Håndbok i konflikthåndtering - Anne M. Lystad

Håndbok i konflikthåndtering

Håndbok i konflikthåndtering er en enkel og konkret innføring og veiledning i å forebygge, håndtere og løse konflikter.

Boka er aktuell for ledere, tillitsvalgte og ansatte, og kan brukes både i arbeidslivet og i undervisningen. Les mer
Vår pris
609,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 609,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Håndbok i konflikthåndtering er en enkel og konkret innføring og veiledning i å forebygge, håndtere og løse konflikter.

Boka er aktuell for ledere, tillitsvalgte og ansatte, og kan brukes både i arbeidslivet og i undervisningen.

I Håndbok i konflikthåndtering presenteres grunnleggende kunnskap om holdninger, menneskesyn, etikk og kommunikasjon.

Følgende tema er sentrale:

Forebygging av konflikter Forslag til ulike metoder og teknikker i konflikthåndtering Konkrete forslag til hvordan ulike konflikter kan håndteres Mobbing Varsling om kritikkverdige forhold Håndtering av truende situasjoner Potensielle konflikter i forbindelse med omorganiseringer og opphør av arbeidsforhold Forfatteren ønsker at boka skal bidra til å sette konflikthåndtering og forebygging av konflikter på dagsordenen, for dermed å bedre arbeidsmiljøet og minske sykefraværet.
Håndbok i konflikthåndtering ble utgitt første gang i 1995. Dette er en totalt revidert og nyskrevet utgave.

På områdene arbeidsmiljø og kontraktsvern er boka oppdatert i forhold til arbeidsmiljøloven 2006, og det er lagt særlig vekt på det inkluderende og helsefremmende perspektivet som går igjen i loven.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Akribe
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 268
ISBN: 9788279501039
Utgave: 2. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerForord


DEL 1 GRUNNLEGGENDE KUNNSKAPER OM KONFLIKTHÅNDTERING
1 Generelt om konflikter
Definisjoner

Ulike former for konflikt

Personlige konflikter

Konflikter mellom mennesker

Ulike konflikttyper - ulike løsninger

Eskalerende konflikter


2 Grunnleggende holdninger og menneskesyn
Hva er en holdning?

Utvikling av holdninger

Endring av holdninger

Menneskesyn og konflikter

Humanistisk menneskesyn

Kristent menneskesyn

Den gylne regel

Rasistisk menneskesyn

Menneskesyn i arbeidslivet


3 Etikk og moral
Etikk og konflikter

Beskrivende og regelgivende etikk

Etiske grunnsyn og verdier

Etiske normer

Pliktetikk og konsekvensetikk

Etiske prinsipper

Endringer i etiske verdier og normer

Menneskerettigheter


4 Psykologi og konflikter
Konflikter og følelser

Glede

Sinne

Sorg

Utrygghet og frykt

Skyld og skam

Stress

Fysiologiske virkninger av stress

Psykologiske virkninger av stress

Forsvarsmekanismer

Fortrengning

Projeksjon

Regresjon

Rasjonalisering

Benekting

Overkompensasjon


5 Kommunikasjon og konflikter
Kommunikasjon - en komplisert prosess

Hva er budskapet?

Hvordan blir budskapet gitt?

Hvordan blir budskapet mottatt

Dobbeltkommunikasjon

Fire kommunikasjonsformer

Blidgjørende kommunikasjon

Bebreidende kommunikasjon

Superfornuftig kommunikasjon

Avsporende kommunikasjon

Hva er god kommunikasjon?


6 Når gruppekulturen blir konfliktskapende
Sosialisering

Sanksjoner

Ulike roller i grupper

Avvik og stempling

Konflikter i utrygge organisasjoner

Klonede organisasjoner

Redde organisasjoner

"Det nytter ikke likevel"-organisasjoner

Konfliktskapende personer eller konfliktskapende situasjoner?

Personlighetsforstyrrelser

HersketeknikkerDEL 2 FOREBYGGING AV KONFLIKTER
7 Et godt arbeidsmiljø
Hva er et godt arbeidsmiljø?

