Alternativ og supplerende kommunikasjon - Stephen von Tetzchner

Alternativ og supplerende kommunikasjon

en innføring i tegnspråksopplæring og bruk av kommunikasjonshjelpemidler for mennesker med språk- og kommunikasjonsvansker

; Harald Martinsen

Denne boken gir en oversikt over de ulike kommunikasjonssystemene for barn, ungdommer og voksne som trenger en alternativ kommunikasjonsform som støtte til, eller erstatning for, et mangelfullt utviklet talespråk. Les mer
Vår pris
699,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 699,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Denne boken gir en oversikt over de ulike kommunikasjonssystemene for barn, ungdommer og voksne som trenger en alternativ kommunikasjonsform som støtte til, eller erstatning for, et mangelfullt utviklet talespråk.
Boken drøfter forhold som er av betydning ved valg av kommunikasjonssystem, og gjør rede for de viktigste prinsippene i utredning og opplæring av mennesker som trenger en alternativ kommunikasjonsform. Dette er en totalt revidert utgave av "Språk og funksjonshemning.

FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
ISBN: 9788205304444
Utgave: 2. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerInnledning
Terminologi

Notasjon


Kapittel 1 Alternativ og supplerende kommunikasjon
Håndtegn

Grafiske tegn

Blisstegn

Piktogrammer

Picture Communication Symbols

Rebus

Leksigrammer

Grafiske systemer basert på håndtegn

Bilder

Ortografisk skrift

Materielle tegn

Premacks ordbrikker

Taktile tegn

Valg av tegnsystemer

Manuelle, grafiske eller materielle tegn

Bruken av systemene

Håndtegn

Grafiske tegnsystemer

Materielle tegn


Kapittel 2 Kommunikasjonshjelpemidler
Styring av kommunikasjonshjelpemidler

Tradisjonelle hjelpemidler

Nyere hjelpemidler

Forkortelser og prediksjon

Kunstig tale

Telehjelpemidler

Peking og bryteraktivering

Tastaturer

Brytere

Valg av kommunikasjonshjelpemiddel

Mobilitet

Direkte valg og skanning

Motoriske og perseptuelle forhold

Manuelle og tekniske hjelpemidler

Noen særtrekk ved bruk av kommunikasjonshjelpemidler

Artikulasjon

Tid

Samtalepartnerens rolle


Kapittel 3 Barn og voksne med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon
Tre funksjonelle hovedgrupper

Uttrykksmiddelgruppen

Støttespråkgruppen

Språkalternativgruppen

Avgrensningen mellom gruppene

De vanligste vanskene hos mennesker med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon

Bevegelseshemning

Utviklingsmessige språkvansker

Lærehemning

Autisme

Rett-syndrom

En del vanlige problemer ved opplæring av mennesker med kommunikasjonsvansker

Læring tar tid

Generalisering

Lært passivitet og avhengighet av andre

Atferdsvansker


Kapittel 4 Utredning
Totaltilbudet

Utredningsmetoder

Tester

Sjekklister

Nærpersonopplysninger

Systematisk observasjon

Eksperimentell opplæring

De grunnleggende opplysningene

Oversikt over døgnet

Generelle ferdigheter

Interesse for ting, aktiviteter og hendelser

Oppmerksomhet mot og henvendelser til andre

Selvhjelpsferdigheter

Selvbeskjeftigelse

Motoriske ferdigheter

Syn og hørsel

Diagnose

Familiens behov for støtte, avlastning og hjelp

Språk og kommunikasjon

Bruk

Forståelse

Utredning av samtalepartnere og omgivelser

Evaluering av tiltakene

Spesifikke mål

Generaliserte effekter

Overføring av informasjon ved skifte av skole, arbeid og bosted

Avklaring av ansvarsforhold


Kapittel 5 Opplæringssituasjonen
Felles oppmerksomhet

Tilrettelegging av opplæringssituasjonen

Planlegging av generalisering

Varighet og plassering av opplæringsøktene

Strukturering

Rammestruktur

Situasjonsstruktur

Holdepunkter

Alder ved igangsetting av opplæring

Effekten av tegnopplæring på tilegnelsen av tale


Kapittel 6 Opplæringsstrategier
Strukturert overfortolkning og totalkommunikasjon

Implisitt og eksplisitt læring og opplæring

Forståelse og bruk av tegn

Forståelsestrening

Naturlige situasjoner

Særtrening

Brukstrening

Vokte, vente og reagere

Reaksjoner på vaneatferd

Bygge og bryte kjeder

Reaksjon på signalutløst forventningsreaksjon

Oppfyllelse av ønsker om ting og aktiviteter

Henvendelse

Forståelse og bruk i opplæringen

Tilfeldig opplæring

Strukturert venting

Navngiving

Strukturerte og ustrukturerte situasjoner

Forberedende trening

Øyekontakt

Blikkfeste og oppmerksomhet

Sitte stille

Handlingskjeder

Imitasjon

Motoriske ferdigheter

Fasilitering

Tospråklighet


Kapittel 7 De første tegnene
Eksisterende kommunikasjon

Generelle og spesifikke tegn

Gjentakelser

Motoriske ferdigheter

Perseptuelle forhold

Ikonitet

Håndtegn

Grafiske tegn

Materielle tegn

Enkle og komplekse begreper

Forventninger til den første opplæringen


Kapittel 8 Videre vekst i forståelse og bruk av tegn
Språkalternativgruppen og støttespråkgruppen

Kontraster mellom tegn

Tegn for egennavn

Utvidet anvendelse

Individuell tegnordbok

Uttrykksmiddelgruppen

Brukermedvirkning

Utvidelse av situasjoner der tegn kan brukes

Økt tilgang på tegn

Utvidelse av ordforrådet ved hjelp av tegnkombinasjoner

Selvlagede strategier

Ferdiglagede ordforråd

Fra grafiske tegn til ortografisk skrift


Kapittel 9 Flertegnsytringer
Tegn og setninger

Krumtapper

Verb

Nye tegnkategorier

Setningsstrukturer

Ordrekkefølge

Horisontale og vertikale strukturer

Tema og kommentar

Semantiske roller

Negasjon

Kjeding

Innfylling

Setningssystemer

Ferdiglagede setninger

Kognitive ressurser

Forståelse

Setninger som forståelsesrammer

Perspektiv

Forståelse av talespråk

Bøyninger

Variasjon i språkbruk


Kapittel 10 Samtaleferdigheter
Språkalternativgruppen

Rutiner og planer

Støttespråkgruppen

Uttrykksmiddelgruppen

Omgivelsesstrategier

Partnerstrategier

Samtalestrategier

Narrativer

Skript

Lærehemning


Kapittel 11 Språkmiljøet
Tilrettelegging av miljøet

Tegn med eller uten stemme

Forenklet språk

Modeller

Opplæring avforeldre

Opplæring av jevnaldrende og venner

Opplæring av personale

Kostnad og gevinst


Kapittel 12 Oversikt over kasusbeskrivelser

Litteraturhenvisninger

Liste over tegnillustrasjoner

Personregister

Stikkord