Sykepleiedokumentasjon - Kristin Heggdal

Sykepleiedokumentasjon

; Kari C. Toverud (Illustratør)

Ny oppdatert bok om sykepleiedokumentasjon!

I denne nye utgaven av Sykepleiedokumentasjon belyser forfatteren helsemyndighetenes nasjonale, juridiske rammer og yrkesetiske retningslinjer for dokumentasjon. Les mer
Vår pris
569,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 569,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Ny oppdatert bok om sykepleiedokumentasjon!

I denne nye utgaven av Sykepleiedokumentasjon belyser forfatteren helsemyndighetenes nasjonale, juridiske rammer og yrkesetiske retningslinjer for dokumentasjon. Kapittelet om juridiske rammer for sykepleiedokumentasjon er oppdatert i forhold til ny lovgivning på området. Sykepleiedokumentasjon inneholder praktiske eksempler som gir en basis for utdypning av faglig innhold og utforming av sykepleiedokumentasjon.
Et nytt kapittel belyser faglige utfordringer knyttet til overgangen fra fritekst til standardisering av dokumentasjonsarbeidet. Forfatteren diskuterer også hvordan hensynet til det individuelle kan ivaretas i et standardisert dokumentasjonssystem.

FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 224
ISBN: 9788205330276
Utgave: 2. utg.
Format: 24 x 16 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerINNLEDNING

KAPITTEL 1 HVORFOR DOKUMENTERE SYKEPLEIE?
Sykepleiedokumentasjon ivaretar pasientenes sikkerhet

Sykepleiedokumentasjon sikrer kvalitet og kontinuitet i pleien

Sykepleiedokumentasjon er et juridisk dokument

Sykepleiedokumentasjon synliggjør faglig ansvar

Sykepleiedokumentasjon tydeliggjør hva sykepleie er, og synliggjør klinisk erfaringskunnskap

Sykepleiedokumentasjon er et kommunikasjonsmiddel

Sykepleiedokumentasjon er et undervisningsmiddel

Sykepleiedokumentasjon gir grunnlag for ledelse og ressursstyring

Oppsummering


KAPITTEL 2 EKSEMPLER PÅ SYKEPLEIEDOKUMENTASJON FRA SYKEPLEIEPRAKSIS
Ulike former for sykepleiedokumentasjon

Sykepleiedokumentasjon fra somatisk praksis

Dokumentasjon av pasientens reaksjoner på helseproblem og behovet for sykepleie

Sykepleiedokumentasjon fra psykiatrisk praksis

Dokumentasjon av pasientens reaksjoner på helseproblem og behovet for sykepleie

Sykepleiedokumentasjon fra geriatrisk praksis

Dokumentasjon av pasientens reaksjoner på helseproblem og behovet for sykepleie


KAPITTEL 3 NASJONALE, FAGLIGE OG ETISKE RAMMER FOR SYKEPLEIEDOKUMENTASJON
Nasjonale rammer

Sykepleiedokumentasjon i den elektroniske pasientjournalen

Overordnede krav og målsettinger for sykepleiedokumentasjon

Faglige rammer for sykepleiedokumentasjon

Sykepleieprosessen

Sykepleieprosessen - en mellommenneskelig prosess

Sykepleieprosessen - en problemløsende metode

Etiske rammer for sykepleiedokumentasjon

Hvordan ivaretar vi pasientens rett til å medvirke?

Hvordan bevarer vi pasientens integritet og verdighet?