Arbeidsgivers juridiske og faglige ansvar for virksomheten og arbeidsmiljøet

Samarbeid med arbeidstakere og tillitsvalgte om internkontroll og HMS

Avviksbehandling

Tause avvik

Arbeidsmiljøloven og det gode arbeidsmiljøet

Lovens formål

Inkluderende og helsefremmende bestemmelser i arbeidsmiljøloven

Krav om tilrettelegging av arbeidet

Vern mot diskriminering

Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet


8 Etikk og verdier i arbeidslivet
Verdigrunnlag i arbeidslivet

Etikk på dagsordenen - mer enn honnørord?

Visjoner i arbeidslivet

Regler og retningslinjer som kan forebygge konflikter

Yrkesetiske retningslinjer

Uformelle regler som øker risikoen for konflikter

Ledelse med etisk perspektiv

Etisk debatt for konfliktforebygging

Gode internkontrollrutiner og spilleregler

Sannhetens øyeblikk

Konstruktive tilbakemeldinger

Personlige konflikter og problemerDEL 3 METODER I KONFLIKTHÅNDTERING
9 Konflikthåndtering i et HMS-system
Systematisk arbeid med konflikter - HMS som problemløsningsmetode

Kartleggingsfasen

Vurderingsfasen

Mål

Tiltak

Oppfølgingsansvar og tidsfrister

Evaluering

Eksempel: Del av et internkontrollsystem i en avdeling

Forslag til en HMS-rutine


10 Metoder og teknikker i konflikthåndtering
Forhandlingsteknikk

Hva er forhandlinger?

Mål med forhandlingene

Forhandlingsforberedelse

Forhandlingsteknikk og forhandlingsstrategi

Forhandlingsgjennomføring

Forhandlinger mellom partene i arbeidslivet

Melding

Tradisjonell meklingsmodell for konfliktløsning

System for mekling

Veiledning og konflikthåndtering

Hva er veiledning?

Kollegaveiledning - noen anbefalinger

Gode konfrontasjoner

Å gjennomføre en konfrontasjon ved en alvorlig konflikt

Å spørre og å lytte

Hva gjør du når du selv blir konfrontert med en alvorlig beskyldning?

Å tute med ulvene

Bedrag eller hensyn?

Konflikthåndtering og problemløsning i grupper

Arbeidsmiljøkonferanse

Møtelederteknikk

Andre metoder

Trippeldansen

Kafémetoden

Strategisk historiefortelling

LØFT-metoden

Hjelp til selvhjelp ved egne personlige konflikter

Å rydde opp i tankene

Håndtering av egne følelserDEL 4 HÅNDTERING AV VANLIGE KONFLIKTER
11 Rettsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker
Partene i arbeidslivet

Kollektiv arbeidsrett

Tariffavtale

Hovedavtale

Privatrettslige regler

Arbeidsmiljørett

Arbeidsmiljørett eller privatrett


12 Ansvar og roller i konflikthåndtering
Lederens ansvar og rolle

Den tillitsvalgtes ansvar og rolle

Verneombudets ansvar og rolle

Arbeidsmiljøutvalgets ansvar og rolle

Bedriftshelsetjenestens ansvar og rolle

HMS-avdelingens ansvar og rolle

Den ansattes ansvar og rolle

Nøytral tredjeparts rolle

Arbeidstilsynets rolle

Bistand fra NAV arbeidslivssenter


13 Håndtering av verdikonflikter
Hva er en verdikonflikt?

Lojalitetskonflikt og varsling

Eksempler på verdikonflikter

Det gamle naget

Baksnakking

Kritikkverdige forhold i arbeidsmiljøet

Lojalitetsproblemer

Samvittighetskonflikter

Hjelp fra tillitsvalgte


14 Håndtering av interessekonflikter
De viktigste behovene i livet

Maslows behovshierarki

Eksempler på interessekonflikter

Urettferdige lønnsforskjeller

Andre materielle konflikter

Stor og/eller urettferdig arbeidsbelastning

Hjelp fra arbeidsgiver, tillitsvalgte og verneombud


15 Håndtering av vurderingskonflikter
Eksempler på vurderingskonflikter

Når partene ikke har samme informasjon

Forskjellig syn på en sak

Påstand om dårlig arbeid

Påstand om mulige bestikkelser

Forskjellige interesser

Ansattes private e-post

Behovet for et punktum

God saksbehandling


16 Håndtering av rolle- og maktkonflikter
Eksempler på rolle- og maktkonflikter

Uklart mandat

Uklar ledelse

Uformelle ledere

Utfrysing

Maktmisbruk fra lederen

Maktmisbruk fra andre enn lederen

Maktmisbruk fra tillitsvalgte

Behovet for dokumentasjonDEL 5 HÅNDTERING AV SPESIELLE KONFLIKTER
17 Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen
Ytringsfrihet og lojalitetsplikt

