Nonverbale lærevansker

Anne-Grethe Urnes (Redaktør) ; Gro Eckhoff (Redaktør)

Dette er den første norske boken om nonverbale lærevansker. Et bredt, tverrfaglig forskningsfelt har i de siste 20 årene gitt mye ny kunnskap, og boken beskriver forståelsesmodeller og tiltak for barn og familier. Les mer
Vår pris
409,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Vår pris: 409,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

Dette er den første norske boken om nonverbale lærevansker. Et bredt, tverrfaglig forskningsfelt har i de siste 20 årene gitt mye ny kunnskap, og boken beskriver forståelsesmodeller og tiltak for barn og familier. Bokens første del handler om forståelse og utredning, og den andre delen har fokus på tilrettelegging, tiltak og behandling.

Nonverbale lærevansker handler om at det meste som er ikke-verbalt og som krever nytilpasning eller problemløsning - det som er sammensatt og nytt - fungerer dårlig, mens det meste som er verbalt, automatisert, enkelt og kjent fungerer bra. Det gir både og spesifikke vansker og sterke sider, og lærevanskene er som regel tydeligere jo eldre barnet blir fordi kontrasten mellom de sterke sidene og vanskene synes å bli større. Mange med nonverbale lærevansker blir ikke tilstrekkelig utredet og forstått.

Derfor er dette en viktig bok for profesjonelle i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), psykisk helsevern for barn og ungdom (BUP) og habiliteringstjenester som utreder og behandler barn og ungdom. Den vil også være interessant for pedagoger og foreldre som ønsker å vite mer om nonverbale lærevansker og om hjelpetiltak i skolen og hjemme.

Anne-Grethe Urnes er psykologspesialist i nevropsykologi og barn og ungdom. Hun arbeider ved R-BUP for helseregion øst og sør og Oslo Universitetssykehus, Ullevål, ved klinikk for barn og unges psykiske helse. Gro Eckhoff er cand.paed.spec. og arbeider ved Torshov kompetansesenter. Anne Sand er master i pedagogikk og arbeider ved Asker BUP. Jan Arne Handorff er cand. psychol. og arbeider ved Torshov kompetansesenter.

"...boken bør være obligatorisk lesning for alle ansatte i PP-tjenesten, foruten at den anbefales sterkt for barnehage- og skoleansatte. Dette er en bok som det er meget lett å sette stor pris på!" Jan G. Mossige, Skolepsykologi.

"For en som jobber i habiliteringstjenesten, er dette selve kokeboken hva angår non-verbale lærevansker." Eirin Lorentzen, Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Fakta

Innholdsfortegnelse
Forord


Del 1: FORSTÅELSE OG UTREDNING
Innledning: Misforståtte barn med usynlige vansker
Rare Ole, 13 år - utsatt for omsorgssvikt?

Nødvendigheten av "kunnskapsbriller"

Om de ulike kapitlene

Ydmykhet for kompleksitet - "advarsel" mot forenklede oppskrifter


Kapittel 1 Ulike veier inn til svikt i sosial kompetanse - de usynlige veiene
Lærevansker og sosiale ferdigheter

Sosial kompetanse - basis i komplekse nevrokognitive funksjoner på flere nivåer


Kapittel 2 Hva er nonverbale lærevansker?
Historisk bakgrunn for begrepet "nonverbale lærevansker"

Nevrologisk grunnlag - strukturelle forskjeller i hjernens oppbygning og funksjon

Funksjonsprofilen ved nonverbale lærevansker - En nevropsykologisk og skolefaglig funksjonsprofil med atferdsmessige og sosiale særtrekk

Byron Rourkes forståelsesmodell

Beskrivelse av styrkene og vanskene

Styrker og vansker i skoleferdigheter

Sosioemosjonelle/adaptive vansker

Oppfattelse av tid

Vurdering og metodiske utfordringer ved Byron Rourkes forståelsesmodell

Forslag til undergrupper av nonverbale lærevansker


Kapittel 3 Nonverbale lærevansker i ulike aldre
Teori og forskning knyttet til nonverbale lærevansker i ulike aldre

Førskolealder

Skolealder


Kapittel 4 Nonverbale lærevansker - et forskningsfelt på tvers av tradisjonell diagnostikk
Nonverbale lærevansker og ICD-10


Kapittel 5 Utviklingsforstyrrelser, psykiske og somatiske lidelser knyttet til nonverbale lærevansker
Del 1: Utviklingsforstyrrelser
Asperger syndrom, sammenliknet med nonverbale lærevansker

ADHD

Tourettes syndrom

Developmental Coordination Disorder (DCD)


Del 2: Psykiske lidelser (angst og depresjon)

Del 3: Nevrologiske tilstander og sjeldne syndromer hvor nonverbale vansker er vanlig
Nevrologiske tilstander

Sjeldne syndromerKapittel 6 Eksekutive funksjonsvansker og nonverbale lærevansker
Hva er eksekutive funksjoner (EF)?

