Barn og ungdommer med Asperger syndrom

bind 1 : prinsipper for undervisning og tilrettelegging av skoletilbudet

; Terje Nærland ; Kari Steindal ; Stephen von Tetzchner

Målet med denne boka er å bidra til at barn og ungdommer med Asperger-syndrom og andre med vansker innenfor autismespektret får egnete tilbud. Den retter seg spesielt mot undervisning og tilrettelegging av skoletilbudet. Les mer
Vår pris
519,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Paperback
Paperback
Vår pris: 519,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Målet med denne boka er å bidra til at barn og ungdommer med Asperger-syndrom og andre med vansker innenfor autismespektret får egnete tilbud. Den retter seg spesielt mot undervisning og tilrettelegging av skoletilbudet. Den "oversetter" teoretisk og forskningsmessig kunnskap om Asperger-syndrom til praktiske beskrivelser av hvordan man kan tilpasse lærestoffet og utformingen av undervisningen til elevenes kognitive særtrekk. Har litteraturliste.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 343
ISBN: 9788205337596
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

SERIE:
VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerKAPITTEL 1 SÆRTREKK HOS MENNESKER MED ASPERGER-SYNDROM
Grunnleggende kjennetegn

De tre hoveddimensjonene

Språk- og kommunikasjonsvansker

Vanskeligheter med å forholde seg til andre mennesker

Spesielt forhold til omgivelsene

Kjerneproblemet er omfattende forståelsesvansker

Forhold som mennesker med Asperger-syndrom har problemer med

Forståelsesvanskenes følger og uttrykksformer

Dagliglivet er uutgrunnelig

Det er vanskelig å vite hva som er viktig og riktig å gjøre

Ting går ofte galt

Belastninger som forståelsesproblemene fører med seg

Andres opplevelse av elever med Asperger-syndrom

"Påfallende, sære og forbløffende"

Overvurderinger og undervurderinger

"Uhøflige, arrogante og selvopptatte"

"Masete, intense og krevende"

"Usosiale"

"Uvillige og late"


KAPITTEL 2 BARN OG UNGDOMMER MED ASPERGER-SYNDROM I SKOLEN
Opplevelsene i skoletiden

Mistrivsel og stress

De sosiale fadesene

Sosial utstøting og isolasjon

Opplevelsen av å skille seg ut fra andre

Pedagogiske utfordringer

Forståelse av forståelsesproblemene

Brudd med vanlige arbeidsformer og undervisningsmetoder


KAPITTEL 3 KOMMUNIKASJON
Klar og entydig kommunikasjon

Kilder til uklarhet

Flertydige ord og figurativt språk

Bokstavelig forståelse

Uklare kriterier, relative uttrykk og vage referanser

Indirekte kommunikasjon

Kommunikasjon om flere forhold samtidig

Hovedprinsipp I: Gjør og si ting enkelt

Prinsipp 1: Unngå å si ting som kan bli misforstått på en bokstavelig måte

Prinsipp 2: Unngå indirekte kommunikasjon

Prinsipp 3: Unngå relative begreper og uklare kriterier

Prinsipp 4: Unngå ironi, sarkasmer og uforståelig humor

Prinsipp 5: Lær elevene å si fra når noe er uklart for dem

Hovedprinsipp II: Fortell hvordan ting er

Prinsipp 6: Unngå endeløse diskusjoner

Prinsipp 7: Henvis til autoriteter

Prinsipp 8: Vær selv en vennlig og tydelig autoritet

Prinsipp 9: Skill mellom pedagogikk og oppdragelse


KAPITTEL 4 FORSTÅELSE AV SITUASJONEN
Kontekstuell forståelse

Oversikt over situasjonen

Reaksjoner på nyhet

Behovet for oversikt

Hovedprinsipp III: Gjør situasjonen oversiktlig og forutsigbar

Prinsipp 10: Forklar konteksten

Prinsipp 11: Hjelp elevene til å få oversikt

Prinsipp 12: Gjør det klart for elevene hva de skal gjøre

Prinsipp 13: Kartlegg elevenes forventninger, og kontroller at de er i overensstemmelse med sannsynlig hendelsesforløp

Prinsipp 14: Lag planer, prosedyrer og sosiale skript for pauser og frikvarter

Prinsipp 15: Si aldri at elevene ikke skal gjøre noe, uten samtidig også å fortelle dem konkret hva de skal gjøre


KAPITTEL 5 TILEGNELSE AV SKOLEFERDIGHETER
Betydningen av å legge undervisningen til rette

