Læreren som leder

perspektiver og praksis for kontaktlærer og faglærer


Denne boka vil både lærerstudenter og erfarne lærere ha stor nytte av! Her beskrives den komplekse lærerrollen på en oversiktlig måte som gir den ferske læreren oversikt. Samtidig klargjør boka gjennom sitt lederperspektiv nye og sentrale utfordringer både i faglærerrollen og den nye kontaktlærerrollen i et relasjonsperspektiv. Les mer
Vår pris
459,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 459,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Om boka


Denne boka vil både lærerstudenter og erfarne lærere ha stor nytte av! Her beskrives den komplekse lærerrollen på en oversiktlig måte som gir den ferske læreren oversikt. Samtidig klargjør boka gjennom sitt lederperspektiv nye og sentrale utfordringer både i faglærerrollen og den nye kontaktlærerrollen i et relasjonsperspektiv.

Boka tar opp forskjeller på disiplin og lydighet, tydelighet og ensretting, informasjon og kunnskap, etikk og etikette, instrumentalisme og sensitiv praksis, nærhet og intensitet, selvfølelse og selvtillit, individualitet og individualisme, sensitivitet og registrering. Dette er noen av de begrepene en lærer må ha et bevisst forhold til i praksis for å kunne utøve godt lederskap.

Boka har gjennom sine mange små og store eksempler en tydelig praksisforankring som vil gi både gjenkjenning og retning for hverdagens mange små og store valg. Samspillet mellom lærer og elev handler om å reagere på hverandre der og da, og på den måten skape energi, pågangsmot, positiv selvfølelse og utfordringer dette samspillet gir grobunn for læring.

Geir O. Halland er universitetslektor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), der han arbeider med pedagogiske utviklingsprogrammer for vitenskapelig ansatte og opplæring av læringsassistenter.


Fakta

InnholdsfortegnelseDEL 1 PERSPEKTIVER
INTRODUKSJON
Klassen som forsvant

Konteksten som forutsetning for innlevelse og forståelse

Læringsseilasens fyrlykter

Perspektiver setter kursen - verktøy brukes ved behov

Læreren som leder - situasjon og inspirasjon

Kontaktlæreren - arbeidsleder og personalleder


1.DAGENS UTFORDRINGER
1.1 Skolens utfordringer - noen kvalifiserte glimt fra debatten

1.2 Skolen og læreren - komplekse oppgaver og enkle måleinstrumenter


2.FORMÅL OG OPPGAVE
2.1 Pedagogiske visjoner - utfordringer for lærerens væremåte

2.2 De gode formål står i kø


3.LÆRERROLLEN OG LÆRINGSLANDSKAPET
3.1 "Å bygge den gode skole er å utdanne den gode lærer"

3.2 Skolens læringslandskap er mangfoldig


4.PERSPEKTIVER PÅ LÆRING
4.1 Læringsopplevelser, motivasjon, tempo og overskudd

4.2 Bruk av lommekalkulatoren - et sosiokulturelt perspektiv på læring

4.3 Hva styrker vår evne til å lære?

4.4 Tekster som grunnlag for meningsdannelse forutsetter respons og tilbakemelding


5.LÆRING SOM PRAKSIS
5.1 A lære er å våge - kultur

5.2 Å lære er å prestere - prosess

5.3 Å lære er å oppdage - motivasjon

5.4 Å lære forutsetter aktivitet - roller

5.5 Individuelle forutsetninger for læring

5.6 Hvordan foregår læring og utvikling?

5.7 Vi lærer på ulike måter


6.LÆREREN SOM LEDER
6.1 Noen grunnleggende perspektiver

6.2 Hva skaper kvalitet i undervisningen?

6.3 Tilrettelegging for læringskvalitet - de fire K-er

6.4 Ledelse - noen enkle oppgaver som ofte svikter

6.5 Læringsledelse

6.6 Profesjonelt nærvær

6.7 Ansvar for egen læring - et delt ansvar?

6.8 Noen forutsetninger for å kunne ta ansvar for egen læring


7.LÆRINGSMILJØ - KULTUR FOR LÆRING
7.1 Sentrale kjennetegn ved et godt læringsmiljø

7.2 Læringskultur - de seks R-er

7.3 Ledelse i læringslandskapet

7.4 Elevsyn - eleven som motspiller eller medspiller?

7.5 Formelen for et læringsmiljø som gir selvfølelse og selvtillit

7.6 Kunst, musikk og litteratur - kilder til inspirasjon, opplevelser og kreativitet


8.DISIPLIN, SOSIAL KOMPETANSE OG ETIKK
8.1 Disiplin eller ansvarlighet?

