Ulike tekster om smerte - Tone Rustøen

Ulike tekster om smerte

fra nocisepsjon til livskvalitet

Tone Rustøen (Redaktør) ; Astrid Klopstad Wahl (Redaktør)

I denne artikkelsamlingen presenteres ny kunnskap og forskning innenfor deler av fagfeltet smerte.
Leveringstid 2-3 uker (Print-on-demand).

Bokens hensikt er ikke å gi et fullstendig bilde av smerte og smertebehandling, men heller å kaste lys over områder som kanskje ikke har vært så mye fokusert på i tidligere lærebøker om smerte. Les mer
Vår pris
559,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Produseres på bestilling

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 559,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Produseres på bestilling

I denne artikkelsamlingen presenteres ny kunnskap og forskning innenfor deler av fagfeltet smerte.
Leveringstid 2-3 uker (Print-on-demand).

Bokens hensikt er ikke å gi et fullstendig bilde av smerte og smertebehandling, men heller å kaste lys over områder som kanskje ikke har vært så mye fokusert på i tidligere lærebøker om smerte. Bokens bidrag spenner fra smerte i et fysiologisk perspektiv til håp og smerte. Det presenteres tekster om smerte i ulike kliniske kontekster slik som smerte ved hudsykdommer og sår, ryggsmerter, øyesmerter, fantomsmerter, kreftsmerter, samt smerter og kognitiv svikt. Boken tar også for seg kroniske smerter generelt, samt smerte hos intensiv -og postoperative pasienter. Videre ses smerte i et livsløpsperspektiv og i et kjønnsperspektiv. Leseren får kunnskap om områder som mestring av smerte, hvordan smerte kan påvirke livskvalitet og hvordan smerte kan kartlegges og kommuniseres.
Selv om boken tar opp tema som utvilsomt er av tverrfaglig interesse, er boken spesielt rettet mot fagfeltet sykepleie. Kunnskapen som formidles relateres derfor ofte til implikasjoner for sykepleie i praksis.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål Engelsk Flerspråklig
Sider: 384
ISBN: 9788205372160
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerINNLEDNING


DEL 1 SMERTE
KAPITTEL 1 HVA ER SMERTE? En oversikt over smertebegrepet, smertefysiologi og smertebehandling
Innledning

Smerte gjennom historien

Synet på smerte i dag. Smertedefinisjonen

Forskjellen på nocisepsjon og smerte

Smertefysiologi
Transduksjon: fra vevsskadelig stimulus til nerveimpuls

Inflammasjon på skadestedet fører til sensitisering av smertefibrene

Porten i ryggmargens bakhorn

Sentrale smertebaner

Smertesignalene påvirkes av tidligere hendelser. Smertehukommelse

Smertehemmende mekanismer

Psykologiske mekanismers betydning for smerteopplevelsen

Hvorfor varierer smertefølsomheten fra individ til individ?


Inndeling av smerte
Akutt og kronisk smerte

Anatomisk lokalisasjon og intensitet

Kreftsmerte og ikke-malign kronisk smerte

Somatisk eller visceral smerte

Fysiologisk inndeling av smerte


Smertebehandling
Medikamentell behandling

Ikke-medikamentell smertebehandling


Oppsummering

Litteratur


KAPITTEL 2 SMERTEKARTLEGGING. Bruk av vurderingsverktøy og hjelpemidler
Innledning

Hensikt og utfordringer ved smertekartlegging

Smertekartleggingsverktøy
Endimensjonale smertekartleggingsverktøy

Flerdimensjonale smertekartleggingsinstrumenter

Kroppskart

Smertedagbok


Kartlegging av symptomer i tillegg til smerte

Bruk av standardiserte spørsmål og hjelpemidler i klinikken - et eksempel fra en klinisk avdeling

Framtidens smertekartlegging

Avslutning

Litteratur

Vedlegg 2.1

Vedlegg 2.2

Vedlegg 2.3


KAPITTEL 3 SMERTE HOS BARN
Innledning

Ulike typer smerter hos barn

Smertefysiologi hos barn

Faktorer som påvirker barns smerter
Alder og utviklingstrinn

Kjønnsforskjeller

Ulikt temperament og mestringsstrategier

Læring gjennom familien


Hvordan uttrykker barn smerter?

