Integrasjon og mangfold

utfordringer for sosialarbeideren

Mehmed S. Kaya (Redaktør) ; Asle Høgmo (Redaktør) ; Halvor Fauske (Redaktør)

Integrasjon og mangfold handler om integrasjon av innvandrere og de utfordringene sosial- og barnevernsarbeidere står overfor i arbeidet med innvandrere. Forfatterne viser hvordan både fødeland, sosial og kulturell bakgrunn, migrasjonsmotiv og selve vandringen gir store forskjeller mellom innvandrernes tilpasningsmåter og utfordringer i Norge. Les mer
Vår pris
539,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 539,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Integrasjon og mangfold handler om integrasjon av innvandrere og de utfordringene sosial- og barnevernsarbeidere står overfor i arbeidet med innvandrere. Forfatterne viser hvordan både fødeland, sosial og kulturell bakgrunn, migrasjonsmotiv og selve vandringen gir store forskjeller mellom innvandrernes tilpasningsmåter og utfordringer i Norge. Et hovedmål med boka er å knytte denne kunnskapen mer direkte til sosionomers og barnevernspedagogers praksis og profesjonsutøvelse. Dette gjøres gjennom empirisk baserte diskusjoner blant annet om minoritetsbarn i barnevernet, erfaringer og kompetansebehov i det flerkulturelle barnevernsarbeidet og antidiskriminerende sosialt arbeid.


Boka retter seg særlig mot studenter i sosialt arbeid og barnevern ved universiteter og høgskoler.

Fakta

Innholdsfortegnelse
Forord

Innledning Mehmed
Hva er sosialt arbeid?

Sosiale kontekster for sosialt arbeid

Arbeidsoppgaver

Noen fakta om innvandrere

Innvandrere er sammensatte grupper

Tilpasning til det norske samfunnet

Hvorfor skriver vi denne boka?

Minoritetsforskningens dimensjoner

Sosial kategorisering

Problemskapende faktorer i samfunnet skaper kategorier

Majoritets- og minoritetstilhørighet

Stereotypier og fordommer

Stigmatisering

Diskriminering

Rasisme

Etnosentrisme og nepotisme

Kjønnsroller i innvandrermiljøer

Arbeidet mot kjønnslemlestelse

Generasjonsforskjeller

Andregenerasjon står på egne bein

Sosialarbeiderens perspektiv

De ulike bidragene i boken

Referanser


Kapittel 1 Innvandrere og integrering - utfordringer i å forstå tilpasningsmonstre
Innledning

Det empiriske grunnlaget

Hvem er innvandrere?

Arbeidsløse på landsbygda og i byene

Utfordringer for sosialarbeiderne i den nye fasen

Innvandrerkategorier

Arbeids- og familieinnvandrere

Flyktninger og asylsøkere

Andregenerasjons innvandrere

Innvandrer(e) som felles betegnelse

Noen viktige faser i migrasjonsforløpet 65 Innlemmelsesstrategier

Integrering

Integrering som en offentlig oppgave

Frivillige organisasjoner og integrering

Viktig med holdningsarbeid

Sosialarbeiderens oppgaver

Inkludering

Forskjeller på flyktninger og arbeidsinnvandrere 78 Hva må gjøres?

Marginalisering eller ekskludering

Assimilering

Segregering

Konsekvenser

Arbeid

Mange innvandrere etablerer egne næringer

Yrkesfordeling

Avsluttende kommentarer

Referanser


Kapittel 2 Vandring, tilhørighet og kulturell pluralitet
Innledning

Den symbolske konstruksjonen av tilhørighet

Hva vil det si å være norsk, og kan noen andre bli det?

Hvem er vandreren, og hva skjer kulturelt med folk som vandrer?

Etnisk fusjonering: Pakistanere i Norge

Etnisk fisjonering: Marokkanere i Norge

Det norske samfunnet de siste 40-50 år - utviklingen av et demokratisk pluralt samfunn

Sammenfatning og utsyn

Referanser


Kapittel 3 Mediebruks påvirkning på innvandreres tilpasnings-orientering
Innledning

Bakgrunn for temaet og problemstillinger

Muslimske innvandrere

Datagrunnlaget

Forandringer i medietilbudet de siste 15-20 årene

Tidligere forskning

Mediene og identitetsdannelse

Ulike innvandrerkategorier

Variasjoner i bruken av audiovisuelle medier

Årsaker til valg av medier

Framstilling av innvandrere i norske medier som årsak til valg av hjemlandsmedier?

Avsluttende kommentar

Referanser


Kapittel 4 Mot en felles integreringspolitikk? Et overblikk over integreringspolitikken i Nederland, Frankrike og Norge
Innledning

Viktige begreper og prosesser

Innvandring i et europeisk perspektiv - bakgrunn

Overgripende utviklingstrekk i EUs innvandrings- og integrasjonspolitikk. En gryende rolle for EU?

