Sjelden og vanlig - Kirsten Thorsen

Sjelden og vanlig

livsberetninger, livsløp og aldring med sjeldne diagnoser

; Lisbet Grut ; Vigdis Hegna Myrvang ; Anne-Kristine Schanke (Innledning) ; Abby L. Grant (Innledning) ; Eva Elisabeth Næss (Innledning) ; Heidi Johansen (Innledning) ; Inger-Lise Andresen (Innledning) ; Olga Solberg (Innledning)

Boken handler om hvordan det er å leve lenge med en medfødt sjelden diagnose. Den springer ut fra prosjektet «Livsløp og aldring blant personer (40+) med en sjelden tilstand», og er basert å kvalitative intervjuer med personer som har fem forskjellige diagnoser. Les mer
Vår pris
375,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Paperback
Legg i
Vår pris: 375,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Boken handler om hvordan det er å leve lenge med en medfødt sjelden diagnose. Den springer ut fra prosjektet «Livsløp og aldring blant personer (40+) med en sjelden tilstand», og er basert å kvalitative intervjuer med personer som har fem forskjellige diagnoser. Å ha en sjelden diagnose innebærer å leve livet med noen spesielle utfordringer. Det er på samme tid å være ganske enestående og ganske vanlig, og få dette til å gå sammen og bli et godt liv like inn i alderdommen. Noen bærer diagnosen synlig, andre har skjulte tilstander som kan ha stor innvirkning på liv og velvære, ja, endatil ha en livstruende betydning. Alle vil stadig stilles overfor valg om hvor mye tilstanden skal prege livet og styre livsløpet. Avslutningsvis i boken drøftes noen tiltak som kan lette livssituasjonen for folk som aldres med en sjelden diagnose.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Aldring og helse
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 336
ISBN: 9788280611543
Utgave: 1. utg.
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderinger


DEL I INNLEDNING
Kapittel 1 Introduksjon
Aldring med en sjelden tilstand - en kompleks utvikling

En studie om livsløp og aldring blant personer med sjeldne tilstander

Kunnskap om aldring blant personer med sjeldne diagnoser

Et biopsykososialt perspektiv på aldring i lys av livløp

Mellom flere fagområder

Aldring

Funksjonshemning og aldring

Kohort, historisk periode og livsløpserfaringer

Ordbruk

Kapitlene i boken


Kapittel 2 Å få vite mer om deres liv Utvalg og metode
Innledning

De tre kompetansesentrene

Utvalg

Fokusgruppeintervjuene

De individuelle intervjuene

Analysen

FramstillingenDEL II FORSTÅELSER OG TILNÆRMINGER
Kapittel 3 Forståelser av "funksjonshemning", identitet og selvopplevelse
Forståelser av "funksjonshemning"

Fra oppfyllelse av normer til utøvelse av myndighet, fra normalisering til myndiggjøring

Komplekse avveininger

Identitet, selvforståelse, stigma og normalitet


Kapittel 4 Diagnose, sykdom, kroppsopplevelser, mestring og mening
Ordene om sykdom

Sykdom og funksjonsnedsettelse i biografien

Sykdom og medisinske tilstander som forandringer i kroppsopplevelsen

Biografisk arbeid

Uavhengighet og avhengighet

Diagnosenes motsetningsfylte biografiske betydning

En gradvis erkjennelse

Tap av spontanitet og ny tidsplanlegging

Sykdom og funksjonsnedsettelse berører selvet

Ny kroppslig selvfølgelighet?

Mestring og mening

Motstand

Nye identiteter og nye fellesskapDEL III LIVSLØP MED EN SJELDEN DIAGNOSE
Kapittel 5 Blødersykdom - en kort omtale
Et Iiv med blødersykdom

Diagnoseprosessen

Barndom og oppvekst som bløder: Lek og grensesetting

Sykdomsopplevelser i barndommen

Sykehusopplevelser

Skolegang og skolefravær

Leve lenge og bli gammel?

Annerledes? Stigma og inkludering

De som nektet å være "pyser"

Yrkesvalg

Arvelighet og å sette barn til verden

Handikap og hindringer ved blødersykdommen

Taushet og åpenhet om sykdommen

Å stå i arbeidslivet fortsatt

Nedturer og oppturer

Aldring - mer smerter og nye former for smerter

Aldring: "Opptur" møter "nedtur"

Opparbeidet kontroll møter tap av kontroll

Etterord: Med hemofili. En historie


Kapittel 6 Marfans syndrom - en kort omtale
Et liv med Marfans syndrom

En langvarig og uklar diagnoseprosess

Manglende informasjon og oppfølging

En annerledes kropp. En "bytting"?

Annerledes, men ikke "unormal" i oppveksten

Erting og plaging, livsfaser og beskyttelse

Utstøtelse

"Normalisering" ved andres speiling: Det vanlige er variasjon

Diagnosen gjennom familiehistorie

Dramatiske familieliv

Å sørge over tapet av en "normal kropp"

En gradvis godtagelse av diagnosen. En fortelling

Å ha fått en diagnose å presentere for andre

"Feil" yrkesvalg?

Den store, store trettheten: "Som en propp blir dradd ut av karet med energi"

"Jeg tror alderen gjør det verre"

Tallrike operasjoner, opptur og nedtur

Å oppdage dødeligheten

Selvpresentasjon og diagnosepresentasjon med Marfan

Variasjoner og forskjeller mellom "marfanere"

Går det bedre nå? Tilpasning og mestring av den "nye" kroppen

Er det sunt? Langt liv eller godt liv med livskvalitet?