Aldersperspektivet og smerte
Premature barn

Fullbårne nyfødte barn

Fysiologisk respons på smerter hos premature barn og fullbårne nyfødte

Atferdsforandringer ved smerter hos premature og fullbårne nyfødte barn

Småbarn (3 mnd.-5 år)

Førskolebarn og skolebarn (5-12 år)

Ungdom (13-18 år)


Smertevurdering av barn
Premature / fullbårne nyfødte barn: fysiologiske parametere og atferdsindikatorer

Smibarn: atferdsskjema

Barn i alderen 4-6 år: konkret verktøy

Barn i alderen 5-7 år: ansiktsskalaer

Skolebarn/ungdom: selvvurdering og smertedagbok

Barn og ungdom på intensivavdeling

Barn som har problemer med å kommunisere sin smerte


Foreldrenes betydning/rolle

Faktorer som virker inn på sykepleierens vurderinger og tiltak overfor barns smerter

Behandling av smerte hos barn
Ikke-medikamentell behandling av barns smerter

Ikke-medikamentelle tiltak og lokalbedøvelse av hud på nyfødtavdelinger


Medikamentell behandling

Konklusjon

Litteratur


KAPITTEL 4 SMERTE HOS ELDRE
Innledning

Eldre og aldringsprosessen

Sykdommer hos eldre

Forekomst av smerte hos eldre
Smerte hos hjemmeboende eldre

Smerte hos eldre på sykehjem


Smertekartlegging
Utredning av årsaksforhold

Smertemønster

Smerteintensitet

Smertekvalitet

Smertelokalisasjon


Smerte og funksjonsnivå

Barrierer for smertebehandling

Behandling av smerte hos eldre
Aldersforandringer

Medikamentell smertelindring

Ikke-medikamentell smertelindring


Avslutning

Litteratur

Vedlegg 4.1

Vedlegg 4.2


KAPITTEL 5 KJØNNSFORSKJELLER OG SMERTE
Innledning

Kjønnsforskjeller i eksperimentell smerte og smerteterskel

Kjønnsforskjeller og akutt smerte

Kjønnsforskjeller i smertens epidemiologi med vekt på kroniske smerter

Kjønnsforskjeller i behandlingen av smerte

Årsaker til forskjeller i smerte mellom menn og kvinner
Fysiologiske årsaker

Kjønnsforskjeller i smerteerfaring

Betydningen av sosioøkonomiske faktorer

Kjønnsforskjeller i mestring og livskvalitet


Oppsummering

LitteraturDEL 2 ULIKE SMERTETILSTANDER
KAPITTEL 6 KRONISK SMERTE
Innledning

Inndeling av kronisk smerte
Faktorer som kan påvirke forekomst av smerte

Smertens årsak og lokalisasjon

Smertens intensitet og varighet


Eksistensielle og psykologiske forhold og kronisk smerte

Utfordringer for sykepleieren ved kartlegging av kroniske smerter

Sykepleie og lindring av kroniske smerter
Ikke-medikamentelle tilnærminger i smertebehandling


Avslutning

Litteratur


KAPITTEL 7 RYGGSMERTER
Innledning

Hva er ryggsmerter?

Å leve med ryggsmerter

Spesifikke og ikke-spesifikke ryggsmerter
Spesifikke ryggsmerter

Ikke-spesifikke ryggsmerter

Fra akutte til kroniske ryggsmerter


Diagnostisering av ryggsmerter
Klinisk undersøkelse

Røntgenundersøkelser

Elektromyelografi (EMG)

Smerteprovokasjonstest


Behandling av ryggsmerter
Konservativ behandling

Operativ behandling


Sykepleierens rolle og oppgaver
Cure-aspektet

Core-aspektet

Care-aspektet


Avslutning

Litteratur


KAPITTEL 8 Å LEVE MED FANTOMSMERTER
Innledning

Fantomsmerte - kunnskap og teorier
Melzacks teori om nevromatrisen


Fantomsmerte - en kroppslig erfaring
Fantomsmertene forankrer kroppen

En uutholdelig påminnelse

Fantomsmerte og det språklige uttrykket


Utfordringer for sykepleien

Avslutning

Litteratur


KAPITTEL 9 SMERTEKARTLEGGING OG -BEHANDLING HOS ELDRE MENNESKER MED DEMENS
Innledning

Hva er demens?

Smerte hos eldre med demens
Smertekartlegging hos eldre med demens

Smertekartlegging hos nonverbale eldre med alvorlig grad av demens

Smertekartleggingsverktøy basert på observasjon av atferd

Begrensninger i observasjon av atferd som metode for smertekartlegging

Strategier for smertekartlegging hos nonverbale eldre med demens

Smertebehandling hos nonverbale eldre med demens


Avslutning

Litteratur

Vedlegg 9.1

Vedlegg 9.2


KAPITTEL 10 ØYESYKDOMMER OG SMERTE
Innledning
Øyets anatomi og fysiologi

Lysoppfattelse og bildedannelse

Smertefysiologi


Smerte og øyet
Smerter fra bulbus' ytre del eller overflate

Smerter fra bulbus' indre strukturer

Smerter fra øyets ytre omgivelser inkludert øyelokk, tåreveier, ytre muskler og orbita

Utvalgte smertetilstander som relateres til øyet

Kartlegging av smerter iøyet


Behandling av øyesmerter
Øyedråper, øyesalve, øyestell

Øyeskader

Postoperative smerter

Andre smertefulle øyetilstander


Oppsummering

Litteratur


KAPITTEL 11 SMERTE OG HUDSYKDOM. Psoriasis og atopisk dermatitt
Innledning

Sykdomsbilde ved psoriasis og atopisk dermatitt
Psoriasis

Atopisk dermatitt


Hud og smertefysiologi

Smerte ved psoriasis og atopisk dermatitt - hva forteller forskningen?
Psoriasis

Atopisk dermatitt


Hvordan kan smerte i huden oppleves?