Sterke og svake sider hos elever med Asperger-syndrom

Hovedprinsipp IV: Skreddersy undervisningen

Prinsipp 16: Ta hensyn til de kognitive særtrekkene i valg av læringsmål

Prinsipp 17: Forbered undervisningen grundig og i god tid

Prinsipp 18: Planlegg nedtrapping av hjelp

Hovedprinsipp V: Sats på elevens sterke sider

Prinsipp 19: La elevene lære mange faktakunnskaper

Prinsipp 20: Bruk prosedyrer i undervisningen

Prinsipp 21: Konkretiser oppgavene for elevene

Prinsipp 22: Bruk elevenes interesser som motivasjon for ny læring


KAPITTEL 6 SOSIALT SAMVÆR OG PERSONLIGE RELASJONER
Misforståelser og konflikter

Personlige relasjoner

Hovedprinsipp VI: Unngå misforståelser og konflikter

Prinsipp 23: Gå ut fra at en gjensidig misforståelse ligger til grunn når det oppstår en konflikt

Prinsipp 24: Søk etter en positiv fortolkning av elevenes reaksjoner

Prinsipp 25: Vær elevens tolk i forhold til andre elever og voksne som ikke kjenner eleven godt

Prinsipp 26: Unngå viljeskamper og ubehagelige dirigeringer

Hovedprinsipp VII: Forebygg og avhjelp sosial utstøting

Prinsipp 27: Behandle eleven mest mulig likt andre elever

Prinsipp 28: Bygg samvær med andre på elevens interesser og ferdigheter

Prinsipp 29: Sett "professorstempel" på alle elever med Asperger-syndrom

Prinsipp 30: Beskytt elevenes verdighet og selvfølelse


KAPITTEL 7 REGULERING AV SOSIAL ATFERD
Sosial forståelse, selvforståelse og regelstyring

Narrativ forståelse av sosiale, kulturelle og personlige forhold

Regler og avtaler

Hovedprinsipp VIII: Vær konkret i formidling av sosial kunnskap

Prinsipp 31: Gi sosial opplæring i mest mulig realistiske situasjoner

Prinsipp 32: Beskriv prosedyrer for oversiktlige situasjoner

Prinsipp 33: Unngå å gi generelle regler for sosial atferd

Prinsipp 34: Gjør implisitt sosial kunnskap eksplisitt

Prinsipp 35: Framhev det vesentlige, og lær elevene å tolke situasjonen

Prinsipp 36: Bruk narrativer for å fremme sosial forståelse

Prinsipp 37: Bruk sosiale historier til å få eleven til å vise mindre uakseptabel atferd og mer akseptabel atferd

Hovedprinsipp IX: Bruk regler og avtaler for å styre sosial atferd

Prinsipp 38: Lag gjensidige avtaler for å regulere sosial atferd

Prinsipp 39: Benytt et registreringssystem til regelstyring og kontroll av avtalene

Prinsipp 40: Bruk en oppmann til å bestyre avtaleverket


KAPITTEL 8 STRESS, FORTVILELSE, TAPSOPPLEVELSER OG PASSIVITET
Stress og fortvilelse

Passivitet, tapsopplevelser og avhengighet av andre

Engstelse og sosial angst

Hovedprinsipp X: Demp stress

Prinsipp 41: Hjelp elevene med å få kontroll over dagen

Prinsipp 42: Unngå kognitiv overbelastning

Prinsipp 43: Ikke mas på elevene

Prinsipp 44: Lag mestringsopplevelser for elevene

Prinsipp 45: Lær eleven å si fra når det blir for mye

Prinsipp 46: Legg til rette for sosial skjerming ved behov

Hovedprinsipp XI: Avhjelp engstelse og vegring

Prinsipp 47: Sett ikke engstelige og usikre elever i fokus for andres og egen oppmerksomhet

Prinsipp 48: Demp og unngå uheldig prestasjonsorientering

Prinsipp 49: Forbered vanskelige situasjoner


KAPITTEL 9 PLANLEGGING, RÅD OG HJELP
Hovedprinsipp XII: Vektlegg planlegging

Forhold som gjør planlegging vanskelig

Prinsipp 50: Lag konkrete planer

Behovet for hjelp og støtte

Hjelp i det daglige

Behovet for en hverdagsrådgiver

Tilbudet fra det offentlige

Rådgivningsfunksjoner

Rådgivere og hjelpere gjennom livet

Selvstendighet og hjelp


KAPITTEL 10 UNDERVISNING AV ELEVER MED ASPERGER-SYNDROM I PERSPEKTIV
Skolen som en forebyggende virksomhet

Behovet for forebyggende tiltak

Endring av innholdet i undervisningen

Angst og depresjon

Et habiliteringsperspektiv på skoletilbudet

Overordnete krav til et egnet tilbud

Habiliteringsperspektiv og fagplaner


KAPITTEL 11 DIAGNOSTISKE KRITERIER, FORSTÅELSESVANSKER OG BELASTNINGER: EN OVERSIKT
Diagnostiske kriterier


LITTERATUR