Sosiologisk tenkemåte

en introduksjon for helse- og sosialarbeidere

Boka presenterer sosiologiens sentrale begreper og analyseredskaper i en helse- og sosialfaglig sammenheng. Utgangspunktet er at den samfunnsvitenskapelige tenkemåten gir nye innsikter i helse-, omsorgs- og verdispørsmål som disse yrkesgruppene trenger for å styrke sin profesjonalitet og bli «reflekterte praktikere». Les mer
Vår pris
639,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 639,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

Boka presenterer sosiologiens sentrale begreper og analyseredskaper i en helse- og sosialfaglig sammenheng. Utgangspunktet er at den samfunnsvitenskapelige tenkemåten gir nye innsikter i helse-, omsorgs- og verdispørsmål som disse yrkesgruppene trenger for å styrke sin profesjonalitet og bli «reflekterte praktikere». Helse- og sosialfagutdanningenes samfunnsvitenskapelige grunnlag har ikke minst bidratt til å gi dem et felles begrepsapparat ut over det tradisjonelle naturvitenskapelige, basert på erkjennelsen av at ikke alle menneskelige fenomener lar seg forstå ut fra en individuell synsvinkel. Selv om vi som individer er unike, er noen av oss mer lik hverandre enn andre . og både kartleggingen av i hvilken grad dette ertilfellet, samt spørsmålet om hvorfor det er tilfellet, faller innenfor sosiologiens virkefelt.Boka er spesielt tilpasset de nye felles rammeplanene for høgskoleutdanningenei helse- og sosialfag. Den er velegnet for sykepleierutdanningen og for øvrige helsefag som fysioterapi, ergoterapi og medisin, der det samfunnsvitenskapelige grunnlaget nå er en del av pensum. Videre egner boka seg godt for sosionomstudenter, og for utdanningene i barnevernog vernepleie.

Fakta

Innholdsfortegnelse
Forord

Innledning

KAPITTEL 1
Hva er sosiologi?

Sosiologi som fortolkning av virkeligheten

Hvordan definere sosiologi?

Litt historikk

Sosiologiens målsettinger

Sosiologiens temaområde

Mikrososiologi og makrososiologi

Generell og spesiell sosiologi :

Forskjellen mellom det sosiologiske og det psykologiske perspektivet

Sosiologi i forhold til andre samfunnsfag

Sosiologiens bruksverdi innenfor helse- og sosialsektoren

Samfunnsfagenes bidrag til et helhetssyn

Noen vanlige kritiske synspunkter på sosiologien

Hvorfor opplever mange sosiologi som et vanskelig fag?


KAPITTEL 2
Ulike tilnærmingsmåter og menneskesyn i sosiologien

Om menneskesyn og sosial atferd

Ulike menneskesyn

Har sosiologien noe menneske- og samfunnssyn?

Mennesket som subjekt og objekt

Har mennesket fri vilje?

Mennesket er et samfunnsprodukt og samfunnet et menneske produkt

Kritikk av sosialdeterministiske perspektiver

Hva menes med teori, modell, analyse, idealtypisk beskrivelse og metafor?

Sosiologien og språklige bilder (metaforer)

Ulike teorier om menneskelig atferd

Egenskapsforklaringer, relasjonelle forklaringer og system forklaringer

Strukturmodell og handlingsmodell

Norm- og rolleperspektivet, valg- og bytteperspektivet og konfliktperspektivet

Atomisme og holisme


KAPITTEL 3
Noen vitenskapsteoretiske og forskningsmetodiske retninger

Forskning, menneskesyn og vitenskapsteori

Vitenskapsteori som synliggjøring av forholdet mellom teori og praksis

Vitenskapsteori bidrar til å utvikle kritisk refleksjon og faglig selvrefleksjon

Trenger helse- og sosialpersonell kunnskap om forskning og metode?

Hva er vitenskap, forskning og metode?

Ulike forskningstyper

Hva er forskjellen på naturvitenskap, åndsvitenskap og samfunnsvitenskap?

Paradigmebegrepet

Tradisjonelle samfunnsvitenskapelige forskningsidealer

Datas gyldighet og pålitelighet

Skal forskningen være verdifri og nøytral?

Objektivitet og subjektivitet

Hva styrer forskningen og valg av metode?

Ulike vitenskapsteoretiske retninger

Det naturvitenskapelige utgangspunktet - positivismen

Hermeneutikk

Fenomenologi

Kritisk teori

Grunnlagsdebatten

Forskningsprosessen

Ulike innsamlingsmetoder

Forskningsetikk

Forskningskonflikter


KAPITTEL 4
Rolleteoriens grunnleggende begreper

Slektskapet begrepene imellom

Forventning

Normer

Sosialisering

Sanksjon

Roller

Rollekonflikt

Sosiale systemer

Styrke og svakhet ved rollebegrepet/-modellen


KAPITTEL 5
Sosial identitet og sosiale grupper

Spenningsforholdet mellom det konforme og det unike

Jeg>et, meg>et og selvet

Personlig identitet og sosial identitet

Hva former vår selvoppfatning?

Sosiale grupper

Ulike typer grupper

Gruppeprosesser


KAPITTEL 6
Kultur, innvandring og rasisme

Kultur - et verdiladet begrep

Innvandringens betydning for samfunnsutviklingen

Helse- og sosialpersonell og innvandrere

Hvilke problemer møter innvandrere?

Hvilke helseproblemer er innvandrere utsatt for?

Rasisme


KAPITTEL 7
Konflikt :

Konflikt - et dynamisk begrep

Ulike typer konflikter

Konflikter i helse- og sosialtjenesten

Norm- og verdikonflikter

Konflikter i institusjoner

Hvordan oppstår konflikter?

Ulike måter å forstå konflikter på

Hvilke funksjoner har konflikter?

Hvordan forebygge og løse konflikter?


KAPITTEL 8
Makt, avmakt og motmakt

Maktens mange ansikter

Ulike innfallsvinkler til studiet av makt og avmakt

Ulike aspekter ved makt

Er makt et negativt begrep?

Maktmisbruk

Ulike former for makt

Maktrelasjoner i helsetjenesten

Maktpyramider

Reell og formell makt

Profesjonsmakt

Kilder til makt

Usynlig og skjult makt

Makt basert på andres avmakt

Avmakt

Motmakt

Makt og massemedier

Mediene og helse- og sosialsektoren


Litteratur

Stikkord