Opplæring av mennesker med forsinket utvikling

grunnleggende prinsipper

; Svein Eikeseth (Innledning) ; Erik Jahr (Innledning) ; Sigmund Eldevik (Innledning)

Forfatteren viser hva man ut fra et læringspsykologisk perspektiv mener med normalitet og utviklingsforstyrrelser, og hvordan man kan forstå atferden hos mennesker med ulike grader av normal og forsinket utvikling som autisme og psykisk utviklingshemming. Les mer
Vår pris
755,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Innbundet
Innbundet
Vår pris: 755,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Forfatteren viser hva man ut fra et læringspsykologisk perspektiv mener med normalitet og utviklingsforstyrrelser, og hvordan man kan forstå atferden hos mennesker med ulike grader av normal og forsinket utvikling som autisme og psykisk utviklingshemming. Boka viser hvordan man kan gå fram for å bidra til at allmenne ferdigheter som språk, skole- og sosialferdigheter tilegnes. Den henvender seg til foreldre og pårørende, vernepleiere, sosionomer, pedagoger og psykologer. Et kapittel tar for seg hvordan man kan tilrettelegge intervensjon, utredning, diagnostisering og opplæring for norske forhold. Har litteraturliste.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Innbundet
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 423
ISBN: 9788205304482
Utgave: 1. utg.
Orig.tittel: Teaching individuals with development delays : basic intervention techniques
Format: 25 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerIntroduksjon

Hvordan bør boka brukes?

Vår filosofi om opplæring


Del I
Kapittel 1 Diagnoser, forsinket atferd, overflødig atferd og normal atferd
Manglende og/eller forsinket atferd..

Utfordrende atferd

Normal atferd


Kapittel 2 Kontinuummodellen - et alternativ til diagnoser
Atferdsanalyse og tradisjonelle teorier

Etiske vurderinger

Retningslinjer for videre atferdsanalytisk arbeid


Kapittel 3 Evaluering av atferdsanalytisk opplæring
Opplæringsstudien i 1973

Young Autism-prosjektet i 1987

Motgang

Implikasjoner av data fra forskning på atferdsanalytisk opplæring

Kriterier for hensiktsmessig opplæring

Kriterier for sertifisering av nivå 1-lærere

Kriterier for sertifisering av nivå 2-veiledere

Er andre opplæringsmetoder effektive?


Kapittel 4 Forberedelser

Kapittel 5 Overdrevne raseriutbrudd og selvskadende atferd
Oppsummering.


Kapittel 6 Selvstimulerende atferd
Hva vet en om selvstimulerende atferd i dag?


Kapittel 7 Motivasjonsproblemer
Belønningstavle

Bruken av belønningstavlen

Forsterkere og suksess


Kapittel 8 Oppmerksomhetsproblemer
KonklusjonDel 2
Kapittel 9 Samarbeid og redusering av utfordrende atferd
Organisering av opplæringsmiljøet..

Forsterkere

Å sitte på stolen

Instruks, prompt og forsterkere for det å sitte stille

Fjerning av prompt

Shaping

Å tilegne seg ferdigheten å sitte

Å lære barnet ikke å få raserianfall

Å fullføre et puslespill

Å slippe en kloss ned i en bøtte

Kom hit

Å styrke samarbeidsevnen

Hendeneiro

Sitt fint


Kapittel 10 Oppsummering av grunnleggende trinn i opplæringen
Viktige begreper

Komponentene i avgrensede repetisjoner

Eksempler fra hverdagen

Avsluttende kommentarer


Kapittel 11 Introduksjon til matching og imitasjon.

Kapittel 12 Matching og sortering
Matching av identiske 3D-objekter...

Matching av identiske 2D-objekter

Matching av farger og former

Matching av 3D-objekter med identiske 2D-representasjoner

Matching av objekter basert på klasse

Matching av kategorier

Sortering

Andre programmer


Kapittel 13 Ikke-verbal imitasjon
Grovmotorisk imitasjon ved hjelp av objekter

Nye imitasjoner ved bruk av leker

Opprettholdelse og generalisering

Grovmotorisk imitasjon uten objekter

Nye grovmotoriske imitasjoner

Opprettholdelse og generalisering

Hva kan en vente?

Å øve på oppgaver for å forbedre fingerferdighet og håndbevegelser

Finmotoriske imitasjoner

Nye finmotoriske responser

Opprettholdelse

Imitasjon av ansiktsmimikk og ansiktsuttrykk

Nye ansiktsimitasjoner

Opprettholdelse

Kjeding av todelte og tredelte imitasjoner

Todelte imitasjoner

Nye todelte kroppsimitasjoner

Opprettholdelse og generalisering

Tredelte imitasjoner

Opprettholdelse og generalisering

Konkluderende kommentarer


Kapittel 14 Innføring i språkprogrammer
Språkforsinkelse hos personer med autisme

