellom VSR og atferdsanalysen

Tettere tilknytning til gjensidig berikelse

Oppsummering


Kapittel 5 Livskvalitet som overordnet mål for arbeidet med funksjonshemmede
Livskvalitetsbegrepets inntog i velferdspolitikken

Livskvalitet i en normaliseringssammenheng

Livskvalitet som en videreføring av normaliseringstenkningen

Livskvalitet som reaksjon mot normaliseringstenkningen

Konsekvenser for profesjonelt arbeid

Livskvalitet - en videreføring av normaliseringstenkningen som peker i ulike retninger

Kritikk av livskvalitet som må1 for omsorgsarbeidet

Oppsummering


Kapittel 6 Normaliseringstenkningen møter motbør
Begrepsmessige uklarheter - metodiske uklarheter

Større vekt på individualisering og valg

Funksjonshemmede avviser normaliseringstenkningen

Ideologikritikk eller kritikk av praksis?

Oppsummering


Kapittel 7 Empowerment
Empowerment-begrepet

Hva er bakgrunnen for empowerment-tenkningens framvekst?

Radikal opposisjon fra tjenestebrukerne

Empowerment som markedsliberalistisk begrep

Empowerment-strømningene peker i forskjellige retninger

Kritikk mot markedsorienteringen

Jus, rettigheter og medborgerskap

Krav om rettighetslovgivning

Antidiskriminerende lovgivning

Rettigheter og medborgerskap

Teorier om empowerment og funksjonshemmede

Oppsummering


Kapittel 8 Independent Living og brukerstyrt personlig assistanse
Independent Living-paradigmet

Strategier for Independent Living

Kritikk for manglende samfunnsanalyser

Brukerstyrt personlig assistanse

Oppsummering


Kapittel 9 Funksjonshemning som samfunnsmessig undertrykking (the social model of disability)..
Funksjonshemning som samfunnsskapt fenomen

Kritikk av WHOs funksjonshemningsbegrep

Frigjøringen må være de funksjonshemmedes eget verk

Brukerne må ha kontroll over velferdstjenestene

Kritikk av VSR

Kritikk og nyanseringer av den sosiale modellen

Sammenblandingen av fag og politikk

Kritikk fra et konstruktivistisk utgangspunkt

Kritikk av skillet mellom impairment, og disability

Ignorering av den funksjonshemmedes subjektive opplevelser

Ignorering av kjønn og etnisitet

Konstruktivismen som en utvidelse av den sosiale modellen

Oppsummering


Kapittel 10 Empowerment - profesjonelle utfordringer
En ny profesjonsrolle

Bevisstgjøring og partnerskap som grunnleggende virkemidler

Metodiske prinsipper

Profesjonelle dilemmaer

Praktisk filosofi som fundament for arbeidet

Bevissthet om egen rolle

Oppsummering


Kapittel 11 Empowerment og psykisk utviklingshemmede
Utviklingshemmede som undertrykte

Manglende oppmerksomhet om utviklingshemmede innenfor empowerment-tenkningen

Hvem representerer brukerne?

Self-advocacy

Self-advocacy-arbeidet i praksis

Rådgiverrollen

Debatt om self-advocacy-ordningen

Oppsummering


Kapittel 12 Omsorgsarbeideren må gå bak begrepene

Litteratur