Implikasjoner for sykepleie ved smerte og hudsykdommer

Avslutning

Litteratur


KAPITTEL 12 SÅRSMERTE HOS PASIENTER MED FOT- OG/ELLER LEGGSÅR
Innledning

Sår relatert til perifer karskade
Venøse sår

Arterielle og arteriovenøse sår

Sår relatert til diabetes


Ulike typer sårsmerte
Smerter i venøse sår

Smerter i arterielle sår

Smerter hos pasienter med diabetes og fotsår


Sykepleierens oppgaver

Kartlegging av smerten
Bruk av validerte smertevurderingsskjema

Smertedagbok

Kartlegging av pasientens livskvalitet

Kliniske og objektive mål

Sårprosedyren


Smertelindring
Medikamentell smertelindring

Ikke-medikamentel I smertelindring


Tverrfaglighet

Konklusjon

Litteratur


KAPITTEL 13 KREFT OG SMERTER
Innledning

Forekomst av smerte

Ulike typer smerter hos kreftpasienter
Gjennombruddssmerte

Sammenhengen mellom smerter og andre symptomer


Barrierer for god smertelindring hos kreftpasienter

Medikamentell smertebehandling ved kreftsmerter

Sykepleieren og kreftsmerter

Avslutning

Litteratur


KAPITTEL 14 SYKEPLEIETILTAK VED POSTOPERATIV SMERTELINDRING
Innledning

Postoperativ smerte

Spesielle utfordringer for sykepleieren
Betydningen av preoperativ informasjon og preoperativ forberedelse

Kartlegging av postoperativ smerte

Tverrfaglig samarbeid

Behandling av postoperative smerter

Ikke-medikamentell behandling

Sjekkliste ved utilstrekkelig smertelindring


Avslutning

Litteratur


KAPITTEL 15 SMERTE OG INTENSIVPASIENTEN
Innledning

Smerte hos intensivpasienten

Kartlegging av smerte hos intensivpasienten
Sedasjon

Monitorering av bevissthet


Medikamentell behandling av smerte hos intensivpasienten
Generelle betraktninger


Ikke-medikamentell smertelindring av intensivpasienter
Hudstimulering

Avledning

Avspenning og beroligende kommunikasjon


Avslutning

LitteraturDEL 3 SMERTER OG RELATERTE FENOMEN
KAPITTEL 16 SMERTE OG MESTRING
Innledning

Å forstå smerte i et psykososialt perspektiv - ulike forhold av betydning
Smerte som stress

Smertemestring

Mestringstro

Motivasjon for endring

Akseptasjon

Verstefallstenkning

Frykt for smerte og hjelpeløshet

Pasientrelaterte barrierer mot smertebehandling


Mestring av smerte i et sykepleiefaglig perspektiv

Avslutning

Litteratur


KAPITTEL 17 SMERTER OG HÅP - VED KREFTRELATERTE SMERTER
Innledning

Håp som fenomen

Smerte og håp som symptom mestring

Smerte og håp - empiriske studier

Sammenhengen mellom smerte og håp hos kreftpasienter

En sykepleieintervensjon - å styrke håp kan være viktig for smertemestring

Avslutning

Litteratur


KAPITTEL 18 SMERTE OG LIVSKVALITET
Innledning

Livskvalitet - definisjoner og modeller

Relasjonen mellom livskvalitet og smerte
Generelle modeller

Spesifikke modeller


Kartlegging av livskvalitet i en klinisk sammenheng

Hva viser forskningen om forholdet mellom smerte og livskvalitet?

Avslutning

Litteratur


KAPITTEL 19 KOMMUNIKASJON, RELASJON OG SMERTE
Innledning

Respekt og forståelse

Utfordringer når pasienten har smerte knyttet til operative inngrep

Følelser, resiliens og mestring av smerte

Dominans, tilknytning og kommunikasjon

Empatisk kommunikasjon og relasjoner

Smerte som viktig anliggende

Konklusjon og implikasjoner for sykepleiere

Litteratur


AVSLUTNING

FORFATTERE

STIKKORD