Etterord: Med Marfans syndrom. En historie


Kapittel 7 Turners syndrom - en kort omtale
Et liv med Turners syndrom

Diagnoseprosessen

En tabuisert diagnose: Å ha fått en diagnose, men ikke få vite den

Uten diagnose, uten "et hus å bo i"

Diagnose i voksen alder. "0i, det heter Turners syndrom"

Erting og plaging i oppveksten?

Å bli litt tøff

Å være utenfor i ungdomstiden

A leve med Turners syndrom - en mangfoldig tilstand

Å tolke koder

Å være liten med "Turner"

Selvbilde og kjønnsidentitet

Å etablere parforhold

Tidlig kroppslig slitasje

"Utladet batteri"

"Hva er Turner, hva er aldring, hva er meg?"

Mer sårbar eller mindre sårbar med alderen?

Etterord: Med Turners syndrom. En historie


Kapittel 8 Dysmeli - en kort omtale
Et liv med dysmeli

Å bli eldre med dysmeli

Selvpresentasjonen og selvoppfatningen: "Jeg mangler ikke noe"

Diagnoseprosessen og erkjennelsen "å ikke lenger være alene i verden"

Oppveksten: A ha lært å godta seg selv som man er

Før og nå: Dilemmaer med tilrettelegging

Mobbet? Ulike reaksjoner overfor ulike handlinger i ulike miljøer

Å oppdage og bry seg om andres blikk. Livsfaser og selvakseptering

Barnelærdom: Å ha lært å stå åpent fram eller skjule seg

Protesenes mange funksjoner

"Vi er alle forskjellige, alle har noe"

En ikke arvelig tilstand

Helt vanlige liv

Risikoen og den store sårbarheten: En plutselig oppdagelse

Økende funksjonsnedsettelser de siste årene

Smerter

Dysmelien kan få mindre betydning

Etterord: Med dysmeli. En historie


Kapittel 9 Kortvoksthet - en kort omtale
Et liv som kortvokst

Innledning

Diagnoseprosessen

Den tidlige barndommen som kortvokst

Oppvekst og brudd i livsløpet: Fra velkjent person til kategorimenneske

Ungdomstiden

Stigma: Blikkene, reaksjonene, strategiene

Selvakseptering, bruk av ordene og ordenes betydning

Stigma: Dvergene i den "moderne" humoren

Centimetrene betyr noe

Valg av utdannelse og yrke

Parforhold

Arvelighet og identifikasjon

Opplevelse av tidlig aldring

Før og nå: Akseptering og stigma

Etterord: Å være kortvokst. En historieDEL IV UTFORDRINGER I ANNEN LIVSHALVDEL
Kapittel 10 Ut av arbeidslivet. Til hva? Hvordan?
Den vanskelige erkjennelsen: Å forlate yrkeslivet

Uførepensjonering og overgangsfasene til et lettere liv

A kunne ta hensyn til kroppen og dagsformen

Livet etter arbeidslivet: "Prøving og mestring" og tid til opptrening

Aldring: Ting tar tid - sykdommen krever administrasjon og vedlikeholdstid

Pårørende og sykdommens usynlighet og uforståelighet

En ny ubalanse i forholdet?

Etterord: Veien ut av arbeidslivet. En historie


Kapittel 11 Erfaringer med helsevesenet, kompetansesenteret og hjelpeapparatet
Interesserte og lite interesserte leger

Betydningen av legekontakter for bløderne

Nye autoritets- og kunnskapsrelasjoner

Sur og vrang i rapporten når tilbudet ikke passer

Kunnskapen: Foreningens, kompetansesentrenes og Internetts betydning for informasjon om diagnosen

Oppfølgingen

Å anvende byråkratisk kompetanse

Før og nå

Etterord: Forholdet til hjelpeapparatet. En historie


Kapittel 12 Identitet, identifisering og selvbilde
Selvoppfatninger, mestring, motstand og tilpasninger

Mindre sjelden: Aldersforandringer og alminneliggjøring

Stolthet og motstand mot funksjonshemmedekategorien

Rullestolen som det store symbolet på funksjonshemning

"En Turner-kvinne? Aldri hovedoverskriften i livet mitt"

Diagnosen som selvbekreftelse

Sykdomsdiagnosens definerende kraft. "Elendighetsbeskrivelser"

Diagnose, sjelden tilstand, syk, funksjonshemmet?

Speiling: Å se seg selv i andre

Etterord: Selvbildet. En historie


Kapittel 13 Avslutning: Å fremme livslyst, helse, inkludering og god aldring
"Andre skal høste av våre kunnskaper, som vi har høstet av våre liv"

Mestring

Synlighet, stigma og annerledeshet - "det har kostet"

Frisk, diagnose og funksjonsnedsettelse

Erfaringer med begreper som gjør en annerledes

Aldringen: Tilstanden spiller sammen med aldringsprosesser

Erfaringer med helsetilbud og helseinformasjon

Å fremme helse og god aldring

Vilkår for mestring og myndiggjøring i praksis

Hva kan gjøres? Tilnærming, tilbud og tiltak

Kompetansesentrene

Kompetansesentrene kan tilføre det ordinære tjenesteapparatet nødvendig kunnskap

Samfunnsmessige utviklingstrekk

Framtiden for personer med funksjonsnedsettelser som møter barrierer: Inkludering og vanlig liv

Litteratur


Vedlegg
1 - Informasjon om blødersykdom (hemofili)

2 - Informasjon om dysmeli

3 - Informasjon om kortvoksthet

4 - Informasjon om Marfans syndrom

5 - Informasjon om Turners syndrom

6 - Intervjuguide gruppeintervju

7 - Intervjuguide individuelt intervju