Oppsummering


KAPITTEL 4 JURIDISKE RAMMER FOR SYKEPLEIEDOKUMENTASJON
Noen sentrale lov- og forskriftstekster

Lover

Forskrifter

Emne for framstillingen

Tre perspektiver i sykepleiedokumentasjon

Arbeidsgiverperspektivet

Profesjonsperspektivet

Pasientperspektivet

Noen sentrale begreper

Om begrepet helsepersonells dokumentasjonsplikt

Om begrepet pasient

Om begrepet helsetjenester

Generelt om den rettslige rammen rundt en rett eller plikt til å dokumentere

Nærmere om behandling av opplysninger om en pasient

Nærmere om adgangen til å kommunisere pasientopplysninger til andre

Forsvarlig oppbevaring av pasientopplysninger

Nærmere om pasienters innsynsrett

Samarbeid og kommunikasjon av pasientopplysninger

1. Samarbeid i behandlingen av en pasient

2. Deltakelse i faste samarbeidsmøter

3. Opplysninger til ledelsen og administrativt personale

4. Opplysningsrett

5. Opplysningsplikt

6. Om sykepleiers meldeplikt til helseregistre


KAPITTEL 5 INNHOLD OG FAGLIG FOKUS I SYKEPLEIEDOKUMENTASJON
Florence Nightingale og sykepleiedokumentasjon

Kunnskap er avgjørende for sykepleieutøvelse

Nøyaktig observasjon av primærkilden: pasienten

Selvstendige sykepleietiltak

Allmennmenneskelige behov

Grunnleggende behov

Egenomsorgsbehov

Behov for sykepleie

Carnevalis modell for vurdering av behov for sykepleie

Sykepleiens mål

Helse og velvære

Egenomsorg

Omsorg

Håp

Livskvalitet

Sykepleiens tilnærmingsmåter og metoder

Assistere pasienten i å dekke grunnleggende behov

Styrke og utvikle pasientens egenomsorg

Behovsteorienes begrensninger

Gi omsorg

Oppsummering


KAPITTEL 6 DOKUMENTASJON AV SYKEPLEIE I FRITEKST
Innsamling av relevante opplysninger

Kilder for datasamling

Områder for datasamling

Bred eller smal datasamling?

Metoder for datasamling

Dokumentasjon av fokus for sykepleie

Pasientbehov - sykepleieproblem - sykepleiediagnose

Dokumentasjon av mål for sykepleie

Kriterier for målformulering med eksempler

Dokumentasjon av sykepleietiltak

Preoperativ informasjon og veiledning

Å skape et helsefremmende miljø ved psykisk lidelse

Evaluering

Når vi evaluerer, stiller vi oss en rekke spørsmål:

Trenger vi mer tid før vi kan evaluere?

Har sykepleietiltakene hatt positiv effekt?

Er sykepleieproblemet "løst"?

Eksempel på evaluering

Hvor ofte skal vi evaluere?

Forskjell på evaluering og fortløpende rapport

Fortløpende rapport

Halvårsrapport

Datering, seponering, signering og korreksjoner

Datering

Seponering

Signering

Forkortelser og faguttrykk

Oppbevaring


KAPITTEL 7 HVORDAN STYRKE KVALITETEN I DOKUMENTASJON AV SYKEPLEIE GJENNOM FAGUTVIKLING OG FORSKNING?
Ledelse av fagutviklingsprosessen

Sykepleiefaglig prosjektledelse

Ressursgrupper

Temadager og undervisning

Fra muntlig til skriftlig rapport

Hvem skal dokumentere hvor?

Forskning som ledd i fagutvikling

Forskningsprosjektet: Kvalitet i dokumentasjon av sykepleie

Oppsummerende:

Forskningsarbeid som grunnlag for videre fagutvikling

Hvordan jobbe videre?

Fokus på en pleieplan

Fokus på delaspekter ved dokumentasjonen

Grupper på tvers av avdelinger

Fokus på organisatoriske forutsetninger


KAPITTEL 8 FRA FRITEKST TIL STANDARDISERING. KAN STANDARDISERING BIDRA TIL Å USYNLIGGJØRE PASIENTENS ERFARING?
Pasientjournal - forventet forløp - individuell plan - sykepleieplan: Ulike begrep og verktøy i dokumentasjonsarbeidet

Forholdet mellom individuell plan og sykepleieplan

Hvordan kan vi kombinere fritekst og klassifisering?

Veiledende sykepleieplaner

Hvordan utvikle veiledende sykepleieplaner?

Kilder

Fritekst eller klassifisering - ja takk, begge deler!


LITTERATUR

ARKTYPER

STIKKORD