Varsling og illojalitet

Aktsom varsling

Arbeidsmiljøloven om varsling

Varsling om trakassering og diskriminering

Forbud mot gjengjeldelse som følge av varsling

Meningsytringer og faktaytringer

Taushetsplikt og opplysningsplikt

Er det farlig å være varsler?

Arbeidstilsynets plikt til å beskytte kilder

Å bygge en kultur som fremmer nødvendig varsling


18 Mobbing og trakassering
Hva er mobbing og trakassering?

Hvorfor oppstår mobbing?

Mobbing i helsevesenet

Problemets omfang

Konsekvenser av mobbing

Helseproblemer og nedsatt arbeidsevne

Selvmord

Psykologisk drukning

Er mobbeofferet alltid uskyldig?

Mestring av mobbesituasjoner

Arbeidsmiljøloven om trakassering og mobbing

Et arbeidsmiljøproblem eller et privatrettslig problem?

Mobbesaker for Høyesterett

Alles ansvar at mobbeproblemer løses

Tiltak mot mobbing

Mobbevettregler


19 Konflikter i forbindelse med rusmiddelmisbruk
Hvordan kan et misbruksproblem avdekkes?

Å håndtere et misbruksproblem

Bruk av kontrakt


20 Konflikter i forbindelse med kriminelle handlinger
Ta konfrontasjonen

Informasjon til de ansatte

Løsninger


21 Konflikter og truende situasjoner i arbeidslivet
Selvhevdelse, aggresjon og vold

Selvhevdelse

Aggresjon og vold

Hvor ofte forekommer vold og overfall?

Vold og trusler i helse- og omsorgsyrker

Hvordan kan voldelige angrep forklares?

Hvem er voldsutøverne?

Hvem er voldsofrene?

Å forutsi vold

Sjekkliste for voldsfare

Å takle et angrep

Råd om hvordan du kan unngå vold

HMS og personlig sikkerhet på jobben

Retningslinjer for takling av vold

Ulike sikringstiltak

Behandling av voldsofre

Nøyaktig registrering og melding av voldsepisoderDEL 6 OMORGANISERING OG OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD
22 Omorganisering og omstilling
Endringsprosesser - positive og negative sider

Gjennomføring av en omorganiserings- og omstillingsprosess

Forståelse og motivasjon for endring

Deltakelse og engasjement i endringsprosessen

Beslutninger og styringsrett underveis i prosessen

Informasjon og kommunikasjon i endringsprosessen

Oppfølging av "utstøtte" medarbeidere

Takling av overtallighetsproblemer

Omplassering og endringsoppsigelse

Vern mot usaklig oppsigelse

Masseoppsigelser

Regler ved oppsigelse

Fristilling

Fortrinnsrett til stillinger

Omorganisering for å bli kvitt en brysom ansatt


23 Oppsigelse ved pliktbrudd
Oppsigelse og avskjed

Suspensjon

Krav til saklighet ved oppsigelse og avskjed

Krav på advarsler?

Sterke følelser ved opphør av arbeidsforhold

Framgangsmåte ved tvist om usaklig oppsigelse

Forhandlinger

Søksmål

Retten til å fortsette i stilling

Spesielt om saksbehandling ved avskjed

Personlig belastning ved å gå rettens vei ved oppsigelse eller avskjed

Rettssalen som konfliktløsningsarena

Tvisteløsning utenfor rettssalen

Rettsmekling

Tvisteløsningsnemnd


Litteratur

Vedlegg: Planlegging og gjennomføring av møter - grunnleggende regler og gode råd