Modeller for forståelse av eksekutive funksjoner

Kognitiv fleksibilitet

Planlegging og målsetting

Oppmerksomhetskontroll

Informasjonsprosessering

Utvikling av eksekutive funksjoner hos barn

Eksekutive funksjoner ved utviklingsforstyrrelser

Utfordringer som barn med nonverbale lærevansker kombinert med eksekutive funksjonsvansker kan møte


Kapittel 7 Utredning av nonverbale lærevansker
Fra tilmeldt bekymring til en hypotese: første møte med familien og pedagoger

Screening ved nonverbale lærevansker

Grundig anamnese

Observasjon i skole eller barnehage

Pedagogisk kartlegging

Kartlegging av generelle evner

Nevropsykologisk utredning
Rourkes anbefalte batteri for nevropsykologisk utredning av nonverbale lærevansker

Et supplerende utredningsbatteri


Legeundersøkelse

Grovmotorisk kartlegging

Kartlegging av sosial kompetanse

Fungering i nye situasjoner og adaptive funksjoner
Vansker med å fungere i nye situasjoner

Adaptiv kartlegging


Kartlegging av tilleggsvansker

Analyse og samlet vurdering etter en helhetlig utredning


Kapittel 8 Om tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
Hvorfor er tverrfaglig og tverretatlig samarbeid nødvendig?

Samarbeid ved henvisning / utredningsfasen

Samarbeid om tiltak og behandling

Formelle strukturer for å ivareta tverrfaglig samarbeid
Ansvarsgruppe

Individuell plan (IP)

Individuell opplæringsplan (IOP)Kapittel 9 Foreldreperspektivet
Om merbelastninger i hverdagen
Læring av livsferdigheter

Advokatrollen

Tilrettelegger og coach


Møte og samarbeid mellom foreldre og hjelpere

Hva kan fremme mestring hos foreldre?
Avlastning, privat og formelt


Hva bør en god hjelper legge vekt på? Når er vi gode nok hjelpere?Del 2: TILTAK OG BEHANDLING
Kapittel 10 Overordnede forutsetninger og prinsipper for hjelpetiltak (multimodal tilnærming)
Informasjon og rådgivning - utredning som intervensjon

Barnets forståelse av seg selv

Forståelse og rådgivning i barnehagen og skolen

Trening vs. kompensering

Sosial trening - erfaringer med andre og sosial opplæring

Gjennomgående hjelp til å møte nyhet og kompleksitet


Kapittel 11 Evidensbaserte overordnede tiltaksprinsipper - "Windsorprogrammet"

Kapittel 12 Pedagogiske tiltak i førskolen og skolen
Del 1: Generelle pedagogiske tiltaksprinsipper for førskolebarn og skoleelever med nonverbale lærevansker
Induktiv, sekvensiell og trinnvis innlæringsmetodikk

Tilrettelegging i forbindelse med nye situasjoner og overgangssituasjoner


Del 2: Pedagogiske tiltak for barn med nonverbale lærevansker i førskolealder
Overordnede tiltak som kan forebygge matematikkvansker

Anbefalte aktiviteter, programmer og materiell i førskolen.


Del 3: Pedagogiske tiltak for elever med nonverbale lærevansker i skolealder
Lærerrollen og hvordan læringsmiljøet generelt bør tilrettelegges

Rammebetingelser og organisering

Tanguays undervisningsprinsipper

Behov for tilrettelagte prøver/eksamener

Tiltak ved matematikkvansker i skolealder


Del 4: Digitale lære- og hjelpemidler
Digitale lære- og hjelpemidler generelt

Digitale lære- og hjelpemidler knyttet til matematikkKapittel 13 Utvikling av sosial kompetanse: metodiske tilnærminger og tiltak
Psykososial funksjon ved nonverbale vansker

Sosial-kognitive tiltaksprogrammer
Kliniske erfaringer

Steg for Steg

Social Skills Intervention Program

ART (Aggression Replacement Training)


Psykososial utvikling og tiltak
Utviklingssamtale i skolen

Ulike former for behandlings-/treningsopplegg ved psykososiale vansker


Psykososiale tiltaksprogrammer
Zippys venner

KAT-kassen

Sosiale historier

Kort avslutningKapittel 14 Mobbeforebyggende tiltak
Generelt om mobbing

Senskader som konsekvens av mobbing

Skolevegring

Elever med nonverbale lærevansker: særtrekkene som kan medføre mobbing

Generelle prinsipper og metoder for mobbeforebygging

Mobbeforebyggende intervensjonsprogrammer

Anbefalte videoer om mobbing


Kapittel 15 Tiltak/tilrettelegging rettet mot hjem og fritid
Tilrettelegging med forutsigbarhet versus trening i å tåle forandring

Hvordan understøtte utvikling mot selvstendighet?

Lære å holde orden

Minnekort for daglige rutiner

Hjelp til skolearbeid

Om å finne veien

Planlegging av fremtiden

Koordinering/motorikk

Fritidsaktiviteter

Kommunikasjonsferdigheter/sosiale ferdigheter


Kapittel 16 Nonverbale lærevansker og behandling
Individualterapi - utfordringer og tilpasninger

Gruppebehandling ved nonverbale lærevansker og Asperger syndrom


Om forfatterne

Referanseliste

Stikkord