Integreringsregimer i et komparativt perspektiv - ulik tilnærming til innvandring og integrering?

Den "nederlandske modellen"

Frankrike og assimilering

Norge i en mellomposisjon?

Overblikk over integreringspolitikk i Nederland, Frankrike og Norge

Konklusjon 159 Referanser


Kapittel 5 Innvandrerkvinners veier inn i det norske samfunnet
Innledning

Migrasjonsmotiv - og muligheter i Norge

Tvungen migrasjon og integrasjon

Migrasjon som følge av økonomiske behov - arbeidsmigrasjon

Innvandrerkvinner i hotellbransjen

Deklassering versus migrasjonssuksess

Sosial mobilitet gjennom migrasjon

Sosial kapitals betydning for migrasjonen - som ringer i vann

Konklusjon 183 Referanser


Kapittel 6 Barn med minoritetsbakgrunn i barnevernet
Innledning

Er barn med minoritetsbakgrunn overrepresentert i barnevernet?

Hvor stor andel av barna i Norge mottar tiltak fra barnevernet?

Mottar barn med innvandrerbakgrunn oftere hjelp fra barnevernet enn barn med norsk familiebakgrunn?

Hva slags barnevernstiltak dreier dette seg om?

Blir barn med minoritetsbakgrunn oftere plassert utenfor hjemmet enn barn med norsk familiebakgrunn?

Plassering i fosterhjem

Plassering på barnevernsinstitusjon

Hvor stor del av belegget utgjør barn med minoritetsbakgrunn på barnevernsinstitusjonene i Oslo?

Hvilke nasjonalitetsgrupper finner vi oftest på barnevernsinstitusjonene?

Hva slags problemer fører til søknad om plass på en barnevernsinstitusjon?

"Problemprofil"

Referanser


Kapittel 7 Det flerkulturelle barnevernsarbeidet - utfordringer, erfaringer og kompetansebehov
Innledning

Det flerkulturelle samfunn: nye utfordringer for yrkesgruppene

Trengs det spesielle kunnskaper for dette arbeidet?

Barnevernsarbeid i en flerkulturell kontekst: Hva er de største utfordringene og de største problemene?

Begrepsbruk

Spørreskjemaundersøkelsen

De største utfordringene

Hvilke kompetansebehov oppgir informantene?

Fokusgruppeintervjuer med sosial- og barnevernsarbeidere

De største utfordringene i møte med klienter med innvandrer- og flyktningbakgrunn

Språkproblemer og tolkeproblematikk

Helseproblemer

Systemet er ikke tilpasset minoritetenes situasjon

Generell kulturproblematikk i møtet mellom minoritetsklienter og sosial- og barnevernstjenesten

Kulturproblematikk i forhold til familieforhold

Hvilke kunnskaper etterlyser sosialarbeiderne?

Hva preger disse svarene? Hvilke perspektiver dominerer? Et "passivt" forhold til kunnskaper som savnes

Fokus på "de andre" dominerer

Liten bevissthet om det ideologiske innholdet i fagsyn og tiltak

Mangelfulle kunnskaper om utlendingsloven

Lite diskusjon om prinsipielle spørsmål blant de fagansatte

Yrkesutøvelse i et pluralistisk samfunn: Hvilke kunnskaper og hva slags kompetanse trengs?

Kunnskaper om majoritetssamfunnet

Kunnskaper om variasjon i livsbetingelser for ulike grupper

Kunnskaper om hvordan innvandringspolitikken påvirker dagliglivet

Kunnskaper om hverdagsrasisme og diskriminering

Kulturkompetanse og ideologibevissthet: behovet for kultursensitivitet og ideologibevissthet

Tverrkulturell kommunikasjon og kulturrelevante ferdigheter og metoder

Referanser


Kapittel 8 Barnevernsfaglig arbeid med minoritetsetniske familier
Innledning

Den juridiske rammen for barnevernsfaglig arbeid

FNs barnekonvensjon - respekt for barnets bakgrunn og retten til ikke-diskriminering

De viktigste utfordringene for barnevernsfaglig arbeid med minoritetsfamilier

Hva må det legges vekt på i barnevernsfaglig arbeid med minoritetsfamilier?

Avslutning

Referanser


Kapittel 9 Empowerment og antiundertrykkende sosialt arbeid
Innledning

Sosialt arbeid rettet mot rasisme, diskriminering og undertrykking

Kultur- eller solidaritetsperspektiv på sosialt arbeid?

Makt og empowerment i sosialt arbeid

Negative stereotypier som diskriminering

Avslutning: Individ og grupper i samfunnsmessig kontekst

Referanser


Om bidragsyterne i boka