8.2 Sosial kompetanse

8.3 Læring av sosial kompetanse

8.4 Yrkesetikk

8.5 Avhengighet og makt


9.SAMTALENS UTFORDRINGER OG MULIGHETER
9.1 Hva er kommunikasjon?

9.2 Perspektiver på kommunikasjon

9.3 Et gestaltpsykologisk perspektiv på kommunikasjon

9.4 Dimensjoner i en kommunikasjonsprosess

9.5 Samtalen - et dialogisk perspektivDEL 2 PRAKSISDEL
10.OBSERVASJON
10.1 Hvem eier virkelighetsoppfatningen? Observasjonsevnens skrøpelighet

10.2 Helhetlig observasjon - å se og forstå sammenhenger

10.3 Observasjonslogg

10.4 Observasjonsfokus - muligheter, utfordringer og mestring


11.KOMMUNIKASJON
11.1 Aktiv lytting - tips for gode lyttere

11.2 Absolutter oppleves som anklager

11.3 Ansvarsreduksj on reduserer også engasjement

11.4 Sperresvar

11.5 Jeg-budskap - en måte å ansvarliggjøre på


I2.SAMTALE- OG SPØRRETEKNIKKER
12.1 Kommunikative ferdigheter

12.2 Kartleggingssamtaler

12.3 Informasjon som utvider forståelsesrammene

12.4 Hvordan forbedre samtalen?

12.5 Måter å svare på

12.6 Konstruktiv tilbakemelding

12.7 Problemer med å gi tilbakemeldinger

12.8 Kroppsspråk


13.VEILEDNING
13.1 Perspektiver på veiledning

13.2 Sentrale veilederferdigheter

13.3 Utvikling av egne veiledningsferdigheter

13.4 Ulike veilederroller

13.5 Hva er skikkelig veiledning i grupper?

13.6 Veiledning er støtte, bygger på tillit og krever mot


14.ELEVSAMTALEN
14.1 Om å skape kontakt

14.2 Forberedelser til elevsamtalen

14.3 Gjennomføring av elevsamtalen

14.4 Veiledning til uavhengighet

14.5 Faglig veiledning - faser

14.6 Veiledning og vurdering = bevisstgjøring


15.GRUPPEN SOM LÆRINGSMILJØ
15.1 Gruppedynamikk - et sosialt samspill

15.2 Oppstart av en ny gruppe

15.3 Effektive samarbeidsgrupper

15.4 Krefter som hindrer gruppeprestasjoner

15.5 Observasjon av gruppediskusjoner


16.DIDAKTISK RELASJONSMODELL - EN HELHETLIG PLANLEGGINGSMODELL
16.1 Rammefaktorer - muligheter og begrensninger

16.2 Læreforutsetninger - motivasjon, erfaringer, kompetanse

16.3 Mål - et sted å komme til, en retning å reise i

16.4 Innhold - å fylle kunnskapsbehov eller å kvele lærelyst?

16.5 Arbeidsmåter - redskap for tilrettelegging av gode læringsprosesser

16.6 Vurdering - grunnlag for vekst og utvikling

16.7 Didaktikk - brobygging mellom fag, elev og lærer


17.KONTAKTLÆREREN
17.1 Oppgaver og utfordringer

17.2 Planleggingens funksjoner

17.3 Hva kjennetegner en god arbeidsplan?

17.4 Rolleavgrensning - kontaktlærer

17.5 Sentrale faktorer for vurdering av undervisning og læring


REFERANSELISTE

STIKKORD