Viktigheten av språkopplæring

Oversikt over språkprogrammene

En modell for språkopplæring

Generelle resultater av språkprogrammer

Avsluttende kommentarer


Kapittel 15 Tidlig reseptivt språk
Kartlegging av reseptivt språk

De to første instruksene

Veksling mellom SDI og SD2

Den tredje instruksen

Flere instrukser

Instrukser som innebærer at barnet forlater stolen

Todelte instrukser

Tredelte instrukser

GeneraliseringstreningDel 3
Kapittel 16 Diskriminasjonslæring
Forberedende trinn

Differensiell forsterkning

Masserepetisjon

Veksling av stimuli

Tilfeldig presentasjon

Vanlige problemer når en veksler mellom instrukser

Den tredje diskriminasjonen

Andre problemer


Kapittel 17 Reseptiv identifikasjon av objekter
Det to første objektene

Det tredje objektet

Flere objekter

Generalisering

Konkluderende kommentarer


Kapittel 18 Reseptiv identifikasjon av handlinger
Den første handlingen

Generalisering

Identifisering av handlinger hos levende personer

Konkluderende kommentarer


Kapittel 19 Tidlige lekeferdigheter
I Lek med puslespill

II Lek med puttebokser

III Lek med biler

IV Lek med dukker

V Lek med ball

VI Barneleker


Kapittel 20 Formingsaktiviteter
I Å bygge med klosser

II Tegning

III Klipping

IV Liming

V Maling

VI Håndskrift


Kapittel 21 Selvhjelpsferdigheter
I Å spise med skje

I1 Å øke variasjonen i barnets kosthold

III Å kle på seg og kle av seg

IV Å børste håret

V Å pusse tenner

VI Å vaske hendene

VII Renslighetstrening på dagtidDel 4
Kapittel 22 Verbal imitasjon
Fase 1. Å øke vokalisering

Fase 2. Å bringe vokalisering under kontroll

Fase 3. Imitasjon av lyder

Fase 4. Imitasjon av konsonant-vokal-kombinasjoner

Fase 5. Imitasjon av ord

Fase 6. Imitasjon av enkle fraser og setninger

Fase 7. Imitasjon av volum, stemmeleie og tempo


Kapittel 23 Ekspressiv benevning av objekter
Å lære den første ekspressive benevningen

Generalisering av ekspressiv benevning av objekter


Kapittel 24 Ekspressiv benevning av handlinger
Generalisering av ekspressiv benevning av handlinger

Lære barnet å benevne andres handlinger

Å beskrive sine egne handlinger

Å benevne handlinger og objekter i bøker


Kapittel 25 Tidlig abstrakt språk: å lære farger, former og størrelser
Farger

Reseptiv identifikasjon av farger

Identifikasjon av flere farger

Generalisering av reseptiv identifikasjon av farger

Ekspressiv benevning av farger

Flere benevninger av farger

Generalisering av ekspressiv benevning av farger

Former

Størrelser


Kapittel 26 Tidlig grammatikk: jeg vil ha, jeg ser, jeg har
Jeg vil ha

Verbalisering av valg

Valg når ingen eksterne stimuli er presentert

Å be om noe spontant

Programmet jeg ser

Programmet jeg har

Flere benevninger av objekter


Kapittel 27 Preposisjoner
Reseptiv identifikasjon av preposisjoner

Generalisering av preposisjoner til forskjellige objekter

Ekspressiv benevning av preposisjoner

Konkluderende kommentarer


Kapittel 28 Emosjoner
Å utvikle følelser

Reseptiv identifikasjon av emosjonelle uttrykk

Ekspressiv benevning av emosjonelle uttrykk

Å lære de underliggende grunnene for emosjonelle uttrykk

Å lære grunnene til følelser

Å lære barnet å benevne egne følelser.

Hva kan en forvente?Del 5
Kapittel 29 Lesing og skriving
Tidligere lese- og skriveprogrammer..

Lese- og skriveprogrammet her i boken

I Matching av bokstaver

II Matching av ord

III Assosiering av skrevne ord med objekter og objekter med skrevne ord

IV Bruk av lese- og skrivetavle for å lære å lese og skrive

V Innlæring av tidlig abstrakt språk og grammatikk

VI Bruk av bokstaver til å skrive ord..

VII Å bruke tastatur og datamaskin


Kapittel 30 PECS: Kommunikasjonsstrategier for visuelt sterke barn
Hva er kommunikasjon?

Spontan kommunikasjon

Hva har vært prøvd?

Picture Exchange Communication System (PECS)

Finne ut hva barnet liker

Introdusere setningsstruktur med PECS

Sammendrag


Kapittel 31 Opprettholdelse av ferdigheter
Formidling av forsterkere

Stimuluskontroll

Forskning omkring hukommelse


Kapittel 32 Involvering av foreldre i opplæringen.
Prosedyre

Nøkkelfaktorer

Vanskelige områder

Å involvere foreldrene i ukens program

Prosedyre

Nøkkelfaktorer

Vanskelige områder

Å sette foreldre i stand til å drive opplæring

Opplæring av foreldre

Vurdering i forbindelse med familieliv

Konfliktløsning

Å fremme generalisering og å opprettholde foreldrenes ferdigheter


Kapittel 33 Innsamling av data
Å samle inn data om avgrensede repetisjoner

Å bruke data til å belyse vanlige problemer

Å dokumentere barnets progresjon overtid

Loggbok

Opprettholdelsesperm


Kapittel 34 Vanlige problemer i opplæringen
Instrukser

Å velge atferder

Å velge forsterkere

Prompting

Flyt i treningen

Å svekke uønsket atferd

Hvor og når skal en drive opplæring?.

Eksempler på spesifikke problemer..


Kapittel 35 Hvordan tilrettelegge for tidlig intervensjon i Norge?
Hva kan man gjøre ved mistanke om utviklingsforstyrrelser?

Tilrettelegging og gjennomføring av behandlingen

Kompetanse

Evaluering og kvalitetssikring

Individuelle planer, habiliterings-planer og ansvarsgrupper

Spørsmål man kan stille fagpersonale..

Hvor i Norge finnes fagpersoner med kompetanse på UCLA-modellen

Avslutning..


Referanser